Quyết định 77/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể một số tổ chức đã được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 77/2000/QĐ-TTG
NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC GIẢI THỂ MỘT SỐ
TỔ CHỨC Đà ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) ban hành kèm theo Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Giải thể các tổ chức sau đây:

Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 190/TTg ngày 23 tháng 4 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách thuế được thành lập theo Quyết định số 152/TTg ngày 11 tháng 3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu được thành lập theo Quyết định số 35/TTg ngày 19 tháng 01 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ chống tham nhũng, buôn lậu theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Uỷ ban Quốc gia về đơn giản hóa các thủ tục hàng không được thành lập theo Quyết định số 83/TTg ngày 5 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 749/TTg ngày 11 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại được thành lập theo Quyết định số 966/1997/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tổ công tác sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1021/TTg ngày 01 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban công tác liên ngành về ODA được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở được thành lập theo Quyết định số 106/1998/QĐ-TTg ngày 9 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Uỷ ban năm quốc tế người cao tuổi Việt Nam được thành lập theo Quyết định 121/1998/QĐ-TTg ngày 9 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo triển khai các luật thuế mới được thành lập theo Quyết định số 208/1998/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo hợp tác với các tổ chức tài chính - tiền tệ Quốc tế được thành lập theo Quyết định số 217/1998/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo khắc phục "sự cố năm 2000" trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định 257/1998/QĐ-TTg ngày 31tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo điều hành xuất, nhập khẩu gạo và phân bón được thành lập theo Quyết định số 20/1999/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập theo Quyết định số 133/1999/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 77/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể một số tổ chức đã được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 77/2000/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/06/2000 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 77/2000/QD-TTg
Hanoi, June 28, 2000

 
DECISION
DISSOLVING A NUMBER OF ORGANIZATIONS ESTABLISHED UNDER THE PRIME MINISTER’S DECISIONS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Government’s Plan for Realization of the Resolution of the 7th Plenum of the Party Central Committee (VIIIth Congress), issued together with Decision No. 207/1999/QD-TTg of October 25, 1999 of the Prime Minister;
At the proposals of the Minister-Head of the Government Commission for Organization and Personnel and the Minister-Director of the Government Office,
DECIDES:
Article 1.- To dissolve the following organizations:
1. The Steering Committee for Socio-Economic Development in Ha Giang province and Muong Te district, Lai Chau province, established under the Prime Minister’s Decision No. 190/TTg of April 23, 1994.
2. The Steering Committee for Research into the Perfection of Tax Policy System, established under the Prime Minister’s Decision No. 152/TTg of March 11, 1995.
3. The Working Commission against Corruption and Smuggling, established under the Prime Minister’s Decision No. 35/TTg of January 19, 1996. To assign the ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government and the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities to perform the task of combating corruption and smuggling according to their respective functions and tasks.
4. The National Committee for Simplifying Aviation Procedures, established under the Prime Minister’s Decision No. 83/TTg of February 5, 1996.
5. The State Steering Committee on Dung Quat Oil Refinery Project, Quang Ngai province, established under the Prime Minister’s Decision No. 749/TTg of September 11, 1997.
6. The Steering Committee for Smuggling and Trade Fraud Combat, established under the Prime Minister’s Decision No. 966/1997/QD-TTg of November 13, 1997. To assign the ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government and the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities to perform the task of combating smuggling and trade frauds according to their respective functions and tasks.
7. The Working Team for Restructuring State Enterprises in Hanoi and Ho Chi Minh city, established under the Prime Minister’s Decision No. 1021/TTg of December 1st, 1997.
8. The Inter-Disciplinary Working Committee on Official Development Assistance (ODA), established under the Prime Minister’s Decision No. 08/QD-TTg of January 19, 1998.
9. The Steering Committee for General Census and Dwelling House Survey, established under the Prime Minister’s Decision No. 106/1998/QD-TTg of June 9, 1998.
10. The Vietnam Committee for the Elderly’s International Year, established under the Prime Minister’s Decision No. 121/1998/QD-TTg of July 9, 1998.
11. The Steering Committee for Implementation of New Tax Laws, established under the Prime Minister’s Decision No. 208/1998/QD-TTg of October 26, 1998.
12. The Steering Committee for Cooperation with International Financial-Monetary Organizations, established under the Prime Minister’s Decision No. 217/1998/QD-TTg of November 11, 1998.
13. The Steering Committee for Overcoming "Y2K" in the fields where informatic technology is used, established under the Prime Minister’s Decision No. 257/1998/QD-TTg of December 31, 1998.
14. The Steering Committee for Management of Rice and Fertilizer Export and Import, established under the Prime Minister’s Decision No. 20/1999/QD-TTg of February 13, 1999.
15. The Group for Study of Mechanisms and Policies for Development of Small- and Medium-sized Enterprises, established under the Prime Minister’s Decision No. 133/1999/QD-TTg of May 31, 1999.
Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.
The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.
 

 
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!