Quyết định 2428/QĐ-TCHQ 2016 về cơ cấu tổ chức của các Khoa Trường Hải quan Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2428/QĐ-TCHQ

Quyết định 2428/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các Khoa, Phòng thuộc Trường Hải quan Việt Nam
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2428/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành:01/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 2428/-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TCHỨC CỦA VĂN PHÒNG, CÁC KHOA, PHÒNG THUỘC TRƯỜNG HẢI QUAN VIỆT NAM
---------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;
Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tưng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1382/QĐ-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Hải quan Việt Nam trực thuộc Tổng cục Hải quan;
Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các Khoa, Phòng thuộc Trường Hải quan Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1263/QĐ-TCHQ ngày 16/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Khoa, Phòng và Văn phòng thuộc Trường Hải quan Việt Nam.
Điều 3. Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị và Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/cáo);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ TCCB (10b).
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 
 
QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TCHỨC CỦA VĂN PHÒNG, CÁC KHOA, PHÒNG THUỘC TRƯỜNG HẢI QUAN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2428/QĐ-TCHQ ngày 01/8/2016 của Tng cục trưởng Tng cục Hải quan)
 
A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYN HẠN
I. Văn phòng
Văn phòng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng triển khai các nhiệm vụ của Trường Hải quan Việt Nam, thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác quản lý tài chính, quản trị của Trường.
Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Trường về tổ chức cán bộ, kinh phí hoạt động, đầu tư trang bị cơ sở vật chất.
2. Thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trường: tuyển dụng, bố trí, đào tạo, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, nâng ngạch, điều động, khen thưởng, kỷ luật, hưu trí, thôi việc theo phân cấp quản lý của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.
3. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thư viện.
4. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Trường.
5. Xây dựng, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuần, tháng, quý, năm và các báo cáo khác của Trường theo quy đnh.
6. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.
7. Tổ chức thực hiện công tác quản trị nội bộ của Trường, bố trí nơi ăn, nghỉ, cơ sở vật chất phục vụ các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức.
8. Thực hiện công tác quản lý tài chính, báo cáo tài chính theo chế độ quy định.
9. Thực hiện công tác quản lý sử dụng tài sản; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm tài sản, dụng cụ lao động, văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của Trường; công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.
10. Chủ trì xây dựng các quy chế, quy trình về quản lý cán bộ, hành chính, tài chính, tài sản.
11. Quản lý viên chức, tài sản, tài liệu của phòng theo phân cấp.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.
II. Các Khoa
Các Khoa có chức năng đào tạo, bồi dưỡng các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan cho công chức, viên chức ngành Hải quan theo kế hoạch được phân công, theo nhu cầu đào tạo của các đơn vị Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp.
Các Khoa thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
1. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hải quan cho công chức, viên chức ngành Hải quan và nhu cầu đào tạo của cộng đồng doanh nghiệp thuộc phạm vi, thẩm quyền của Trường Hải quan Việt Nam theo quy định pháp luật.
2. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực nghiệp vụ của Khoa theo phân công, phân cấp trình Hội đồng thẩm định phê duyệt.
3. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Tổng cục Hải quan và các đối tượng khác theo mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan phê duyệt.
4. Phối hợp quản lý, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên và học tập, rèn luyện của học viên theo quy chế đào tạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Trường Hải quan Việt Nam.
5. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực liên quan phục vụ công tác giảng dạy và đi mới nội dung, phương pháp giảng dạy.
6. Chủ trì phối hp với các đơn vị hải quan và các chuyên gia trong công tác tchức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, bồi dưỡng nâng cao, bồi dưỡng chuyên sâu kiến thức nghiệp vụ hải quan theo nhu cu của các đơn vị Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp trong phạm vi được phân công.
7. Cung cấp các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến lĩnh vực hải quan cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc phạm vi chuyên môn của Khoa.
8. Đào tạo, bồi dưỡng và quản lý đội ngũ giảng viên của Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm nhiệm.
9. Đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học thuộc phạm vi chuyên môn của Khoa.
10. Quản lý viên chức, tài sản, tài liệu của khoa theo phân cấp.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.
III. Phòng Đào tạo và Quản lý học viên
Phòng Đào tạo và Quản lý học viên có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, quản lý học viên, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Trường.
Phòng Đào tạo và Quản lý học viên thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ th sau:
1. Xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Trường trong tổng thể chiến lược phát triển ngành Hải quan.
2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được phê duyệt.
3. Xây dựng, quản lý và thực hiện các quy chế, quy trình liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng.
4. Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất đổi mới, hoàn thiện nội dung, chương trình, tài liệu, giáo trình và công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng theo phân công và phân cấp của Bộ Tài chính, Tng cục Hải quan và Trường Hải quan Việt Nam.
5. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng, quản lý và sử dụng đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng.
6. Tổng hợp, báo cáo về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường theo quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Trường Hải quan Việt Nam.
7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý công tác nghiên cứu khoa học của Trường.
8. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam.
9. Đầu mối cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn đào tạo về chính sách pháp luật, nghiệp vụ hải quan cho các đối tượng có nhu cầu.
10. Thực hiện công tác quản lý học viên.
11. Tổ chức đánh giá kết quả các khóa đào tạo, bồi dưỡng báo cáo Ban Giám hiệu.
12. Thực hiện công tác giáo vụ.
13. Thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ, chứng nhận cho các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng và quản lý chứng ch, chứng nhận theo quy định.
14. Quản lý viên chức, tài sản, tài liệu của phòng theo phân cấp.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.
B. CẤU TCHỨC
1. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, các Khoa thuộc Trường Hải quan Việt Nam được thành lập các Tổ bộ môn.
Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các Tổ thuộc Khoa do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam.
2. Các Khoa có Trưởng Khoa và một số Phó Trưởng Khoa; Phòng Đào tạo và Quản lý học viên có Trưởng Phòng và một số Phó Trưởng Phòng; Văn phòng có Chánh Văn phòng và một số Phó Chánh Văn phòng.
3. Trưởng Khoa, Trưởng Phòng, Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Khoa, Phòng và Văn phòng.
Phó Trưởng Khoa, Phó Trưởng Phòng, Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa, Trưởng Phòng, Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh lãnh đạo Khoa, Phòng, Văn phòng và các chức danh khác của các Khoa, Phòng, Văn phòng thuộc Trường Hải quan Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
5. Biên chế của các Khoa, Phòng và Văn phòng thuộc Trường Hải quan Việt Nam do Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam quyết định trong tổng số biên chế được giao.
D. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Mối quan hệ công tác của các Khoa, Phòng, Văn phòng thuộc Trường Hải quan Việt Nam:
1. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam.
2. Đối với các Khoa, Phòng, Văn phòng thuộc Trường Hải quan Việt Nam là quan hệ phối hợp công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Đối với các đơn vị trong và ngoài Ngành Hải quan là quan hệ phối hợp công tác theo sự chỉ đạo và ủy nhiệm của Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi