Quyết định 2277/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Cục Hàng không Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-----------------
Số: 2277/QĐ-CHK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM”
-------------------------
CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
 
 
Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12 ngày 04 tháng 8 năm 2007;
Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 1631/QĐ-CHK ngày 10/4/2012 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Cục Hàng không Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Cục Hàng không Việt Nam,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Cục Hàng không Việt Nam”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thành viên Ban chỉ đạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Các thành viên BCĐ;
- Các Cảng vụ HK;
- Trung tâm y tế HK;
- Tạp chí HK;
- Trang TTĐT Cục HKVN;
- Lưu: VT, TTHK.
CỤC TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu

  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2277/QĐ-CHK ngày 25/5/2012 của Cục trưởng Cục HKVN)
 
Phần 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.
Các thành viên Ban chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu sự điều chỉnh của quy chế này.
Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Ban chỉ đạo
Ban chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập thể bàn bạc và Trưởng ban quyết định trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên. Trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên thì Trưởng ban quyết định và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục HKVN về quyết định của mình. Thường trực Ban chỉ đạo giúp Ban chỉ đạo kiểm tra, theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của Cục HKVN.
Điều 3. Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo
Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Mỗi thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm về lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban chỉ đạo về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng đối với lĩnh vực được phân công.
 
Phần 2.
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO
 
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo
1. Căn cứ quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; của Thanh tra Chính phủ; hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và tình hình cụ thể của Cục HKVN để xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Cục HKVN; tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. Nghiên cứu, đề xuất với Cục trưởng Cục HKVN các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.
2. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng; bảo đảm cho công tác này được thực hiện thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật.
3. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xử lý tố cáo về hành vi tham nhũng và các thông tin về vụ việc tham nhũng ở Cục HKVN và các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.
4. Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng của Cục HKVN; kiến nghị với cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
5. Định kỳ hoặc theo yêu cầu, báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Cục trưởng Cục HKVN tình hình, kết quả công tác phòng chống tham nhũng của Cục HKVN. Chủ trì tổ chức công tác sơ kết, tổng kết về công tác PCTN của Cục HKVN.
Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban chỉ đạo
Trưởng ban phụ trách chung, chỉ đạo mọi hoạt động của Ban chỉ đạo theo quy định của Quy chế này, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục HKVN về công tác phòng, chống tham nhũng của Cục HKVN; chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo.
Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng Ban chỉ đạo
1. Phó Trưởng Ban thường trực
a) Giúp Trưởng ban xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Cục HKVN; tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả phòng, chống tham nhũng theo định kỳ và theo yêu cầu đột xuất; thông báo cho các thành viên Ban chỉ đạo, đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng.
b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN thực hiện chương trình, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, đôn đốc việc xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đã được phát hiện. Thực hiện và yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc phát triển, xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.
c) Thay mặt Trưởng ban để chỉ đạo, điều hành các công việc khác khi được Trưởng ban giao.
d) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành cơ quan thường trực, bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo.
2. Phó Trưởng Ban
a) Tham mưu cho Trưởng ban đề xuất với Ban thường vụ đảng ủy Cục HKVN lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng.
b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xử lý tố cáo và các thông tin về vụ việc tham nhũng liên quan đến đảng viên trong đảng bộ Cục HKVN.
c) Phát động công đoàn viên, người lao động trong công đoàn Cục HKVN tích cực tham gia công tác phòng, chống tham nhũng và phản ánh về các hành vi tham nhũng.
Điều 7. Thành viên Ban chỉ đạo
1. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban; có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và theo chương trình, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo.
2. Phản ánh kịp thời về Thường trực Ban chỉ đạo những thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực được phân công phụ trách; tham gia góp ý kiến, đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.
3. Tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban chỉ đạo; kiến nghị với Ban chỉ đạo các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo nói riêng và công tác phòng, chống tham nhũng nói chung.
4. Cử công tác do mình quản lý tham gia bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo để tiến hành thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu vi phạm tham nhũng khi có yêu cầu.
 
Phần 3.
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
 
Điều 8. Ban chỉ đạo họp thường kỳ ba tháng một lần và họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban; trường hợp không tổ chức được cuộc họp thì gửi tài liệu cho thành viên Ban chỉ đạo để lấy ý kiến về các nội dung cần lấy ý kiến. Nội dung cuộc họp và tài liệu lấy ý kiến do cơ quan thường trực chuẩn bị.
Điều 9. Từng thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm:
1. Thực hiện chế độ thông tin về phòng, chống tham nhũng định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và 01 năm về Thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Trưởng ban chỉ đạo và Cục trưởng Cục HKVN.
2. Phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động phòng, chống tham nhũng; thông tin kịp thời các phát hiện dấu hiệu tham nhũng cho thành viên Ban chỉ đạo được phân công theo dõi lĩnh vực đó để có biện pháp ngăn ngừa và xử lý.
Điều 10. Các thành viên Ban chỉ đạo được sử dụng bộ máy của cơ quan, tổ chức do mình quản lý, phụ trách để thực hiện nhiệm vụ được Trưởng ban chỉ đạo phân công.
 
Phần 4.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 11. Ban chỉ đạo, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có phát sinh vướng mắc, yêu cầu kịp thời phản ánh về Thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp, trình Cục trưởng Cục HKVN xem xét, quyết định.
 

thuộc tính Quyết định 2277/QĐ-CHK

Quyết định 2277/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành "Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Cục Hàng không Việt Nam"
Cơ quan ban hành: Cục Hàng không Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2277/QĐ-CHKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Quý Tiêu
Ngày ban hành:25/05/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi