Quyết định 196/QĐ-HĐGDQPANTW 2016 kiện toàn Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục QPAN Trung ương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG GIÁO DỤC
QUC PHÒNG VÀ AN NINH TW
-------
Số: 196/QĐ-HĐGDQPANTW
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRUNG ƯƠNG
------------------------------------
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRUNG ƯƠNG
 
Căn cứ Luật giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh;
Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐGDQPANTW ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Kiện toàn Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương gồm các đồng chí có tên tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương hoạt động theo quy định tại Quyết định số 15/QĐ-HĐGDQPANTW ngày 19 tháng 3 năm 2014 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Điều 4. Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các Thành viên Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Khi có thay đổi Thành viên tham gia Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, các cơ quan, đơn vị gửi danh sách về Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Trung ương (Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu)./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông;
- Văn phòng Trung ương và các Ban: TCTW, TGTW;
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;
- Các Thành viên Ban thư ký Hội đồng GDQPANTW;
- Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPANTW (Cục Dân quân tự vệ/BTTM);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX;
- Lưu: VT, NC (3).XH 55
CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vũ Đức Đam

 
 
PHỤ LỤC
DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 196/QĐ-HĐGDQPANTW ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Hội đng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương)
 
1. Đồng chí Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban thư ký.
2. Đồng chí Vũ Văn Hiển, Chánh Văn phòng, Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban.
3. Đồng chí Nguyễn Thiện Minh, Vụ trưởng Vụ GDQP, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban.
4. Đồng chí Trần Hoài Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban.
5. Đồng chí Nguyễn Văn Ly, Cục trưởng Cục Đào tạo, Tổng cục Chính trị, Bộ Công an, Phó Trưởng Ban.
6. Đồng chí Nguyễn Đình Tiết, Chánh Văn phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên.
7. Đồng chí Nguyễn Văn Hãnh, Cục trưởng Cục Huấn luyện - Đào tạo, Học viện Quốc phòng, Ủy viên.
8. Đồng chí Trần Văn Minh, Chánh Văn phòng, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên.
9. Đồng chí Nguyễn Đức Nho, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Ủy viên.
10. Đồng chí Đinh Trần Lợi, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và an ninh, Bộ Tài chính, Ủy viên.
11. Đồng chí Phạm Hồng Kỳ, Phó Vụ trưởng Quốc phòng và an ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.
12. Đồng chí Vương Quốc Chính, Chuyên viên cao cấp Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ, Ủy viên.
13. Đồng chí Phan Đình Tân, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, Ủy viên.
14. Đồng chí Phạm Văn Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Dạy Nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên.
15. Đồng chí Nguyễn Vĩnh An, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ/Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.
16. Đồng chí Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên.
17. Đồng chí Trương Thế Tuân, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Ủy viên.
18. Đồng chí Trần Ngọc Đông, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân, Ủy viên.
19. Đồng chí Ngô Minh Hiển, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Đài tiếng nói Việt Nam, Ủy viên.
20. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hường, Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Đài truyền hình Việt Nam, Ủy viên.
Mời các đồng chí sau đây tham gia là Ủy viên Ban Thư ký:
1. Đồng chí Giang Văn Sâm, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng.
2. Đồng chí Bùi Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương.
3. Đồng chí Đoàn Văn Báu, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương.
4. Đồng chí Nguyễn Chí Hướng, Chánh Văn phòng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
5. Đồng chí Nguyễn Như Huyên, Phó Chánh Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương./.

thuộc tính Quyết định 196/QĐ-HĐGDQPANTW

Quyết định 196/QĐ-HĐGDQPANTW của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương về việc kiện toàn Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương
Cơ quan ban hành: Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:196/QĐ-HĐGDQPANTWNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:08/09/2016Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi