Quyết định 2919/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----------------
Số: 2919/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước của Bộ Giao thông vận tải, gồm có các thành viên:
1. Trưởng Ban: Bộ trưởng Đinh La Thăng.
2. Phó trưởng Ban thường trực: Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường.
3. Các Phó trưởng Ban:
a) Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
b) Vụ trưởng Pháp chế;
c) Chánh Văn phòng Bộ.
4. Các ủy viên:
a) Vụ trưởng Vụ Tài chính;
b) Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ;
c) Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin;
d) Chánh Thanh tra Bộ;
đ) Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Đầu tư;
e) Vụ trưởng Vụ Vận tải;
g) Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông;
h) Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
i) Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam;
k) Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
l) Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam;
m) Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;
n) Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;
o) Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông;
p) Cục trưởng Cục Y tế giao thông vận tải;
q) Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam;
r) Ông Trần Bảo Ngọc – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
5. Giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước Bộ GTVT, gồm:
- Bà Lê Thanh Hà, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ;
- Bà Nguyễn Hà Giang, Chuyên viên, Vụ Pháp chế.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:
1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được phân công;
2. Tổ chức xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Bộ GTVT theo kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ và phù hợp với thực tế quản lý nhà nước của Bộ;
3. Tổng hợp báo cáo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước đối với các cơ quan đơn vị thuộc Bộ GTVT; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;
4. Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo;
5. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban phân công.
Điều 3. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan đơn vị mình để kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị. Thành phần Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng Ban – Thủ trưởng đơn vị, Phó trưởng Ban, các ủy viên và Thư ký.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2835/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục trực thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các chức danh, ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng;
- Tổng cục ĐBVN, các Cục trực thuộc Bộ;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Báo GTVT; tạp chí GTVT;
- Công đoàn GTVT VN;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (LeHa).
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2919/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2919/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 13/11/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!