Quyết định 181/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 181/TTg NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 1997 VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992;

Căn cứ Điều 55 Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 03 năm 1996;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường,

Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản trên cơ sở Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản để giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc thẩm định, xét duyệt trữ lượng khoáng sản (trù khoáng sản làm vật liệu xây dưng thông thường).

Hội đồng có con dấu riêng mang hình Quốc huy.

 

Điều 2. Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Thẩm định, xét duyệt các báo địa chất thăm dò để tính trữ lượng khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường). Xét duyệt đối với các báo cáo địa chất thăm dò để tính trữ lượng khoáng sản được thực hiện bằng vốn Nhà nước và thẩm định đối với các báo cáo địa chất thăm dò để tính trữ lượng khoáng sản được thực hiện bằng nguồn vốn khác.

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) đối với các báo cáo địa chất để làm cơ sở pháp lý cho việc nghiên cứu khả thi, thiết kế khai thác, phát triển mỏ.

2. Thống kê trữ lượng khoáng sản để cung cấp cho các cơ quan liên quan làm quy hoạch.

3. Xây dựng tiêu chuẩn về phân cấp trữ lượng khoáng sản để Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành theo thẩm quyền.

Ban hành các quy định về báo cáo thăm dò tính trữ lượng khoáng sản để làm cơ sở cho việc thẩm định, xét duyệt báo cáo địa chất thăm dò tính trữ lượng khoáng sản.

4. Xét duyệt và công nhận các chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản.

 

Điều 3. Thành phần của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản gồm có:

- Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Phó Chủ tịch: Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường.

- Các Uỷ viên:

. Một Thứ trưởng Bộ công nghiệp,

. Một Thứ trưởng Bộ Xây dựng,

. Một Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,

. Một Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

. Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

- Một số cán bộ có chuyên môn sâu do Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản đề nghị, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Các thành viên Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản được huy động thêm chuyên gia các ngành để tham gia vào việc thẩm định, xét duyệt các báo cáo địa chất thăm dò tính trữ lượng khoáng sản.

 

Điều 4. Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản có Văn phòng giúp việc. Quy chế làm việc của Văn phòng do Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quy định cụ thể.

Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản đặt tại Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Biên chế của Văn phòng trong tổng số biên chế của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

 

Điều 5. Quyết định này thay thế các quyết định số 08/CP ngày 13 tháng 01 năm 1970 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 100/HĐBT ngày 25 tháng 08 năm 1986 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản và có hiệu lực thi hành từ ngày ký và ban hành.

Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 181/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 181/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 26/03/1997 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------
No. 181-TTg
Hanoi, March 26, 1997

 
DECISION
ON THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL FOR EVALUATION OF MINERAL RESERVES
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Article 55 of the Law on Minerals of March 20, 1996;
At the proposals of the Minister of Science, Technology and Environment and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,
DECIDES:
Article 1.- To establish the Council for Evaluation of Mineral Reserves on the basis of the Council for Ratification of Mineral Reserves to assist the Prime Minister in evaluating, considering and ratifying mineral reserves (except for minerals used as common construction materials).
The Council has its own seal with the national emblem thereon.
Article 2.- The Council for Evaluation of Mineral Reserves shall have the following tasks and powers:
1. To evaluate, consider and ratify reports on geological surveys to estimate mineral reserves (except for minerals used as common construction materials). To consider and approve reports on State-funded geological surveys to estimate the mineral reserves and evaluate reports on geological surveys funded by other capital sources to estimate the mineral reserves.
To ratify mineral reserves (except for minerals used as common construction materials) estimated in geological reports so as to serve as legal basis for feasibility study, mining design and mine development.
2. To inventory mineral reserves so as to supply related agencies therewith for their planning.
3. To elaborate criteria for the classification of mineral reserves to be promulgated by the Minister of Science, Technology and Environment according to his/her competence.
To issue regulations on reporting on mineral reserve-estimating surveys to serve as basis for the evaluation, consideration and ratification of reports on geological surveys to estimate mineral reserves.
4. To consider, ratify and recognize norms for estimating the mineral reserves.
Article 3.- The Council for Evaluation of Mineral Reserves is composed of:
- The Chairman: the Minister of Science, Technology and Environment
- The Vice-Chairman: A Vice-Minister of Science, Technology and Environment
- The members:
+ A Vice-Minister of Industry,
+ A Vice-Minister of Construction,
+ A Vice-Minister of Agriculture and Rural Development,
+ A Vice-Minister of Planning and Investment,
+ The Director of the Vietnam Geological and Mineral Department.
- A number of cadres with high specialties recommended by the Chairman of the Council for Evaluation of Mineral Reserves to the Prime Minister for consideration and decision.
Members of the Council for Evaluation of Mineral Reserves shall work on a part-time basis.
The Council for Evaluation of Mineral Reserves is entitled to mobilize specialists of different branches to participate in the evaluation and ratification of reports on geological surveys to estimate mineral reserves.
Article 4.- The Council for Evaluation of Mineral Reserves has an assisting office. The offices working regulations shall be specified by the Chairman of the Council for Evaluation of Mineral Reserves.
The Office of the Council for Evaluation of Mineral Reserves is located at the Ministry of Science, Technology and Environment. Its staff shall be included in the payroll of the Ministry.
Article 5.- This Decision replaces Decision No.08-CP of January 13, 1970 of the Government Council and Decision No.100-HDBT of August 25, 1986 of the Council of Ministers on the organization and operation of the Council for Ratification of Mineral Reserves and shall take effect from the date of its signing for promulgation.
The Chairman of the Council for Evaluation of Mineral Reserves, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the Peoples Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Tran Duc Luong

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!