Quyết định 2071/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Tổ Biên tập xây dựng Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật bảo đảm an toàn hàng hải

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------------
Số: 2071/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
 BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 16/2009/TT-BGTVT ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải;
Căn cứ Công văn cử cán bộ, công chức của các cơ quan, tổ chức liên quan;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Thành lập Tổ Biên tập xây dựng Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật bảo đảm an toàn hàng hải (Danh sách Tổ Biên tập và danh mục các định mức tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ Biên tập:
1. Hoàn thiện và chỉnh lý dự thảo Thông tư, dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật bảo đảm an toàn hàng hải và các báo cáo liên quan do Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng;
2. Thẩm định nội dung để trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, ký ban hành Thông tư về định mức kinh tế kỹ thuật bảo đảm an toàn hàng hải. Trường hợp cần thiết, Tổ Biên tập có thể cử các thành viên đi kiểm tra, khảo sát các số liệu thực tế và mời thêm chuyên gia tham gia kiểm tra, thẩm định.
3. Thành viên Tổ Biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ Biên tập và chịu sự phân công của Tổ trưởng Tổ Biên tập.
Điều 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam có trách nhiệm cung cấp số liệu, tài liệu, hồ sơ cần thiết theo quy định và tạo điều kiện thuận lợi khi các thành viên, chuyên gia của Tổ Biên tập đi kiểm tra, khảo sát, thẩm định các định mức kinh tế kỹ thuật tại đơn vị.
Điều 4. Kinh phí hoạt động xây dựng, kiểm tra, thẩm định Thông tư ban hành định mức bảo đảm hàng hải do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam chịu trách nhiệm bố trí.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Tổ Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế kỹ thuật bảo đảm an toàn hàng hải được ban hành.
Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam và các Ông (Bà) có tên trong Phụ lục 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (3).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Hồng Trường

 
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC CÁC ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI
(Kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 

TT
Tên định mức
Ký hiệu
1.
Định mức KTKT quản lý, vận hành đèn biển
ĐM-BĐHH-1
2.
Định mức KTKT quản lý, vận hành luồng hàng hải
ĐM-BĐHH-2
3.
Định mức KTKT công tác tiếp tế, kiểm tra
ĐM-BĐHH-3
4.
Định mức KTKT bảo dưỡng thiết bị báo hiệu hàng hải
ĐM-BĐHH-4
5.
Định mức KTKT sửa chữa, bảo dưỡng phao báo hiệu hàng hải
ĐM-BĐHH-5
6.
Định mức KTKT thay, thả và điều chỉnh phao báo hiệu hàng hải
ĐM-BĐHH-6
7.
Định mức KTKT tiêu hao nhiên liệu
ĐM-BĐHH-7
8.
Định mức KTKT sửa chữa máy phát điện
ĐM-BĐHH-8
9.
Định mức KTKT sửa chữa phương tiện thủy
ĐM-BĐHH-9
10.
Định mức KTKT gia công đóng mới phao báo hiệu hàng hải
ĐM-BĐHH-10

 
PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI
(Kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 

TT
Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác
Chức danh
1.
Khuất Minh Tuấn
Vụ trưởng Vụ KCHTGT
Bộ Giao thông vận tải
Tổ trưởng
2.
Đinh Văn Thắng
Trưởng phòng KHCN&MT
Cục Hàng hải Việt Nam
Tổ phó
3.
Trần Đức Trung
Chuyên viên Vụ KCHTGT
Bộ Giao thông vận tải
Tổ viên, thư ký
4.
Nguyễn Hữu Quân
Chuyên viên Vụ KCHTGT
Bộ Giao thông vận tải
Tổ viên
5.
Phạm Sỹ Tùng
CVCC Vụ TCCB
Bộ Giao thông vận tải
Tổ viên
6.
Mai Bá Lĩnh
Chuyên viên Vụ KHCN
Bộ Giao thông vận tải
Tổ viên
7.
Hồ Văn Hào
Chuyên viên Phòng TCCB
Cục Hàng hải Việt Nam
Tổ viên
8.
Đỗ Thanh Thùy
CV Phòng QLKHCTCB
Cục Hàng hải Việt Nam
Tổ viên
9.
Hoàng Hồng Giang
PCN Khoa Công trình biển
Trường Đại học Hàng hải
Tổ viên
10.
Nguyễn Trọng Tường
Phó trưởng Phòng Tàu biển
Cục Đăng kiểm Việt Nam
Tổ viên
11.
Trần Đức Vinh
CV Phòng KHCN&MT
Cục Hàng hải Việt Nam
Tổ viên
12.
Hoàng Thị Bích
CV Phòng KHCN&MT
Cục Hàng hải Việt Nam
Tổ viên
13.
Nguyễn Đức Cường
CV Phòng KHCN&MT
Cục Hàng hải Việt Nam
Tổ viên
14.
Đại diện Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT
Tổ viên
15.
Đại diện Vụ Tài chính
Tổ viên
16.
Đại diện Vụ Môi trường
Tổ viên
17.
Đại diện Vụ Kế hoạch đầu tư
Tổ viên
18.
Đại diện Vụ Pháp chế
Tổ viên

 
 

thuộc tính Quyết định 2071/QĐ-BGTVT

Quyết định 2071/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Tổ Biên tập xây dựng Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật bảo đảm an toàn hàng hải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2071/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành:26/07/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi