Quyết định 4068/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
---------
Số: 4068/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2012

        
                                                                   
QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Y tế
------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Vị trí và chức năng
Văn phòng Bộ là tổ chức thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng tổng hợp và theo dõi, đôn đốc các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và quy chế làm việc của Bộ; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; kiểm soát thủ tục hành chính; quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Bộ và công tác quản trị nội bộ theo quy định của pháp luật;
Văn phòng Bộ có con dấu và tài khoản riêng.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham mưu, tổng hợp và theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Y tế:
a) Chủ trì và phối hợp với các tổ chức thuộc Bộ xây dựng và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, chương trình làm việc của Lãnh đạo Bộ; các hoạt động phối hợp giữa Bộ Y tế và các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương có liên quan; các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Bộ; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình triển khai các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền;
b) Giúp Bộ trưởng xây dựng báo cáo chỉ đạo điều hành, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của Bộ và của ngành theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ; đôn đốc các đơn vị thực hiện quy chế về công tác thông tin và báo cáo;
c) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo, quyết định của Lãnh đạo Bộ đối với những vấn đề về cơ chế, chính sách cần tổ chức nghiên cứu hoặc sửa đổi, bổ sung, báo cáo Lãnh đạo Bộ để phân công cho các đơn vị tổ chức thực hiện;
d) Tổ chức đánh giá định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ chương trình, kế hoạch công tác của Bộ đã được phê duyệt; tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình hành động của Chính phủ và của Bộ Y tế;
đ) Đầu mối giúp Bộ trưởng tổng hợp báo cáo trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri, các Ủy ban của Quốc hội và Chính phủ. Đầu mối cung cấp thông tin phản hồi, vận động chính sách y tế đối với đại biểu Quốc hội và cử tri;
e) Thường trực tổ xử lý thông tin báo chí y tế; phối hợp triển khai chương trình đưa chính sách y tế vào cuộc sống.
g) Xây dựng và triển khai nội quy và quy chế dân chủ trong hoạt động của Văn phòng Bộ. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Cơ quan Bộ Y tế.
2. Thực hiện công tác hành chính, tổ chức, văn thư, lưu trữ:
a) Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thư viện; hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giữ bí mật thông tin, tài liệu liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
b) Kiểm tra về thể thức, kỹ thuật trình bày, trình tự, thủ tục trong việc ban hành dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo;
c) Hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện thống nhất các quy định của nhà nước và của Bộ Y tế về công tác văn thư, lưu trữ;
3. Thực hiện công tác quản trị, hậu cần, lễ tân:
a) Tổ chức thực hiện công tác quản trị, hậu cầnbảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công việc chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức của Cơ quanBộ Y tế theo các quy định của pháp luật; bảo đảm cảnh quan môi trường;
b) Làm đầu mối, phối hợp với các Vụ, Thanh tra Bộ và Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách trong Cơ quanBộ Y tế; theo dõi đôn đốc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Cơ quan Bộ Y tế;
c) Tổ chức bộ phận y tế cơ quan, theo dõi sức khỏe cho cán bộ, công chức Cơ quan Bộ Y tế; tổ chức thực hiện nghĩa vụ quân sự;
d) Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả phương tiện xe ô tô để phục vụ các hoạt động của Lãnh đạo Bộ, các Vụ, Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ; 
đ) Tổ chức lực lượng và huấn luyện tự vệ cơ quan, thường trực bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, giữ gìn trật tự và an toàn trong Cơ quanBộ Y tế;
e) Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn khách đến công tác tại Bộ Y tế; chịu trách nhiệm về công việc khánh tiết trong các ngày lễ, ngày tết, hội nghị, hội thảo toàn ngành do Lãnh đạo Bộ tổ chức và các công việc đột xuất khác có liên quan.
4. Thực hiện công tác quản lý tài sản, tài chính - kế toán của Cơ quan Bộ Y tế:
a) Thực hiện công tác quản lý các nguồn kinh phí hành chính sự nghiệp phục vụ hoạt động của các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ theo quy định và quản lý các nguồn kinh phí khác khi được Lãnh đạo Bộ giao;
b) Quản lý đất đai, trụ sở làm việc, vật tư và một số tài sản của Cơ quan Bộ Y tế theo các quy định của pháp luật.
5. Thực hiện công tác công nghệ thông tin trong Cơ quan Bộ Y tế:
a) Quản lý Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, đầu mối triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến;
b) Quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin mạng nội bộ, tổng đài, điện thoại, hệ thống thông tin liên lạc của Cơ quan Bộ Y tế; đường truyền Internet, đường truyền số liệu chuyên dụng của Chính phủ; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng nội bộ;
c) Triển khai và quản lý các dịch vụ kết nối, hội nghị truyền hình, giao ban trực tuyến Cơ quan Bộ Y tế; quản lý và triển khai, duy trì hoạt động ổn định các phần mềm ứng dụng quản lý văn bản, triển khai chứng thực số điện tử, quản lý hộp thư điện tử Cơ quan Bộ Y tế;
d) Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị mạng nội bộ (LAN), hệ thống máy chủ, hệ thống máy tính, thiết bị tin học của Cơ quan Bộ Y tế.
6. Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Y tế:
a) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;
b) Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
7. Tổ chức thực hiện công tác phòng chống thảm họa, tìm kiếm cứu nạn:
a) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai và giám sát công tác phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn của ngành Y tế;
b) Đầu mối phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.
8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được Lãnh đạo Bộ giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động
1. Lãnh đạo Văn phòng Bộ
Lãnh đạo Văn phòng Bộ có Chánh Văn phòng Bộ và các Phó Chánh Văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm. Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng Bộ. Các Phó Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Bộ và trước pháp luật về các công việc được phân công.
2. Tổ chức của Văn phòng Bộ gồm:
a)       Phòng Tổng hợp;
b)       Phòng Hành chính;
c)       Phòng Lưu trữ;
d)       Phòng Tài chính - Kế toán;
đ) Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
e)       Phòng Công nghệ thông tin;
g)    Phòng Quản trị;
h)     Đơn vị Phòng chống thảm họa và Tìm kiếm cứu nạn;
i)      Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh;
k) Đội xe;
l) Phòng Bảo vệ.
Tổ chức hoạt động của Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh do Chánh Văn phòng Bộ xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định.
3. Cơ chế hoạt động:
a) Văn phòng Bộ hoạt động theo chế độ thủ trưởng;
b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, tổ chức thuộc Văn phòng Bộ do Chánh Văn phòng Bộ quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Bộ đã được Bộ trưởng Bộ Y tế giao. Mối quan hệ giữa các phòng, tổ chức thuộc Văn phòng Bộ do Chánh Văn phòng Bộ quy định;
 c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo các phòng, tổ chức thuộc Văn phòng Bộ thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ Y tế;
 d) Các chức danh lãnh đạo Văn phòng Bộ và lãnh đạo các phòng, tổ chức thuộc Văn phòng Bộ được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật.
 4. Biên chế
Biên chế của Văn phòng Bộ được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơ sở đề xuất của Chánh Văn phòng Bộ.
         5. Kinh phí hoạt động của Văn phòng Bộ do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Quyết định này thay thế các quy định trước đây của Bộ trưởng Bộ Y tế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Y tế.           
 Điều 5. Trách nhiệm thi hành
   Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các ngành;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB, VPB, PC.
       BỘ TRƯỞNG
     
 
 
 
      
       Nguyễn Thị Kim Tiến

 

thuộc tính Quyết định 4068/QĐ-BYT

Quyết định 4068/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4068/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành:22/10/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 4068/QĐ-BYT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi