Quyết định 28/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Văn hóa dân tộc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO

VÀ DU LỊCH

Số: 28/2008/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Văn hoá dân tộc

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 


QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Văn hóa dân tộc là cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc để trình các cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa đối với các dân tộc thiểu số.

2. Trình Bộ trưởng kế hoạch dài hạn năm năm và hàng năm về văn hóa các dân tộc thiểu số.

3. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc.

4. Trình Bộ trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về văn hóa dân tộc.

5. Xây dựng chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số.

6. Tham mưu trình Bộ trưởng kế hoạch nghiên cứu các mô hình tổ chức, cơ chế quản lý, chế độ, chính sách về văn hóa dân tộc thiểu số; chỉ đạo và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

7. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng các chính sách về bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam gắn với quảng bá du lịch.

8. Chỉ đạo về nội dung trong việc tổ chức giao lưu văn hóa cộng đồng các dân tộc thiểu số gắn với việc quảng bá du lịch.

9. Phối hợp với Hội Văn học- Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa dân tộc theo quy định của pháp luật.

10. Kiểm tra và thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước về văn hóa dân tộc theo quy định của pháp luật.

11. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá du lịch.

12. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra các hoạt động văn hóa dân tộc theo phân cấp quản lý.

13. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, quản lý công tác tuyên truyền phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số.

14. Quản lý công chức, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Vụ; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.

2. Công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc có trách nhiệm bố trí công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; tổ chức xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 45/2004/QĐ-BVHTT ngày 28 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Văn hóa dân tộc.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG

Hoàng Tuấn Anh

thuộc tính Quyết định 28/2008/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 28/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Văn hóa dân tộc
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 28/2008/QĐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 31/03/2008 Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 28/2008/QĐ-BVHTTDL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi