Quyết định 2177/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại học Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
--------
Số: 2177/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
THỂ THAO BÃI BIỂN CHÂU Á LẦN THỨ 5 NĂM 2016 TẠI VIỆT NAM
--------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hp liên ngành;
Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập, vị trí, chức năng
Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5). Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5 là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên ngành liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam, gồm các thành viên sau đây:
1. Trưởng ban:
Một Phó Thủ tướng Chính phủ.
2. Các Phó Trưởng ban:
a) Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam - Phó Trưởng Ban thường trực;
b) Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
3. Các ủy viên:
a) Ông Tô Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an;
b) Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;
c) Đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
d) Bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Tài chính;
đ) Ông Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
e) Bà Phan Thị Mỹ Linh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
g) Ông Phạm Quý Tiêu - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
h) Bà Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế;
i) Ông Trần Quang Quý - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
k) Ông Nguyễn Xuân Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
l) Ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
m) Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng;
n) Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên thường trực;
o) Ông Nguyễn Quốc Hưng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
p) Ông Trần Dũng Trình - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;
q) Ông Hoàng Vĩnh Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam.
Điều 2. Tổ chức và hoạt động
1. Các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.
2. Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.
3. Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5 quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nhân sự của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam. Ban Tổ chức do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban, trực tiếp thực hiện điều phối, triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam.
4. Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5 được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5 được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
5. Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5 tự giải thể sau khi kết thúc Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam.
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Chỉ đạo việc lập và phê duyệt kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam.
2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan trong việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam.
3. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp cần thiết trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam.
4. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam.
Điều 4. Kinh phí hoạt động
Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5 do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí từ kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam.
Điều 5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; chủ trì xây dựng, trình Ban Chỉ đạo kế hoạch tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo phân công.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 7. Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban Olympic Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ quốc gia ABG5;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, V.III, TH, TKBT, QHQT, NC, TCCV;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2177/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại học Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2177/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/11/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!