Quyết định 376/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thời báo Tài chính Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 376/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THỜI BÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM

-----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Thời báo Tài chính Việt Nam là cơ quan ngôn luận của ngành Tài chính, có chức năng thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về tài chính và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trong nước và quốc tế theo định hướng của Đảng, Nhà nước.
Thời báo Tài chính Việt Nam hoạt động theo pháp luật và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. Thời báo Tài chính Việt Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Financial Times (VFT).
Trụ sở chính của Thời báo Tài chính Việt Nam đặt tại thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ
1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn của Thời báo Tài chính Việt Nam.
2. Biên tập và xuất bản tờ Thời báo Tài chính Việt Nam (bản in và bản điện tử) đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định tại Giấy phép hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
3. Thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, trung thực những vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, tình hình kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội trong nước và quốc tế; phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và lĩnh vực tài chính nói riêng.
4. Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; là diễn đàn góp phần vào việc phản biện, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính.
5. Tuyên truyền, phổ biến những thành tựu, kết quả tiêu biểu của ngành tài chính; phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong việc chấp hành chính sách, pháp luật tài chính; phê phán đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực tài chính nói riêng và trong xã hội nói chung.
6. Tổ chức các hoạt động phát hành báo, quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tổ chức sự kiện theo quy định của Luật Báo chí và pháp luật khác có liên quan.
7. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên thuộc lĩnh vực tài chính trong phạm vi toàn quốc.
8. Thực hiện quản lý công chức, viên chức và người lao động; quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.
9. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực báo chí theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính.
11. Tổng kết, đánh giá các mặt hoạt động của báo, định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan theo quy định.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.
Điều 3. Quyền hạn
1. Được yêu cầu các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính cung cấp các văn bản, thông tin, tài liệu về các lĩnh vực hoạt động liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao; được yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp các văn bản, thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác xuất bản báo theo quy định của Luật Báo chí.
2. Tổ chức xuất bản và phát hành Thời báo Tài chính Việt Nam; phát hành ấn phẩm khác và hoạt động quảng cáo trên báo theo quy định của pháp luật; được xuất bản phụ sản, phụ trương, số chuyên đề và các ấn phẩm chuyên ngành khác theo Giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
3. Được tổ chức các sự kiện: Truyền hình, hội nghị, hội thảo, triển lãm hội chợ, bảo trợ thông tin, diễn đàn, tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý kinh tế - tài chính và nghiệp vụ báo chí phục vụ công tác tuyên truyền cho ngành và công tác xuất bản của Thời báo Tài chính Việt Nam theo quy định của pháp luật.
4. Ký kết và thực hiện các hợp đồng tuyên truyền quảng cáo trên báo với các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.
5. Được ký hợp đồng lao động và xây dựng mạng lưới cộng tác viên tại các đơn vị, tổ chức ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
6. Được cử cán bộ, phóng viên tham dự các hội nghị, hội thảo ở trong nước và nước ngoài liên quan đến quản lý kinh tế - tài chính và nghiệp vụ báo chí theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.
7. Quyết định giá bán báo và các ấn phẩm khác, được tự lựa chọn các hình thức phát hành, tiêu thụ theo quy định của pháp luật.
8. Được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định của pháp luật hiện hành và của Bộ Tài chính.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Cơ cấu tổ chức của Thời báo Tài chính Việt Nam bao gồm:
a) Phòng Thư ký;
b) Phòng Trị sự;
c) Phòng Quảng cáo và phát hành;
d) Phòng Phóng viên;
đ) Văn phòng đại diện Thời báo Tài chính Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh;
2. Biên chế của Thời báo Tài chính Việt Nam do Tổng biên tập quyết định trên cơ sở số biên chế được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.
Điều 5. Lãnh đạo Thời báo Tài chính Việt Nam
a) Tổng biên tập có nhiệm vụ, quyền hạn:
- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị quy định tại Điều 4 Quy chế này.
- Quy định nhiệm vụ cụ thể, mối quan hệ công tác của các Phòng, Văn phòng đại diện quy định tại Điều 4 Quy chế này.
- Quản lý chung các hoạt động của Thời báo Tài chính Việt Nam, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Thời báo Tài chính Việt Nam.
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Quy chế này.
- Xây dựng quy chế quản lý tài chính nội bộ bảo đảm công bằng, công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính.
- Phân công, ủy quyền cho các Phó Tổng biên tập trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công việc được giao.
b) Phó Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.
2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập và các chức danh lãnh đạo khác của Thời báo Tài chính Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 6. Quản lý tài chính, tài sản
1. Hoạt động thu, chi của Thời báo Tài chính Việt Nam thực hiện theo cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính.
2. Thời báo Tài chính Việt Nam có trách nhiệm lập, chấp hành dự toán, thực hiện chế độ kế toán và chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản và cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính.
Điều 7. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 18/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thời báo Tài chính Việt Nam.
Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Như Điều 7;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

thuộc tính Quyết định 376/QĐ-BTC

Quyết định 376/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thời báo Tài chính Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:376/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành:22/03/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chức năng, nhiệm vụ của Thời báo Tài chính Việt Nam

Quyết định 376/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thời báo Tài chính Việt Nam

Thời báo Tài chính Việt Nam là cơ quan ngôn luận của ngành Tài chính, có chức năng thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về tài chính và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trong nước và quốc tế theo định hướng của Đảng, Nhà nước.

Thời báo Tài chính có nhiệm vụ: Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; là diễn đàn góp phần vào việc phản biện, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính.

Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến những thành tựu, kết quả tiêu biểu của ngành tài chính; phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong việc chấp hành chính sách, pháp luật tài chính; phê phán đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực tài chính nói riêng và trong xã hội nói chung.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 376/QĐ-BTC tại đây

tải Quyết định 376/QĐ-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 376/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THỜI BÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM

-----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cLuật Báo chí số 103/2016/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Thời báo Tài chính Việt Nam là cơ quan ngôn luận của ngành Tài chính, có chức năng thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về tài chính và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trong nước và quốc tế theo định hướng của Đảng, Nhà nước.

Thời báo Tài chính Việt Nam hoạt động theo pháp luật và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Thời báo Tài chính Việt Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Financial Times (VFT).

Trụ sở chính của Thời báo Tài chính Việt Nam đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm v

1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn của Thời báo Tài chính Việt Nam.

2. Biên tập và xuất bản tờ Thời báo Tài chính Việt Nam (bản in và bản điện tử) đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định tại Giấy phép hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

3. Thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, trung thực những vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, tình hình kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội trong nước và quốc tế; phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và lĩnh vực tài chính nói riêng.

4. Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; là diễn đàn góp phần vào việc phản biện, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính.

5. Tuyên truyền, phổ biến những thành tựu, kết quả tiêu biểu của ngành tài chính; phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong việc chấp hành chính sách, pháp luật tài chính; phê phán đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực tài chính nói riêng và trong xã hội nói chung.

6. Tổ chức các hoạt động phát hành báo, quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tổ chức sự kiện theo quy định của Luật Báo chí và pháp luật khác có liên quan.

7. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên thuộc lĩnh vực tài chính trong phạm vi toàn quốc.

8. Thực hiện quản lý công chức, viên chức và người lao động; quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

9. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực báo chí theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính.

11. Tổng kết, đánh giá các mặt hoạt động của báo, định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được yêu cầu các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính cung cấp các văn bản, thông tin, tài liệu về các lĩnh vực hoạt động liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao; được yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp các văn bản, thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác xuất bản báo theo quy định của Luật Báo chí.

2. Tổ chức xuất bản và phát hành Thời báo Tài chính Việt Nam; phát hành ấn phẩm khác và hoạt động quảng cáo trên báo theo quy định của pháp luật; được xuất bản phụ sn, phụ trương, số chuyên đề và các ấn phẩm chuyên ngành khác theo Giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

3. Được tổ chức các sự kiện: Truyền hình, hội nghị, hội thảo, triển lãm hội chợ, bảo trợ thông tin, diễn đàn, tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý kinh tế - tài chính và nghiệp vụ báo chí phục vụ công tác tuyên truyền cho ngành và công tác xuất bản của Thời báo Tài chính Việt Nam theo quy định của pháp luật.

4. Ký kết và thực hiện các hợp đồng tuyên truyền quảng cáo trên báo với các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

5. Được ký hợp đồng lao động và xây dựng mạng lưới cộng tác viên tại các đơn vị, tổ chức ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

6. Được cử cán bộ, phóng viên tham dự các hội nghị, hội thảo ở trong nước và nước ngoài liên quan đến quản lý kinh tế - tài chính và nghiệp vụ báo chí theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

7. Quyết định giá bán báo và các ấn phẩm khác, được tự lựa chọn các hình thức phát hành, tiêu thụ theo quy định của pháp luật.

8. Được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định của pháp luật hiện hành và của Bộ Tài chính.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức của Thời báo Tài chính Việt Nam bao gồm:

a) Phòng Thư ký;

b) Phòng Trị sự;

c) Phòng Quảng cáo và phát hành;

d) Phòng Phóng viên;

đ) Văn phòng đại diện Thời báo Tài chính Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh;

2. Biên chế của Thời báo Tài chính Việt Nam do Tổng biên tập quyết định trên cơ sở số biên chế được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

Điều 5. Lãnh đo Thời báo Tài chính Việt Nam

1. Thời báo Tài chính Việt Nam có Tổng biên tập và không quá (03) ba Phó Tổng biên tập theo quy định.

a) Tổng biên tập có nhiệm vụ, quyền hạn:

- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị quy định tại Điều 4 Quy chế này.

- Quy định nhiệm vụ cụ thể, mối quan hệ công tác của các Phòng, Văn phòng đại diện quy định tại Điều 4 Quy chế này.

- Quản lý chung các hoạt động của Thời báo Tài chính Việt Nam, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Thời báo Tài chính Việt Nam.

- Tchức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Quy chế này.

- Xây dựng quy chế quản lý tài chính nội bộ bảo đảm công bằng, công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính.

- Phân công, ủy quyền cho các Phó Tổng biên tập trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công việc được giao.

b) Phó Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng biên tập, Phó Tng biên tập và các chức danh lãnh đạo khác của Thời báo Tài chính Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 6. Quản lý tài chính, tài sản

1. Hoạt động thu, chi của Thời báo Tài chính Việt Nam thực hiện theo cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính.

2. Thời báo Tài chính Việt Nam có trách nhiệm lập, chấp hành dự toán, thực hiện chế độ kế toán và chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản và cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 18/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thời báo Tài chính Việt Nam.

Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Như Điều 7;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi