Quyết định 625/QĐ-KTNN 2017 Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
---------------
Số: 625/QĐ-KTNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin
thuộc Kiểm toán nhà nước
------------------
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13;
Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán nhà nước.
Điều 2. Vị trí và chức năng
Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ giúp chủ đầu tư trực tiếp quản lý các dự án công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước.
Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định.
Trụ sở chính đặt tại 111 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn do chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền; chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật theo nhiệm vụ được giao;
Thực hiện các thủ tục và các công việc triển khai dự án theo quy định của Nhà nước;
Triển khai, thẩm tra, chuẩn bị hồ sơ dự án, thiết kế thi công và dự toán, tổng dự toán, trình chủ đầu tư phê duyệt theo quy định;
Tổ chức lập hồ sơ yêu cầu (hồ sơ mời thầu), tổ chức lựa chọn nhà thầu; đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo quy định;
Tổ chức ký triển khai thực hiện các hợp đồng; nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết;
Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí triển khai, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và vệ sinh công nghiệp tại hiện trường;
Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công và thuê tư vấn giám sát thi công;
Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm đưa vào sử dụng; lập báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng;
Định kỳ hoặc đột xuất đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với Tổng Kiểm toán nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước có thầm quyền;
Quản lý nhân sự của Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ và người lao động theo quy định;
Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.
Điều 4. Tổ chức bộ máy và nhân sự
1. Ban Quản lý dự án không có đơn vị cấp phòng.
2. Nhân sự gồm: Lãnh đạo Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin, cán bộ và người lao động.
- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin gồm: 01 Giám đốc (hưởng phụ cấp chức vụ 0,8) và 02 Phó Giám đốc (hưởng phụ cấp chức vụ 0,6). Lãnh đạo Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin do Tổng Kiểm toán nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm.
- Nguồn cán bộ, người lao động của Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin:
+ Biệt phái một số công chức, viên chức từ các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước.
+ Tuyển dụng, ký hợp đồng lao động với người lao động có đủ điều kiện, năng lực theo quy định.
Điều 5. Cơ chế hoạt động
Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin gồm: kinh phí quản lý dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.
Giao Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Quyết định có hiệu kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Giám đốc Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
           

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (04).
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
 
(Đã ký)
 
 
Hồ Đức Phớc

 
 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực