Quyết định 21/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 21/2005/QĐ-BYT

Quyết định 21/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:21/2005/QĐ-BYTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành:26/07/2005Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 21/2005/QĐ-BYT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG B Y T S 21ƯƯƯƯƯƯƯƯ/2005/QĐ-BYT
NGÀY
 26 THÁNG 7 NĂM 2005 V VIC QUY ĐỊNH CHC NĂNG,
NHI
M V, QUYN HN VÀ CƠ CU T CHC CA CC
PHÒNG, CH
NG HIV/AIDS VIT NAM

 

B TRƯỞNG B Y T

 

Căn c Ngh định s 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 ca Chính ph quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca b, cơ quan ngang b;

Căn c Ngh định s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 ca Chính ph quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Y tế;

Căn c Quyết định s 432/QĐ-TTg ngày 20/5/2005 ca Th tướng Chính ph v vic thành lp Cc Phòng, chng HIV/AIDS Vit Nam thuc B Y tếđổi tên Cc Y tế d phòng và Phòng chng HIV/AIDS thành Cc Y tế d phòng Vit Nam;

Theo đề ngh ca Cc trưởng Cc Phòng, chng HIV/AIDS Vit Nam và V trưởng V T chc cán b - B Y tế,

QUYT ĐỊNH:

 

Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bn "Quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca Cc Phòng, chng HIV/AIDS Vit Nam".

 

Điu 2. Quyết định này có hiu lc sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo.

Bãi b Mc Quy định chc năng, nhim v, quyn hn ca Cc Y tế d phòng và Phòng chng HIVAIDS ban hành kèm theo Quyết định s 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27/8/2004 ca B trưởng B Y tế.

 

Điu 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trưởng V T chc cán b - B Y tế, Cc trưởng Cc Phòng, chng HIV/AIDS Vit Nam, Th trưởng các đơn v có liên quan chu trách nhim thi hành Quyết định này.

 


QUY ĐỊNH CHC NĂNG, NHIM V, QUYN HN
VÀ C
Ơ CU T CHC CA CC PHÒNG, CHNG HIV/AIDS VIT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số  21/2005/QĐ-BYT ngày 26 tháng 7năm 2005)

 

I. CHC NĂNG

 

1. Cc Phòng, chng HIV/AIDS Vit Nam là cc qun lý chuyên ngành, thuc B Y tế, giúp B trưởng B Y tế thc hin chc năng qun lý nhà nước và thc thi pháp lut, ch đạo, điu hành các hot động chuyên môn v lĩnh vc phòng, chng HIV/AIDS trong phm vi c nước.

2. Cc Phòng, chng HIV/AIDS Vit Nam có tư cách pháp nhân, có con du và tài khon riêng, có tr s làm vic ti thành ph Hà Ni. Kinh phí hot động ca Cc do ngân sách nhà nước cp và các ngun kinh phí hp pháp khác.

 

II. NHIM V, QUYN HN

 

1. Ch trì xây dng chiến lược, quy hoch, kế hoch dài hn và ngn hn v phòng, chng HIV/AIDS, trình B trưởng B Y tế phê duyt hoc để B trưởng trình các cp có thm quyn phê duyt.

2. Ch trì xây dng, sa đổi, b sung hoc quy định mi các văn bn quy phm pháp lut, chế độ, chính sách v lĩnh vc phòng, chng HIV/AIDS trình B trưởng B Y tế ban hành hoc để B trưởng trình các cp có thm quyn ban hành.

3. Ch trì hoc phi hp xây dng quy định chuyên môn, quy trình k thut, phân tuyến k thut, tiêu chun v chuyên môn, k thut thuc lĩnh vc phòng, chng HIV/AIDS trình cp có thm quyn ban hành.

4. Qun lý, ch đạo các hot động phòng, chng HIV/AIDS trong phm vi c nước; làm đầu mi qun lý, ch đạo hot động chuyên môn v phòng, chng HIV/AIDS ca các B, ngành.

5. Qun lý, ch đạo và t chc thc hin các ni dung sau:

a) Xây dng ni dung và t chc trin khai công tác thông tin - giáo dc - truyn thông v phòng, chng HIV/AIDS;

b) Xây dng kế hoch và t chc bi dưỡng chuyên môn nghip v v lĩnh vc phòng, chng HIV/AIDS cho cán b phòng, chng HIV/AIDS;

c) T chc h thng giám sát HIV/AIDS/STI và theo dõi, đánh giá, sơ kết, tng kết các hot động phòng, chng HIV/AIDS;

d) Ch đạo t chc trin khai các bin pháp can thip gim tác hi, d phòng lây nhim HIV;

đ) Ch đạo trin khai công tác chăm sóc, qun lý, điu tr và h tr người nhim HIV/AIDS;

e) Ch trì và phi hp vi các cơ quan liên quan t chc thc hin các hot động nghiên cu khoa hc trong phòng chng HIV/AIDS.

6. Ch trì qun lý ch đạo, điu phi và t chc trin khai các hot động và các d ánhp tác quc tế trong lĩnh vc phòng, chng HIV/AIDS.

7. Tham mưu cho B trưởng trong vic phi hp liên ngành v t chc thc hin công tác phòng, chng HIV/AIDS. Giúp B trưởng B Y tế làm thường trc v phòng, chng HIV/AIDS ca U ban quc gia phòng, chng AIDS và phòng, chng t nn ma túy, mi dâm.

8. Ch trì hoc phi hp vi các đơn v có liên quan t chc kim tra đề xut các bin pháp x lý vi phm trong hot động chuyên ngành phòng, chng HIV/AIDS theo quy định ca pháp lut; tham gia các đoàn thanh tra v hot động chuyên ngành phòng, chng HIV/AIDS.

9. Qun lý cán b, công chc, tài sn, kinh phí được giao theo quy định ca pháp lut và phân cp ca B trưởng B Y tế.

10. Ch trì, phi hp vi các V, Cc, Văn phòng, Thanh tra ca B Y tế trong vic qun lý, ch đạo các hot động chuyên môn ca mng lưới phòng chng HIV/AIDS tuyến dưới.

11. Thc hin các nhim v khác do B trưởng B Y tế giao.

 

III. T CHC VÀ CƠ CH HOT ĐỘNG

 

1. Lãnh đạo Cc

Lãnh đạo Cc Phòng, chng HIV/AIDS Vit Nam gm Cc trưởng và các Phó Cc trưởng do B trưởng B Y tế b nhim, min nhim. Cc trưởng chu trách nhim trước B trưởng B Y tế và trước pháp lut v mi hot động ca Cc. Các Phó Cc trưởng giúp vic Cc trưởng, chu trách nhim trước Cc trưởng và trước pháp lut v nhim v được phân công.

2. T chc ca Cc

a) Văn phòng Cc;

b) Phòng Kế hoch - Tài chính;

c) Phòng Giám sátHIV/AIDS/STI;

d) Phòng Chăm sóc, điu tr HIV/AIDS;

đ) Phòng Can thip và d phòng lây nhim HIV/AIDS;

e) Phòng Thông tin - Giáo dc - Truyn thông;

g) Phòng Nghiên cu khoa hc và Hp tác Quc tế.

3. Cơ chế hot động

a) Cc Phòng, chng HIV/AIDS hot động theo chế độ th trưởng;

b) Chc năng, nhim v, quyn hn ca Văn phòng và các Phòng thuc Cc do Cc trưởng quy định trên cơ s chc năng, nhim v, quyn hn ca Cc đã được B trưởng B Y tế giao. Mi quan h gia Văn phòng, các Phòng trong Cc do Cc trưởng quy định;

c) Vic b nhim, min nhim chc danh lãnh đạo Văn phòng và các Phòng trong Cc thc hin theo quy định ca pháp lut;

d) Các chc danh lãnh đạo Cc, Văn phòng và các Phòng thuc Cc được hưởng ph cp theo quy định ca pháp lut.

4. Biên chế

Biên chế ca Cc Phòng, chng HIV/AIDS Vit Nam được xác định theo Quyết định ca B trưởng B Y tếđược điu chnh hàng năm theo nhu cu công tác trên cơ s đề xut ca Cc trưởng.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi