Quyết định 622/QĐ-BXD 2020 thành lập Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi Nghị định về nhà ở

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG
_________

Số: 622/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến nhà ở

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/20167NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thỉ hành Luật ban hành văn bản pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhỉệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ năm 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (sau đây gọi tắt là Nghị định) gồm các Ông, Bà có tên trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định:

1. Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26, 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

2. Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và có nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, biên soạn và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

3. Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Trung tâm Thông tin BXD (để đăng tải);

- Lưu: VT, QLN.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Hồng Hà

 
 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO, TỔ BIÊN TẬP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ Ở
(Ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-BXD ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

I/ BAN SOẠN THẢO

1. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

4. Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

5. Ông Lương Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

6. Ông Phạm Như Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

7. Bà Nguyễn Chi Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;

8. Bà Lương Thị Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

9. Bà Nguyễn Thị Thoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, Thành viên;

10. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên.

II/ TỔ BIÊN TẬP

1. Ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Tổ phó;

3. Ông Thân Thế Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà ở và công sở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Thư ký Tổ biên tập;

4. Bà Cao Thanh Nhàn, Phó trưởng phòng Quản lý dự án, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

5. Ông Phạm Trung Kiên, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên;

6. Bà Lý Thị Thanh Hoa, Phó trưởng phòng Quản lý nhà ở và công sở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thị Thoa, Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;

8. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chuyên viên Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng Cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

9. Ông Phạm Thanh Tùng, Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

10. Ông Ngô Việt Hùng, Chuyên viên Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, Thành viên;

11. Ông Đỗ Bá Đại, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 622/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến nhà ở
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 622/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 22/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực