Quyết định 337/QĐ-TTg 2017 Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 337/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NHIỆM KỲ 2016 – 2021

-----------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 2021 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Vị trí, nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của Hội đồng
Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực là tổ chức tư vấn, có vị trí, nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ:
- Chỉ đạo đánh giá, tổng kết về sự nghiệp đổi mới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nhân lực.
- Chỉ đạo hoàn thiện và triển khai các Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, Luật giáo dục nghề nghiệp, Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Khung trình độ giáo dục quốc gia, các chiến lược phát triển giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2021.
2. Nghiên cứu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành, quyết định các chính sách, biện pháp quan trọng phát triển giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực.
3. Nghiên cứu, tư vấn, góp ý kiến về việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, đề án quan trọng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và những vấn đề chuyên môn khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.
4. Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực hoạt động theo Quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
5. Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thường trực Hội đồng có cơ quan giúp việc là Văn phòng Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập. Văn phòng Hội đồng có biên chế công chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.
6. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ. Ủy viên thường trực Hội đồng sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực do ngân sách nhà nước cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban Quốc gia Đổi mới GDĐT;
- Các thành viên HĐQGGD và PTNL nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- Văn phòng HĐQGGD và PTNL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3).KN

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
NHIỆM KỲ 2016 - 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

1.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch Hội đồng

2.

Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ

Phó Chủ tịch Hội đồng

3.

Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên Thường trực

4.

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ủy viên

5.

Ông Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế

Ủy viên

6.

Ông Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên

7.

Bà Hoàng Thị Minh Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Ủy viên

8.

Ông Lê Đông Phương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giáo dục đại học và nghề nghiệp, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Ủy viên

9.

Ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ủy viên

10.

Ông Nguyễn Lân Dũng, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

11.

Ông Dương Trung Quốc, Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Ủy viên

12.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, Giám đốc Quốc gia - Văn phòng đại diện Đại học Bang Arizona (Arizona State University) tại Việt Nam

Ủy viên

13.

Bà Phạm Thị Ly, Giám đốc Chương trình nghiên cứu, Viện Đào tạo quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên

14.

Ông Nguyễn Quý Thanh, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội:

Ủy viên

15.

Ông Hồ Đắc Lộc, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên

16.

Ông Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng

Ủy viên

17.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên

18.

Ông Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam

Ủy viên

19.

Ông Phạm Đức Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giáo dục phổ thông, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Ủy viên

20.

Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Ủy viên

21.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam

Ủy viên

22.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)

Ủy viên

23.

Ông Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica

Ủy viên

24.

Ông Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Ủy viên

25.

Ông Trần Đức Cảnh, cố vấn Hội đồng tuyển sinh của Đại học Harvard

Ủy viên

26.

Ông Đặng Xuân Hoan

Ủy viên Thư ký

Bổ sung
Bổ sung
nhayBổ sung Trung tướng, GS.TS Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an làm Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 2071/QĐ-TTg. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 765/QĐ-TTg, Thiếu tướng GS.TS. Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an làm Ủy viên Hội đồng thay Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn đã nghỉ chờ chế độ hưu trí.nhay

thuộc tính Quyết định 337/QĐ-TTg

Quyết định 337/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:337/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:17/03/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ ngày 21/6/2019, Quyết định này bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 765/QĐ-TTg

Xem chi tiết Quyết định337/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi