Quyết định 2857/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thanh tra thời kỳ 2011 - 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
--------------
Số: 2857/QĐ-TTCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
NGÀNH THANH TRA THỜI KỲ 2011-2020
-------------------
TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thanh tra thời kỳ 2011-2020 như sau:
1. Quan điểm phát triển nhân lực
Một là, phát triển nguồn nhân lực ngành Thanh tra là một bộ phận không thể tách rời trong phát triển nguồn nhân lực của đất nước, có tính chiến lược lâu dài và thường xuyên, liên tục gắn liền với việc bố trí, sử dụng, do vậy, việc phát triển nhân lực ngành Thanh tra phải đặt trong mối quan hệ hài hòa với phát triển nguồn nhân lực của các ngành, các cấp và địa phương.
Hai là, phát triển nguồn nhân lực ngành Thanh tra phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và phương hướng hoạt động của ngành Thanh tra trong chiến lược phát triển toàn ngành đến năm 2020, là khâu đột phá phát triển ngành Thanh tra, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế. Phát triển nhân lực ngành Thanh tra bảo đảm phát huy tối đa thế mạnh của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; bảo đảm cân đối, hài hòa giữa các vùng, miền trong toàn quốc; phải bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, toàn diện, khả thi, kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực công chức, viên chức ngành Thanh tra hiện có, bảo đảm sự phát triển ổn định và bền vững, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện thực tiễn nước ta.
Ba là, cần quán triệt sâu sắc quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của công việc, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của ngành Thanh tra. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực ngành Thanh tra là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành với sự quan tâm đặc biệt của đảng và nhà nước, đồng thời vừa là quyền và vừa là nghĩa vụ của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong ngành Thanh tra. Phát triển nhân lực ngành Thanh tra phải bám sát các nghị quyết, chủ trương của đảng và pháp luật của nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn từ năm 2011-2020.
Bốn là, thông qua thực tiễn công tác và hoạt động của ngành Thanh tra phát hiện những cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất tốt, có khả năng phát triển để đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài.
2. Mục tiêu phát triển nhân lực
a) Mục tiêu tổng quát
- Xây dựng được đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra có bản lĩnh chính trị vững vàng; trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cao; có đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất và năng lực tốt; có cơ cấu phù hợp với mục tiêu và phương hướng phát triển của ngành Thanh tra, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Chú trọng xây dựng cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị và cán bộ thanh tra có trình độ chuyên môn cao, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.
- Cơ cấu cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương trở lên phải bảo đảm 3 độ tuổi theo quy định.
b) Mục tiêu cụ thể
- Đến năm 2015: Tổng số lao động toàn ngành đạt trên 24.000 người, trong đó 60% có trình độ đại học, trên 17% có trình độ trên đại học; 70% được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra; trên 70% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.
- Đến năm 2020: Tổng số lao động toàn ngành đạt trên 28.500 người, trong đó 65% có trình độ đại học, trên 20% có trình độ trên đại học; trên 85% được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra; trên 85% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.
- Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần đoàn kết, ý thức phối hợp tốt trong công tác, có tinh thần trách nhiệm và lòng say mê nghề nghiệp, gắn bó với cơ quan.
- Hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ và quản lý bố trí, sử dụng hợp lý, đúng chuyên môn nhằm phát huy sở trường, tiềm năng, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra.
- Bố trí, sắp xếp và sử dụng có hiệu quả nhất đội ngũ cán bộ hiện có. Tiếp tục xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát, sắp xếp, điều chuyển, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, tăng cường cán bộ có chất lượng cho ngành.
- Đảm bảo cơ cấu hợp lý về độ tuổi và tỷ lệ đội ngũ cán bộ thanh tra trong tổng số nhân lực để đảm bảo sự kế tiếp liên tục, ổn định.
- Thực hiện từng bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra;
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý nhà nước và pháp luật cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.
- Bồi dưỡng cán bộ nắm vững các quan điểm chỉ đạo của đảng, nâng cao năng lực viết, diễn đạt, trình bày các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ thanh tra.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp.
3. Phương hướng phát triển nhân lực
a) Tổng nhu cầu nhân lực
Dự tính đến năm 2020, nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực cho ngành Thanh tra tăng thêm do yêu cầu phát triển của ngành mỗi năm tăng khoảng 3% - 4%. Tổng số nhu cầu ngành Thanh tra cần tuyển mới giai đoạn 2011 - 2020 là trên 7.000 người; trong đó cơ quan Thanh tra Chính phủ là khoảng trên 100 người; cho thanh tra các bộ, ngành, địa phương là khoảng gần 7.000 người.
b) Những giải pháp phát triển nhân lực
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng thanh tra;
- Đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng thanh tra;
- Tuyển dụng nhân lực đã được đào tạo và tổ chức đào tạo mới;
- Giữ và thu hút chuyên gia trình độ cao và nhân tài;
- Phát triển các cơ sở đào tạo, đội ngũ giảng viên và đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo nhân lực;
- Hợp tác quốc tế về đào tạo nhân lực;
- Đảm bảo vốn cho phát triển nhân lực;
c) Dự án ưu tiên
- Dự án xây dựng Trường Cán bộ Thanh tra thành Học viện Thanh tra.
4. Tổ chức thực hiện
a) Kế hoạch thực hiện
Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Thanh tra thời kỳ 2011 - 2020 được thực hiện theo hai giai đoạn:
- Giai đoạn 1, từ 2011 - 2015
Tập trung giải quyết về thể chế, xây dựng các chương trình, dự án, đề án khả thi đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, trong đó:
+ Hoàn thiện, triển khai nâng cấp Trường cán bộ Thanh tra thành Học viện Thanh tra theo quy hoạch được phê duyệt.
+ Căn cứ nhu cầu nhân lực của Ngành đến năm 2015, triển khai đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng với cơ cấu trình độ đào tạo hợp lý.
+ Tiến hành sơ kết 5 năm.
- Giai đoạn 2, từ 2016 - 2020
+ Phát huy kết quả thực hiện của giai đoạn 2011 - 2015, tiếp tục rà soát nội dung chương trình, cơ cấu trình độ đào tạo, cơ cấu nguồn nhân lực để kịp thời điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch đạt mục tiêu đề ra.
+ Tiếp tục thực hiện và hoàn thành các dự án, đề án trong quy hoạch.
+ Đánh giá kết quả, tổng kết Quy hoạch; khuyến nghị bước tiếp theo.
b) Phân công trách nhiệm thực hiện
- Thành lập Ban điều hành và Tổ giúp việc Ban điều hành thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thanh tra thời kỳ 2011 - 2020. Tổng Thanh tra Chính phủ là trưởng ban điều hành, các thành viên Ban điều hành gồm đại diện lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, thủ trưởng một số vụ, cục, đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ, Chánh thanh tra một số bộ, ngành, địa phương.
- Giao Vụ Tổ chức Cán bộ là cơ quan thường trực Ban Điều hành, Tổ giúp việc Ban điều hành thuộc Vụ Tổ chức Cán bộ và được bố trí một số cán bộ kiêm nhiệm và một số cán bộ chuyên trách.
- Nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức thuộc Thanh tra Chính phủ căn cứ Quy hoạch này để phân công thực hiện.
- Các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thanh tra thời kỳ 2011 - 2020 để triển khai thực hiện các nội dung liên quan tại các bộ, ngành, địa phương.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng, thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB (05).
TỔNG THANH TRA
Huỳnh Phong Tranh

thuộc tính Quyết định 2857/QĐ-TTCP

Quyết định 2857/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thanh tra thời kỳ 2011 - 2020
Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2857/QĐ-TTCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành:21/10/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cơ cấu tổ chức

Vui lòng đợi