Quyết định 758/QÐ-BVHTTDL 2023 cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
_________

Số: 758/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
Vụ Đào tạo là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Bộ trưởng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Trình Bộ trưởng chiến lược, kế hoạch tổng thể và hàng năm, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động và các đề án, dự án về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch ở trong và ngoài nước và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
3. Trình Bộ trưởng ban hành quy định về quản lý hoạt động dạy năng khiếu nghệ thuật, thể thao của tổ chức, cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Tham mưu, giúp Bộ trưởng chỉ đạo và tổ chức biên soạn giáo trình sử dụng chung và chương trình, giáo trình đào tạo tài năng cho các cơ sở đào tạo lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch ở các trình độ đào tạo; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng chuẩn đầu ra ở các ngành học, các trình độ của giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
4. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, chế độ đặc thù đối với người dạy và người học các trình độ của giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
5. Thẩm định hồ sơ phát triển ngành học, cấp học, các đề án liên kết đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
6. Quản lý công tác đào tạo của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tham gia với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan quản lý nhà nước về các hoạt động đào tạo các trình độ của giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
7. Trình Bộ trưởng kế hoạch hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
8. Phối hợp với Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao về các thủ tục hành chính trong việc tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định của pháp luật.
9. Hướng dẫn và kiểm tra, phối hợp thanh tra công tác tuyển sinh và kiểm tra việc thực hiện Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác học sinh, sinh viên của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp theo quy định; kiểm tra và phối hợp thanh tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục; giải quyế t khiếu nại, tố cáo và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục theo quy định của pháp luật.
10. Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính phân bổ ngân sách, các nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhâ n lực của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
11. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn, công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
12. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất để Bộ trưởng khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
13. Thực hiện nội dung cải cách hành chính thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ theo chương trình, kế hoạch hàng năm của Bộ.
14. Quản lý công chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức trong Vụ; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao và theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng.
2. Công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
Vụ trưởng Vụ Đào tạo chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Vụ; có trách nhiệm sắp xếp, bố trí công chức trong Vụ theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Vụ.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 5141/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Đảng ủy; Công đoàn; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ;
- Lưu: VT, TCCB, Hồ sơ nội vụ, ĐH (35).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hùng

thuộc tính Quyết định 758/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 758/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:758/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành:28/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo thuộc Bộ VHTTDL

Ngày 28/3/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 758/QÐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo.

Theo đó, Vụ Đào tạo là tổ chức hành chính thuộc Bộ VHTTDL, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Vụ Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau: trình Bộ trưởng các dự thảo VBQPPL về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; nghiên cứu, đề xuất các chính sách, chế độ đặc thù đối với người dạy và người học các trình độ của giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; thẩm định hồ sơ phát triển ngành học, cấp học, các đề án liên kết đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch …

Về cơ cấu tổ chức, Vụ Đào tạo gồm Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; có trách nhiệm sắp xếp, bố trí công chức trong Vụ theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Vụ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định758/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi