Quyết định 362/QĐ-UBQG 2020 sửa Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN QUỐC GIA
ASEAN 2020
________

Số: 362/QĐ-UBQG2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020

_________

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA ASEAN 2020

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBQG2020 ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBQG2020 ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 về việc Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 và Trưởng các Tiểu ban, Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020;

Xét đề nghị của Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 như sau:
1. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông thay Ông Lê Quang Tùng.
2. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương thay Ông Vũ Đại Thắng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ, cơ quan liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, UBQG2020(3).đh

CHỦ TỊCH PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 362/QĐ-UBQG2020 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 về việc sửa đổi Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 362/QĐ-UBQG2020 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 03/09/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực