Quyết định 468/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

Số: 468/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ THUỘC BỘ Y TẾ

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

 

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Y tế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Vị trí, chức năng

Vụ Hợp tác quốc tế là tổ chức thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong ngành y tế và thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt chủ trương, chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế và hợp tác đầu tư với nước ngoài của Bộ Y tế theo các mục tiêu ưu tiên và chiến lược phát triển của ngành và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

2. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hợp tác quốc tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện

3. Đầu mối tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế về những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và gia nhập các tổ chức quốc tế. Đầu mối tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các điều ước quốc tế trong ngành y tế mà Việt Nam đã ký kết và gia nhập.

4. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc đàm phán, ký kết và tổ chức triển khai thực hiện các hiệp định, thỏa thuận với đối tác nước ngoài về cử chuyên gia, cán bộ y tế sang làm việc ở nước ngoài.

5. Chủ trì tổ chức thực hiện hội nhập quốc tế của ngành y tế. Đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng, hướng dẫn, điều phối và tổ chức thực hiện hội nhập quốc tế trong ngành y tế và tổ chức thực hiện các hiệp định song phương, đa phương liên quan đến ngành y tế.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc vận động viện trợ trong ngành y tế và là đầu mối tổ chức các diễn đàn vận động và tham gia điều phối viện trợ của ngành y tế. Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng danh mục ưu tiên vận động viện trợ cho ngành y tế. Phối hợp theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong ngành y tế.

7. Chủ trì trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt chương trình xúc tiến, vận động và kêu gọi đầu tư nước ngoài, tăng cường hợp tác đối tác song phương, đa phương, hợp tác chuyển giao kỹ thuật trong ngành y tế. Tham gia vận động hợp tác đầu tư nước ngoài theo mô hình công - tư kết hợp. Phối hợp theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư nước ngoài trong ngành y tế.

8. Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý thống nhất các hoạt động hợp tác quốc tế của ngành y tế. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, phát triển và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho mạng lưới hợp tác quốc tế của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Đầu mối thực hiện các hoạt động tăng cường năng lực hợp tác quốc tế cho các cán bộ y tế tại các diễn đàn quốc tế nhằm tăng cường vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

9. Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế và làm đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế có tính chiến lược của ngành y tế. Làm đầu mối trình cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam có nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, quản lý, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp báo cáo Chính phủ các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

10. Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động đối ngoại hằng năm của Lãnh đạo Bộ Y tế. Phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện các hoạt động đối ngoại của Nhà nước có liên quan đến ngành y tế.

11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hàng năm của Bộ Y tế. Đầu mối tổ chức và thực hiện kế hoạch đoàn ra của Bộ Y tế theo quy định về phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Y tế.

12. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế của các đơn vị. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế thực hiện quy định về phân cấp quản lý viên chức của đơn vị đi học tập, công tác ở nước ngoài.

13. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc cung cấp thông tin đối ngoại về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Thu thập, tổng hợp và cung cấp các thông tin về tình hình hợp tác khu vực và quốc tế, các kinh nghiệm và chính sách trong phát triển y tế theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế.

14. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện công tác tiếp khách quốc tế của Lãnh đạo Bộ Y tế và công tác lễ tân ngoại giao trong cơ quan Bộ Y tế. Hướng dẫn thực hiện công tác lễ tân ngoại giao trong các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

15. Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc giải quyết các thủ tục về việc khen thưởng các đối tác nước ngoài có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chủ trì tổ chức và hướng dẫn các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện việc trao các danh hiệu khen thưởng cho đối tác nước ngoài.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

1. Lãnh đạo Vụ

Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm và miễn nhiệm. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ. Các Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế

Biên chế của Vụ Hợp tác quốc tế được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định và theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

3. Cơ chế hoạt động

Vụ Hợp tác quốc tế hoạt động theo chế độ chuyên viên. Các công chức trong Vụ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Vụ về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này thay thế các quy định trước đây của Bộ trưởng Bộ Y tế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Y tế các ngành;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB, QT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

thuộc tính Quyết định 468/QĐ-BYT

Quyết định 468/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:468/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành:06/02/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi