Quyết định 1591/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Quản lý dự án Thí điểm hệ thống giám sát và kiểm tra hệ thống đê đập ở Việt Nam do Tập đoàn Delta Hà Lan tài trợ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 1591/QĐ-BNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN "THÍ ĐIỂM HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐÊ VÀ ĐẬP Ở VIỆT NAM" DO TẬP ĐOÀN DELTA HÀ LAN TÀI TRỢ

-----------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 30/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP;

Trên cơ sở Quyết định số 172/BNN-HTQT ngày 29/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt dự án "Thí điểm hệ thống giám sát và kiểm tra hệ thống đê và đập ở Việt Nam" do Tập đoàn Delta Hà Lan tài trợ;

Xét đề nghị của Tổng cục Thủy lợi tại Tờ trình số 23/TTr-TCTL-VP ngày 27/5/2013 Về việc thành lập Ban Quản lý dự án "Thí điểm hệ thống giám sát và kiểm tra hệ thống đê và đập ở Việt Nam";

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án "Thí điểm hệ thống giám sát và kiểm tra hệ thống đê và đập ở Việt Nam" do Tập đoàn Delta Hà Lan tài trợ (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) để giúp cơ quan chủ quản và chủ dự án thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Ban Quản lý dự án đặt tại Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão, Tổng cục Thủy lợi.

2. Ban Quản lý dự án được sử dụng tài khoản và con cấu của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ban Quản lý dự án có trách nhiệm quản lý thực hiện dự án theo đúng các quy định tại Quyết định số 172/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/01/2013 của Bộ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án "Thí điểm hệ thống giám sát và kiểm tra hệ thống đê và đập ở Việt Nam" do Tập đoàn Delta Hà Lan tài trợ; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Văn kiện dự án.

Ban Quản lý dự án tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Ban Quản lý dự án có Giám đốc, kế toán dự án và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể như sau:

1. Ông Vũ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão, Tổng cục Thủy lợi kiêm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án.

2. Bà Trương Lan Phi Điệp, kế toán Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt, bão làm kế toán dự án.

3. Ban Quản lý dự án được sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và biên chế của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão để quản lý và tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm của Tổng cục Thủy lợi:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ban Quản lý dự án và chịu trách nhiệm toàn diện, liên tục trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về quản lý, tổ chức thực hiện dự án.

2. Chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý dự án trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Vụ: KH, TC; HTQT;
- Lưu: VT, TCCB (TMH.20b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

thuộc tính Quyết định 1591/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 1591/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Quản lý dự án "Thí điểm hệ thống giám sát và kiểm tra hệ thống đê đập ở Việt Nam" do Tập đoàn Delta Hà Lan tài trợ
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1591/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành:10/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi