Quyết định 4064/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng thuộc Bộ Y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ Y TẾ
-------
Số: 4064/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC BỘ Y TẾ
-----------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Vị trí, chức năng
Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng là vụ tổng hợp thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý về công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe; quản lý báo chí, xuất bản và công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Về truyền thông, giáo dục sức khỏe:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về truyền thông, giáo dục sức khỏe trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn về công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe;
c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thành tựu và hoạt động của ngành y tế;
d) Xây dựng quy hoạch tổng thể các khu di tích lịch sử của ngành y tế; tham gia thẩm định, đề xuất trùng tu và xây dựng mới các khu di tích lịch sử, tượng đài, tưởng niệm của ngành y tế trong toàn quốc;
đ) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc sưu tầm tư liệu, hiện vật của ngành y tế, thực hiện giáo dục truyền thống, lịch sử ngành y tế và xây dựng bảo tàng y dược học Việt Nam; tổ chức thực hiện việc biên soạn, xây dựng tài liệu, xuất bản phẩm về lịch sử ngành y tế;
e) Là đầu mối triển khai thực hiện Quy chế về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong ngành y tế, tổng hợp và cung cấp thông tin về hoạt động y tế cho các cơ quan thông tin đại chúng trong nước và quốc tế, cho cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
g) Tham gia xây dựng mạng lưới và chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức làm công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe trong ngành y tế;
h) Thực hiện hợp tác quốc tế trong công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe.
2. Về quản lý báo chí, xuất bản:
a) Chủ trì xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống báo chí, xuất bản trong ngành y tế bao gồm các cơ quan báo chí thuộc Bộ Y tế và cơ quan báo chí của các đơn vị thuộc Bộ Y tế, trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt;
b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về báo chí đối với các cơ quan báo chí, xuất bản thuộc Bộ Y tế;
c) Tham gia giải quyết các kiến nghị, phản ánh về hoạt động báo chí của các cơ quan báo chí thuộc Bộ Y tế.
3. Công tác thi đua, khen thưởng
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng; xây dựng tiêu chuẩn, quy trình hướng dẫn việc xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng trong ngành y tế, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức triển khai thực hiện;
b) Xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua, khen thưởng của ngành y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;
c) Là thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Y tế;
d) Làm đầu mối tổ chức các phong trào thi đua, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành y tế và thực hiện chính sách khen thưởng trong ngành y tế;
đ) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế;
e) Hướng dẫn việc tổ chức trao, tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật;
g) Tham gia huy động và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật; quản lý, cấp phát, cấp đổi, thu hồi các hiện vật khen thưởng của ngành y tế theo quy định của pháp luật.
h) Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; tham gia giải quyết các kiến nghị, phản ánh về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động
1. Lãnh đạo Vụ
Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ. Các Phó Vụ trưởng giúp việc cho Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
2. Biên chế
Biên chế của Vụ được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh hằng năm theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơ sở đề xuất của Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng.
3. Cơ chế hoạt động
Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng hoạt động theo chế độ chuyên viên. Công chức trong Vụ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Vụ về nhiệm vụ được giao.
Điều 4. Hiu lc thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Quyết định này thay thế các quy định trước đây của Bộ trưởng Bộ Y tế về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến quản lý công tác truyền thông và thi đua, khen thưởng.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ (Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương);
- Bộ Thông tin, Truyền thông;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các ngành;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB, TTTĐKT, PC.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

thuộc tính Quyết định 4064/QĐ-BYT

Quyết định 4064/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng thuộc Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4064/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành:22/10/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi