Quyết định 1740/QĐ-TTg 2019 thay đổi thành viên Hội đồng quy hoạch quốc gia

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 1740/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Thay đi thành viên Hội đồng quy hoạch quốc gia

-----------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018, số 74/NQ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng quy hoạch quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 8073/TTr-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thành viên Hội đồng quy hoạch quốc gia là đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Phụ lục Danh sách lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ là thành viên Hội đồng quy hoạch quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Điêu 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

Văn phòng Tổng Bí thư;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

Văn phòng Quốc hội;

Tòa án nhân dân tối cao;

Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Kiểm toán nhà nước;

Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Cơ quan Trung ương cùa các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

Lưu VT, CN (02).

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

Phụ lục

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ LÀ THÀNH

VIÊN HỘI ĐỒNG QUY HOẠCH QUỐC GIA

(Kèm theo Quyết định số: 1740/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

-----------------
 

1. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

2. Đại diện Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Đại diện Lãnh đạo Bộ Xây dựng.

5. Đại diện Lãnh đạo Bộ Nội vụ.

6. Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính.

7. Đại diện Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải.

8. Đại diện Lãnh đạo Bộ Công thương.

9. Đại diện Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

10. Đại diện Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ.

11. Đại diện Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

12. Đại diện Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

13. Đại diện Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.

14. Đại diện Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

15. Đại diện Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

16. Đại diện Lãnh đạo Bộ Y tế.

17. Đại diện Lãnh đạo Bộ Công an.

18. Đại diện Lãnh đạo Bộ Quốc Phòng.

19. Đại diện Lãnh đạo Bộ Ngoại giao

20. Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc./.

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Hội đồng quy hoạch quốc gia
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1740/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực