Quyết định 757/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ quản lý tài chính của Hội trường Thống Nhất

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
--------------

Số: 757/QĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT

-----------------------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 2106/BTC-HCSN ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc thẩm định phân loại và thuế đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Biên bản cuộc họp giữa lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính (số 03/BB-TC) ngày 07 tháng 01 năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Hội trường Thống Nhất, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài vụ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Hội trường Thống Nhất là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Văn phòng Chính phủ; có chức năng quản lý, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Dinh Độc lập; phục vụ đại biểu, khách tham dự các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ; các hội nghị và hoạt động khác của Đảng, Nhà nước, Quốc hội khi có yêu cầu; được tận dụng cơ sở vật chất, lao động để kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2. Hội trường Thống Nhất tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; là đơn vị dự toán cấp III, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Hội trường Thống Nhất có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ tại phía Nam, phục vụ ăn nghỉ cho khách và các đại biểu về dự họp.

2. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị và các cơ quan, tổ chức có liên quan quản lý, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Dinh Độc lập và tổ chức phục vụ tham quan, nghiên cứu cho khách trong và ngoài nước.

3. Đầu mối tiếp nhận thông tin và tổ chức phục vụ nghỉ, không thu tiền phòng đối với lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về làm việc với Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật; phục vụ nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ phía Bắc vào công tác tại thành phố Hồ Chí Minh; phục vụ các cuộc họp nội bộ của Văn phòng Chính phủ theo yêu cầu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm).

Các khoản chi phí phục vụ các nhiệm vụ tại khoản này được tính vào doanh thu phục vụ nhiệm vụ chính trị để xác định lương cho cán bộ, viên chức đơn vị.

4. Hội trường Thống Nhất là chủ đầu tư các dự án đầu tư, sửa chữa của Hội trường Thống Nhất; có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị và cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án này theo quy định của pháp luật.

5. Được sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, mặt bằng hiện có để tổ chức các hoạt động dịch vụ ăn, ở, cho thuê phòng họp, phòng ăn và các dịch vụ hợp pháp khác để tạo nguồn tái đầu tư, sửa chữa, bảo quản cơ sở vật chất; cải thiện đời sống cán bộ, viên chức và giảm chi cho ngân sách nhà nước nhưng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định tại Quyết định này.

6. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý, sử dụng kinh phí được cấp và các nguồn tài chính khác và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, Văn phòng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

8. Bảo đảm trật tự vệ sinh, an toàn tài sản của Nhà nước, an toàn về người, tài sản của khách và cán bộ, viên chức của đơn vị; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, viên chức Hội trường Thống Nhất.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế và chế độ làm việc

1. Hội trường Thống Nhất có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Giám đốc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Hội trường Thống Nhất.

Các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm và trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Hội trường Thống Nhất có các phòng nghiệp vụ sau đây:

a) Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

b) Phòng Nghiệp vụ thuyết minh.

c) Phòng Hành chính - Tổ chức.

d) Phòng Bảo vệ.

đ) Phòng Quản trị.

e) Nhà khách 108 Nguyễn Du.

g) Nhà khách 17 Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Giám đốc Hội trường Thống Nhất được quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các Tổ chuyên môn.

4. Giám đốc Hội trường Thống Nhất trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt kế hoạch biên chế cán bộ, viên chức và quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng sau khi có ý kiến thẩm định của Vụ Tổ chức cán bộ.

5. Giám đốc Hội trường Thống Nhất quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng thuộc Hội trường Thống Nhất.

6. Chế độ làm việc

Hội trường Thống Nhất làm việc theo chế độ thủ trưởng và thực hiện đầy đủ Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

Điều 4. Trách nhiệm quyền hạn của Giám đốc

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội trường Thống Nhất được quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Xây dựng biểu giá chuẩn các hoạt động kinh doanh dịch vụ báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt.

Được quyết định tăng, giảm không quá 50% giá chuẩn. Nếu sự biến động vượt quá giới hạn này, Giám đốc Hội trường Thống Nhất trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt trước khi thực hiện.

Mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Dinh Độc lập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính.

3. Xây dựng kế hoạch phục vụ, kinh doanh, tài chính, lao động tiền lương, kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản, kế hoạch sử dụng các quỹ của Hội trường Thống Nhất và trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt.

4. Hàng năm, Giám đốc Hội trường Thống Nhất chỉ đạo lập dự toán thu - chi theo quy định của pháp luật và các quy định cụ thể tại Quyết định này trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch và dự toán thu - chi năm thì Giám đốc Hội trường Thống Nhất trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt điều chỉnh.

5. Đối với các khoản chi từ ngân sách nhà nước như: mua sắm, đầu tư hoặc sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định và các khoản chi khác theo quy định, Giám đốc Hội trường Thống Nhất chịu trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch và dự toán được duyệt.

6. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và lập báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và một năm gửi đơn vị dự toán cấp I và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật. Thực hiện công khai tài chính trước cán bộ, viên chức Hội trường Thống Nhất.

7. Tổ chức công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu nhân sự, tài chính và các tài liệu khác theo quy định.

8. Chịu trách nhiệm về những quyết định thu, chi, tài sản, lao động; kiểm tra định kỳ sự trung thực, khách quan của số liệu kế toán, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính.

9. Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm điều động, luân chuyển, đánh giá, nâng lương, chuyển ngạch, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động, buộc thôi việc, thực hiện chế độ hưu trí đối với cán bộ từ cấp Phó Trưởng phòng trở lên theo quy định của pháp luật.

Được tuyển dụng (ký hợp đồng lao động), bố trí, phân công, điều động, luân chuyển, đánh giá, nâng lương (kể cả viên chức có mức lương tương đương ngạch chuyên viên chính thuộc diện Giám đốc quản lý), chuyển ngạch, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động, buộc thôi việc, thực hiện chế độ hưu trí đối với cán bộ, viên chức từ cấp Quản đốc, Tổ trưởng trở xuống theo quy định của pháp luật; báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về kết quả thực hiện, đồng gửi Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi, tổng hợp.

Việc khen thưởng, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức Hội trường Thống Nhất thực hiện theo quy định hiện hành.

10. Được quyết định việc xây dựng, sửa chữa, tải tạo cơ sở vật chất và mua sắm tài sản có giá trị dưới 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).

Đối với tài sản giá trị từ 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) trở lên do Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định theo đề nghị của Giám đốc Hội trường Thống Nhất sau khi có ý kiến thẩm định của Vụ Tài vụ, Cục Hành chính - Quản trị II.

Điều 5. Chế độ quản lý tài chính

1. Tổ chức hạch toán kế toán và chế độ quản lý tài chính:

a) Hội trường Thống Nhất là đơn vị dự toán cấp III, có bộ máy kế toán tổ chức hạch toán, sử dụng sổ sách, biểu mẫu, tài khoản theo đúng chế độ của nhà nước về kế toán đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Hội trường Thống Nhất tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên. Chế độ quản lý tài chính thực hiện theo quy định của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp, các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định cụ thể tại Quyết định này.

2. Chế độ quản lý tài sản

a) Hội trường Thống Nhất có trách nhiệm quản lý và sử dụng tài sản được Nhà nước giao theo chế độ quản lý tài sản đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định cụ thể tại Quyết định này.

b) Hội trường Thống Nhất thực hiện việc tính khấu hao và trích lập quỹ khấu hao tài sản theo quy định của pháp luật.

Việc thanh lý tài sản thực hiện theo các quy định hiện hành, tiền thu thanh lý tài sản sau khi trừ chi phí thanh lý hợp lý được để lại và hạch toán vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Hội trường Thống Nhất.

Chi phí sửa chữa lớn, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị của Hội trường Thống Nhất được bảo đảm từ quỹ khấu hao tài sản, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, phần thiếu (nếu có) được bổ sung từ ngân sách nhà nước theo dự toán hoặc dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các chi phí sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Hội trường Thống Nhất.

3. Nguồn tài chính của Hội trường Thống Nhất, bao gồm:

a) Ngân sách nhà nước cấp cho Hội trường Thống Nhất trong các trường hợp cụ thể, như sau:

- Kinh phí sửa chữa lớn, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Dinh Độc lập; nâng cấp tài sản cố định, mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động khi được cấp có thẩm quyền giao.

- Kinh phí cấp để mua lại các tư liệu, hiện vật lịch sử phục vụ công tác trưng bày, nghiên cứu về di tích lịch sử văn hóa Dinh Độc lập.

- Kinh phí cấp để thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, viên chức theo chế độ do Nhà nước quy định.

Nguyên tắc cấp phát nguồn kinh phí này: theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo trình tự quản lý và chế độ quy định.

b) Nguồn thu phí tham quan: Hội trường Thống Nhất được giữ lại 100% số thu phí tham quan.

c) Các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ:

- Thu tiền phòng ở.

- Thu tiền hội trường, phòng họp, hội nghị, hội thảo.

- Thu bán hàng hóa.

- Thu dịch vụ ăn, uống, điện thoại, tổ chức đám cưới, sinh nhật, trang trí, giặt là và các dịch vụ khác theo quy định.

d) Nguồn vốn tín dụng đầu tư

Hội trường Thống Nhất được phép vay tín dụng ngân hàng và các nguồn hợp pháp khác để đầu tư, mở rộng, nâng cao chất lượng phục vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

đ) Nguồn khác theo quy định.

4. Nội dung chi:

a) Chi hoạt động thường xuyên của Hội trường Thống Nhất theo chức năng, nhiệm vụ được giao và chi cho các hoạt động sự nghiệp có thu, gồm:

- Chi lương, phụ cấp lương cho cán bộ, công nhân viên, trả tiền công lao động hợp đồng.

- Chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trích nộp kinh phí công đoàn cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

- Chi tiền ăn trưa cho cán bộ, viên chức và người lao động được tính vào chi phí, tối đa không quá một tháng mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với cán bộ, công chức nhà nước.

- Chi tiền điện, nước, thuê bao điện thoại, dịch vụ thuê ngoài trực tiếp cho hoạt động của di tích lịch sử văn hóa Dinh Độc lập và kinh doanh dịch vụ của Hội trường Thống Nhất.

- Chi mua nguyên liệu, vật liệu ăn, uống, nhiên liệu, năng lượng.

- Chi mua hàng hóa.

- Trích khấu hao tài sản cố định; đối với tài sản cố định dùng vào hoạt động kinh doanh dịch vụ, Hội trường Thống Nhất trích khấu hao theo tỷ lệ 2% trên nguyên giá tài sản cố định. Số khấu hao này được hạch toán vào Quỹ khấu hao tài sản cố định và được để lại Hội trường Thống Nhất để đầu tư mới hoặc nâng cấp tài sản cố định.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định điều hòa Quỹ này theo yêu cầu chung của Văn phòng Chính phủ.

- Chi thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước: Hội trường Thống Nhất có trách nhiệm kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp dưới hình thức thuế khoán, mức thuế cụ thể thực hiện sau khi thỏa thuận với Bộ Tài chính. Trước mắt thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo công văn số 2106/BTC-HCSN ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc thẩm định phân loại và thuế đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ.

- Các khoản chi sửa chữa nhỏ, mua sắm công cụ lao động, văn phòng phẩm. Khoán theo tỷ lệ 7% trên tổng chi phí.

- Các khoản chi khác, bao gồm: chi in vé tham quan, quảng cáo, khuyến mãi, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, chi hoa hồng. Khoán theo tỷ lệ 8% trên tổng chi phí.

- Chi mua lại các tư liệu, hiện vật lịch sử phục vụ công tác trưng bày và nghiên cứu về di tích Dinh Độc lập; chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản; chi thực hiện các dự án đầu tư theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

b) Chi thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, viên chức theo quy định của Nhà nước.

c) Chi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý; chi thực hiện đơn đặt hàng do Văn phòng Chính phủ giao.

d) Chi trả lãi vay (nếu có).

đ) Chi khác.

5. Chi không thường xuyên, bao gồm:

a) Chi mua lại các tư liệu, hiện vật lịch sử phục vụ công tác trưng bày, nghiên cứu về di tích lịch sử văn hóa Dinh Độc lập; chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản; chi thực hiện các dự án đầu tư theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

b) Chi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý, chi thực hiện đơn đặt hàng do Văn phòng Chính phủ giao.

c) Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao.

d) Chi thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức.

đ) Chi thực hiện tinh giản biên chế theo chế độ Nhà nước quy định.

e) Chi thực hiện các dự án từ nguồn viện trợ nước ngoài.

g) Chi cho hoạt động liên doanh, liên kết.

6. Quy chế chi tiêu nội bộ

Hội trường Thống Nhất xây dựng các quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho ý kiến trước khi Giám đốc Hội trường Thống Nhất ký ban hành và tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở định mức này, khuyến khích Hội trường Thống Nhất tổ chức khoán chi phí đến từng phần việc, từng đơn vị và cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

7. Quỹ lương và chi trả lương

a) Xác định quỹ tiền lương, tiền công (gọi chung là quỹ tiền lương) của Hội trường Thống Nhất, như sau:

Quỹ tiền lương của Hội trường Thống Nhất được áp dụng cơ chế khoán với mức tính theo tỷ lệ 22% trên tổng doanh thu của Hội trường Thống Nhất. Trường hợp quỹ tiền lương khoán của Hội trường Thống Nhất vượt quá 3,5 lần quỹ tiền lương tính theo mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định thì Hội trường điều chỉnh phần vượt này vào quỹ dự phòng ổn định thu nhập.

b) Phương án chi trả lương

Trên cơ sở quỹ lương được xác định, Giám đốc Hội trường Thống Nhất chỉ đạo xây dựng phương án chi trả lương cho từng người lao động theo nguyên tắc người nào, bộ phận nào có hiệu suất công việc cao, đóng góp nhiều thì được hưởng nhiều, phương án chi trả lương phải có sự tham gia của tổ chức công đoàn; đồng thời, Giám đốc Hội trường Thống Nhất trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt trước khi thực hiện.

Hội trường Thống Nhất áp dụng hệ thống thang, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

c) Khi chế độ tiền lương của Nhà nước có thay đổi hoặc định mức, chế độ, tiêu chuẩn chi ngân sách nhà nước thay đổi, khoản tiền lương cấp bậc, chức vụ tăng thêm theo chế độ được bảo đảm từ các nguồn theo quy định.

d) Trường hợp nguồn thu bị giảm sút, không bảo đảm mức tiền lương tối thiểu cho người lao động, Giám đốc Hội trường Thống Nhất được sử dụng quỹ dự phòng ổn định thu nhập để trả lương cho người lao động, bảo đảm đạt mức tiền lương tối thiểu.

8. Trích lập và sử dụng các quỹ

a) Trích lập các quỹ

Các khoản thu của Hội trường Thống Nhất sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý và các khoản nộp ngân sách nhà nước, được phân phối như sau:

- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập: 5%

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 25%

- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 25%

- Nộp Quỹ hỗ trợ người lao động của Văn phòng Chính phủ: 45%.

Mức khống chế trích lập Quỹ khen thưởng và phúc lợi của Hội trường Thống Nhất tối đa không vượt quá 03 tháng lương thực tế bình quân trong năm, số còn lại (nếu có) được bổ sung quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Ngoài phần được trích lập từ chênh lệch thu - chi theo tỷ lệ quy định thì Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp còn gồm phần chênh lệch thu lớn hơn chi từ thanh lý tài sản và phần bổ sung từ Quỹ khen thưởng - phúc lợi (nếu có).

b) Sử dụng các quỹ

Các quỹ được quản lý, sử dụng theo Quy chế chi tiêu nội bộ sau khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm thông qua.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định điều hòa quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Văn phòng Chính phủ.

Điều 6. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

1. Chủ trì, phối hợp với Hội trường Thống Nhất và các Vụ, Cục, đơn vị trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ quản lý tài chính của Hội trường Thống Nhất.

2. Thẩm định, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm

a) Phê duyệt kế hoạch biên chế cán bộ, viên chức hàng năm của Hội trường Thống Nhất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng tài chính của đơn vị.

b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Hội trường Thống Nhất theo quy định của pháp luật.

c) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức ngạch tương đương chuyên viên chính; tổ chức thi nâng ngạch đối với ngạch viên chức tương đương ngạch chuyên viên chính của Hội trường Thống Nhất theo quy định của pháp luật.

d) Nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động, thực hiện chế độ hưu trí đối với Phó Trưởng phòng trở lên; xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: đối với tập thể từ tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm trở lên và đối với cá nhân từ Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm trở lên theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Cục Hành chính - Quản trị II có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm

1. Phối hợp với Hội trường Thống Nhất trong việc phục vụ các hội nghị, cuộc họp, tiếp khách của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

2. Làm đầu mối tiếp nhận các hội nghị, cuộc họp, tiếp khách của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền; ký xác nhận nội dung để làm cơ sở xác nhận ghi doanh thu phục vụ nhiệm vụ chính trị của Hội trường Thống Nhất.

3. Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện công tác xây dựng, cải tạo, sửa chữa của Hội trường Thống Nhất thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

Điều 8. Vụ Tài vụ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm

1. Khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy quyền, được thừa lệnh Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký các văn bản liên quan đến hoạt động tài chính - kế toán của Hội trường Thống Nhất.

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính của Hội trường Thống Nhất trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt.

3. Hướng dẫn Hội trường Thống Nhất lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm. Thẩm định và tổng hợp dự toán thu, chi trình cấp có thẩm quyền quyết định dự toán thu, chi ngân sách hàng năm.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định việc phân bổ và giao dự toán thu, chi cho Hội trường Thống Nhất theo tổng mức và chi tiết được giao hàng năm; điều chỉnh tổng mức dự toán thu, chi ngân sách năm có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện giao và công khai dự toán thu, chi ngân sách năm theo chế độ quy định.

5. Kiểm tra, theo dõi việc chấp hành dự toán, ghi chép, phản ánh chính xác kịp thời, đầy đủ các hoạt động tài chính của Hội trường Thống Nhất, tình hình và kết quả sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước và các nguồn kinh phí khác của Hội trường Thống Nhất.

6. Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành chính sách chế độ tài chính của Hội trường Thống Nhất; việc hạch toán kế toán, công tác quản lý tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn của Hội trường Thống Nhất. Hướng dẫn thực hiện Quy chế tự kiểm tra tài chính - kế toán của Hội trường Thống Nhất.

7. Tổng hợp báo cáo tài chính hàng quý, năm của Hội trường Thống Nhất theo đúng biểu mẫu và thời gian quy định báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan.

8. Tổ chức công tác thẩm tra, xét duyệt quyết toán kinh phí nhà nước cấp hàng năm và các nguồn tài chính khác của Hội trường Thống Nhất trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt gửi Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan.

9. Phân tích, đánh giá hiệu quả chi ngân sách cho hoạt động của Hội trường Thống Nhất và tình hình kinh doanh của Hội trường Thống Nhất. Đề ra phương hướng khắc phục những tồn tại; nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm các biện pháp tăng cường quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ của Hội trường Thống Nhất, trên cơ sở tận thu, giảm chi ngân sách và bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

10. Tổng hợp báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản của Hội trường Thống Nhất; thẩm định, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm về điều chuyển, thanh lý đối với những tài sản của Hội trường Thống Nhất thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Tham gia đề xuất ý kiến về việc phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước của Hội trường Thống Nhất theo chế độ và quy định của pháp luật.

11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt các văn bản về kế hoạch tài chính của Hội trường Thống Nhất, bao gồm: kế hoạch mua sắm, cải tạo sửa chữa; kế hoạch thu, chi hoạt động kinh doanh dịch vụ của Hội trường Thống Nhất.

12. Giám sát, quản lý, thẩm định việc mua sắm tài sản; cải tạo sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định tại Hội trường Thống Nhất đối với các hạng mục thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

13. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tài chính - kế toán của Hội trường Thống Nhất.

14. Chủ trì, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm sửa đổi, bổ sung cơ chế quản lý tài chính đối với Hội trường Thống Nhất khi các chế độ chính sách tài chính - kế toán của Nhà nước có thay đổi.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2010 và thay thế Quyết định số 05/2004/QĐ-VPCP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm quy định về tổ chức hoạt động và chế độ quản lý tài chính của Hội trường Thống Nhất.

2. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Hội trường Thống Nhất, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện, Giám đốc Hội trường Thống Nhất phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung khi cần thiết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Trợ lý TTg, Thư ký các PTT Chính phủ, Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội trường Thống Nhất;
- Lưu: Văn thư, TCCB (7b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

×
×
×
Vui lòng đợi