Quyết định 439/QĐ-TTg 2017 Ban Chỉ đạo đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 439/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
---------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông báo Kết luận số 37-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:
1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.
2. Phó Trưởng ban thường trực: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.
3. Phó Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Tài chính.
4. Các ủy viên:
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- 01 Thứ trưởng Bộ Tài chính (Ủy viên thường trực)
- 01 Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
- 01 Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
- 01 Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- 01 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- 01 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- 01 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- 01 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;
- 01 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- 01 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- 01 Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- 01 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:
1. Đề ra các định hướng, chiến lược để triển khai có hiệu quả nội dung Kết luận số 37-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai xây dựng, hoàn thiện các chính sách có liên quan đến việc đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giao quyền tự chủ cho các đơn vị, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công.
Điều 3. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo:
1. Điều hành chung các hoạt động của Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động của Ban Chỉ đạo.
2. Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.
Điều 4. Nhiệm vụ của các Ủy viên Ban Chỉ đạo:
Các Ủy viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Chỉ đạo và quy chế làm việc do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.
Điều 5. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo
1. Bộ Tài chính là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, thực hiện chức năng giúp việc về các nội dung chuyên môn và bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.
2. Các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng các đơn vị chức năng của Bộ, cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, không thành lập thêm tổ chức và không bổ sung biên chế.
3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
4. Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban thường trực sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Tài chính, các Ủy viên Ban Chỉ đạo ký các văn bản chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của Bộ, cơ quan mình.
5. Ban Chỉ đạo có Tổ thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và do Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo làm Tổ trưởng.
Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

thuộc tính Quyết định 439/QĐ-TTg

Quyết định 439/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:439/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:10/04/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi