Quyết định 474/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------------

Số: 474/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 CỦA VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

-------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Vụ Kế hoạch - Tài chính là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý về công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính, tài sản, kế toán, thống kê, đầu tư xây dựng cơ bản và y tế lao động xã hội của Bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, xây dựng, tổng hợp trình Bộ:

a) Chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ chiến lược, chương trình công tác hàng năm và các giải pháp thực hiện về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của Bộ, ngành;

b) Quy hoạch, kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí dài hạn, hàng năm thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ, ngành quản lý;

2. Trình Bộ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, chế độ, tiêu chuẩn, định mức về công tác tổng hợp, quy hoạch, kế hoạch, tài chính, tài sản, kế toán, thống kê, đầu tư xây dựng cơ bản và y tế lao động xã hội trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành.

3. Trình Bộ phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí thuộc Bộ, ngành. Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách sau khi được Bộ phê duyệt cho các địa phương, đơn vị.

4. Về quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, dự án, đề án:

a) Phối hợp các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, ngành.

b) Tổ chức thẩm định và trình Bộ phê duyệt các nguyên tắc, tiêu chí, phương án phân bổ kinh phí các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia; các đề án, dự án thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, ngành.

c) Là lần mối giúp Bộ quản lý các chương trình, dự án thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành và các khoản viện trợ bằng tiền, bằng hiện vật.

5. Quản lý tài chính, tài sản và kế toán theo trách nhiệm đơn vị dự toán cấp I của Bộ đối với nguồn ngân sách, viện trợ quốc tế, thu sự nghiệp, các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thẩm định và trình Bộ phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, thanh toán, quyết toán các dự án hoàn thành và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư theo quy định đối với các dự án đầu tư do Bộ quản lý; tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng theo quy định; phê duyệt, thông báo một số nội dung của dự án theo phân cấp quản lý đầu tư xây dựng và ủy quyền của Bộ.

7. Về công tác thống kê:

a) Là đầu mối giúp Bộ chỉ đạo, hướng dẫn công tác thống kê của Bộ, ngành theo quy định của pháp luật.

b) Xây dựng và trình Bộ danh mục các cuộc điều tra thống kê; thẩm định trình Bộ phê duyệt phương án các cuộc điều tra thống kê; tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, công bố thông tin thống kê theo quy định của nhà nước.

8. Về Y tế lao động xã hội:

a) Là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Bộ quản lý các hoạt động y tế, phụ hồi chức năng thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật;

b) Quản lý các đơn vị hoạt động y tế, phục hồi chức năng, sản xuất, lắp ráp dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp đối với người có công, người khuyết tật trực thuộc Bộ.

9. Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định của pháp luật.

10. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ về công tác tổng hợp, quy hoạch, kế hoạch, tài chính, tài sản, kế toán, thống kê, đầu tư xây dựng cơ bản và y tế lao động xã hội trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành.

11. Tổng hợp báo cáo tổng kết công tác định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành.

12. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức theo sự phân công của Bộ.

14. Quản lý công chức, viên chức, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của nhà nước và của Bộ.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính gồm:

1. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.

2. Các phòng chức năng:

- Phòng Kế hoạch Thống kê;

- Phòng Tài chính Kế toán;

- Phòng Xây dựng cơ bản;

- Phòng Y tế Lao động xã hội.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và quan hệ công tác của Vụ; quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Vụ; quản lý, phân công, sắp xếp công chức, viên chức trong Vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 195/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

thuộc tính Quyết định 474/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 474/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:474/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành:15/03/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 72/QĐ-TCT của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về việc thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 72/QĐ-TCT của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về việc thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở , Cơ cấu tổ chức

Vui lòng đợi