Quyết định 668/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công tác phía Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
------------
Số: 668/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
 CỦA CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM
-----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công tác phía Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Cục Công tác phía Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện công tác quản trị nội bộ của Bộ và thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Công Thương tại các tỉnh phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông Nam bộ và Tây Nam bộ) về công tác chuyên môn, đối ngoại, cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách ngành Công Thương, bảo đảm các điều kiện vật chất, hậu cần cho hoạt động của Bộ Công Thương, Bộ trưởng tại địa bàn các tỉnh phía Nam.
2. Cục Công tác phía Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn khác theo quy định của Nhà nước.
Cục Công tác phía Nam có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Agency for Southern Affairs of Ministry of Industry and Trade.
Tên viết tắt: ASA.
Trụ sở chính: 45 Trần Cao Vân, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham mưu và thực hiện nhiệm vụ giúp Bộ trưởng:
a) Tham gia, phối hợp với các Vụ, Tổng cục, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ đôn đốc, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác năm, 6 tháng, quý, tháng, tuần của Bộ tại các tỉnh phía Nam theo phân công của Bộ;
b) Phối hợp các đơn vị thuộc Bộ tham gia xây dựng đề án, dự án, các báo cáo phát triển công nghiệp, thương mại, kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long theo phân công của Bộ trưởng;
c) Tham dự các cuộc họp, làm việc do các Bộ, ngành, địa phương mời, theo sự ủy quyền của Bộ trưởng và có trách nhiệm báo cáo Bộ về nội dung, kết luận các cuộc họp đó để nắm tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ và của Bộ trưởng;
d) Tham gia hệ thống đối thoại doanh nghiệp (về lĩnh vực công nghiệp và thương mại) do Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tổ chức;
đ) Thường trực Tiểu ban công tác phòng chống lụt, bão, phòng cháy, chữa cháy của Bộ tại các tỉnh phía Nam;
e) Chủ trì hoặc tham gia đoàn công tác, đoàn kiểm tra chuyên ngành, tổ giám sát, kiểm tra thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền của Bộ đối với các đơn vị, tổ chức liên quan tại các tỉnh phía Nam, theo phân công của Bộ.
2. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong công tác đối ngoại trong nước và quốc tế tại các tỉnh phía Nam:
a) Giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan ngoại giao (Lãnh sự quán, Thương vụ các nước) có trụ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh;
b) Thực hiện công tác lễ tân, tiếp và làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi công tác đối ngoại của Bộ Công Thương theo phân công của Bộ.
3. Bảo đảm cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách ngành Công Thương phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Công Thương tại các tỉnh phía Nam:
a) Cung cấp thông tin, theo dõi, tổng hợp tình hình, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất; kiến nghị, đề xuất phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ và của Bộ trưởng về thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, những nhiệm vụ trọng tâm cần thiết tập trung chỉ đạo, điều hành thuộc địa bàn các tỉnh phía Nam;
b) Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền cơ chế, chính sách của ngành Công Thương; thông báo văn bản, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Bộ với các đơn vị ở các tỉnh phía Nam theo phân công; bảo đảm thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ và của Bộ trưởng đối với các đơn vị thuộc Ngành tại các tỉnh phía Nam;
c) Giúp Bộ trưởng thực hiện công tác phối hợp giữa Bộ Công Thương với các cơ quan Đảng, chính quyền, các Sở Công Thương tại các tỉnh phía Nam thuộc địa bàn phụ trách;
d) Xây dựng và tổ chức quản lý website của Cục theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Văn phòng Bộ quản lý việc sử dụng các loại mẫu giấy phép phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ tại các tỉnh phía Nam theo phân công của Bộ.
4. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của cơ quan. Là đầu mối giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến Bộ Công Thương đối với các đơn vị thuộc khu vực phía Nam theo ủy quyền của Bộ trưởng.
5. Thực hiện công tác quản trị, bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ các hoạt động của Bộ và của Bộ trưởng theo kế hoạch, chương trình công tác của Bộ tại các tỉnh phía Nam;
a) Phối hợp với Văn phòng Bộ, các cơ quan thuộc Bộ, thực hiện công tác hậu cần, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức và phục vụ các hội nghị, cuộc họp, giao ban, làm việc của Bộ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam theo nhiệm vụ được Bộ giao và quy định của pháp luật;
b) Phối hợp với các đơn vị tổ chức đón tiếp Lãnh đạo Bộ, các cơ quan thuộc Bộ, các đoàn công tác, đoàn khách trong và ngoài nước đến công tác tại địa bàn phía Nam theo chỉ đạo của Bộ hoặc theo chương trình, kế hoạch công tác được Bộ phê duyệt;
c) Quản lý, khai thác cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, phương tiện, xe ô tô đảm bảo điều kiện làm việc và phục vụ công tác của Bộ theo nhiệm vụ của Cục và quy định của pháp luật;
d) Làm chủ đầu tư dự án xây dựng cơ sở vật chất của Bộ ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định của Bộ.
6. Xây dựng và thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Cục theo mục tiêu và nội dung Chương trình cải cách hành chính của Bộ.
7. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ về thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.
8. Quản lý và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật:
a) Lập dự toán và tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán thu chi ngân sách theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Vụ Tài chính;
b) Phối hợp với Vụ Tài chính theo dõi việc sử dụng ngân sách nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước tại các tỉnh phía Nam khi được Lãnh đạo Bộ phân công.
9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Công Thuơng giao và theo sự ủy quyền của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
a) Văn phòng;
b) Phòng Tổng hợp chính sách;
c) Phòng Quan hệ đối ngoại;
d) Phòng Kế toán;
đ) Đội xe;
e) Nhà khách.
Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Cục do Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định.
Điều 4. Lãnh đạo Cục
1. Cục Công tác phía Nam có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.
2. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.
3. Cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Cục, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục theo phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
4. Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ cấp phòng hoặc tương đương thuộc Cục.
5. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục; Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 337/QĐ-BCT ngày 21 tháng 1 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cơ quan Đại diện của Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Đảng ủy Bộ Công Thương;
- Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương;
- Công đoàn Công Thương Việt Nam;
- ĐU Khối Công nghiệp TP. Hà Nội;
- ĐU Khối DN Công nghiệp TW tại TP. HCM;
- ĐU Khối DN Thương mại tại TP.HCM;
- Lưu: VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng
 

thuộc tính Quyết định 668/QĐ-BCT

Quyết định 668/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công tác phía Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:668/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành:29/01/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 668/QĐ-BCT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi