Quyết định 21/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO

VÀ DU LỊCH

Số: 21/2008/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Vụ Thi đua - Khen thưởng

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Vụ Thi đua -Khen thưởng;

Xét đề nghị của Vụ tr­ưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Thi đua - Khen thưởng là cơ quan của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng các đề án, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ.

2. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ; giúp Bộ trưởng trình các cấp có thẩm quyền phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, danh hiệu vinh dự nhà nước thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; trình Bộ trưởng việc thành lập Hội đồng xét và đề nghị phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, y tế thuộc phạm vi quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

3. Xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng ngắn hạn và dài hạn, trình Bộ trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt. 

4. Tổ chức phát động các phong trào thi đua và thực hiện các quy định về khen thưởng trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

5. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương theo phân cấp của Bộ. 

6. Chỉ đạo việc tổ chức sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua yêu nước và các điển hình tiên tiến; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định, đề xuất các hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật; đề xuất, thẩm định các hình thức khen thưởng đặc thù.

7. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trong ngành.

8. Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu.

9. Thực hiện hợp tác quốc tế về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

10. Xây dựng và quản lý việc sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức, phối hợp tổ chức trao tặng các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật; quản lý cấp phát hiện vật khen thưởng; xác nhận các hình thức khen thưởng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

12. Tổ chức thực hiện, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ; quản lý hồ sơ, tài liệu, tư liệu có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Bộ.

13. Thực hiện công tác cải cách hành chính trong Vụ; quản lý công chức, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức trong Vụ, quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.

2. Công chức chuyên môn nghiệp vụ.

Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm bố trí, sắp xếp công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Vụ. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG

Hoàng Tuấn Anh

thuộc tính Quyết định 21/2008/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 21/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 21/2008/QĐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 19/03/2008 Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 21/2008/QĐ-BVHTTDL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi