Quyết định 1518/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

Số: 1518/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
----------

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế tại cuộc họp ngày 30/3/2013, ngày 18/4/2013, ngày 25/4/2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ Y tế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Y tế:

1. Bộ trưởng lãnh đạo chung mọi mặt hoạt động và công tác trong chức năng, nhiệm vụ của Bộ theo quy định của Hiến pháp và Luật Tchức Chính phủ; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, các vấn đề có tính chất chiến lược trên tất cả các hoạt động của ngành Y tế.

2. Bộ trưởng phân công các Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, xử lý công việc hàng ngày trong các lĩnh vực công tác của Bộ. Thứ trưởng được phân công trực Lãnh đạo Bộ hàng tuần có nhiệm vụ giải quyết các công việc chung khi Bộ trưởng đi vắng hoặc những việc được Bộ trưởng ủy quyền.

3. Các Thứ trưởng chủ động giải quyết công việc trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do các Thứ trưởng khác phụ trách, cần phối hợp để thống nhất về chủ trương, nội dung và các giải pháp giữa các Thứ trưởng trước khi quyết định. Trường hợp các Thứ trưởng có ý kiến khác nhau, Thứ trưởng được giao phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Bộ trưởng quyết định.

4. Trừ trường hợp có công việc đột xuất, hai tuần một lần, Bộ trưởng và các Thứ trưởng họp giao ban để các Thứ trưởng báo cáo tình hình công tác thuộc lĩnh vực mình phụ trách và bàn những trọng tâm công tác cần thống nhất chủ trương trong tập thLãnh đạo Bộ. Theo yêu cầu công việc, Bộ trưởng và các Thứ trưởng có các cuộc họp chung để góp ý về nội dung các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Thứ trưởng vắng mặt, Bộ trưởng trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Thứ trưởng. Việc phân công công việc giữa các Thứ trưởng (quy định tại Điều 3 Quyết định này) có thể thay đổi theo nhu cu công việc và theo sự phân công của Bộ trưởng.

Điều 2. Các Thứ trưởng được Bộ trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực và một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng và nhân danh Bộ trưởng để giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật vnhững quyết định của mình. Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Thứ trưởng có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Chỉ đạo việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược phát triển, quy hoạch, đề án, dự án, kế hoạch công tác và các văn bản quy phạm pháp luật khác trong các lĩnh vực được Bộ trưởng phân công.

2. Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định của Bộ trưởng, phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực được phân công.

3. Các Thứ trưởng giúp Bộ trưởng công tác đầu tư xây dựng cơ bản, cơ sở vt chất, trang thiết bị ở các đơn vị được phân công phụ trách sau khi đã được Bộ trưởng phê duyệt về quy hoạch, kế hoạch và chủ trương đầu tư; giúp Bộ trưởng ký các quyết định khen thưởng và quyết định cử cán bộ (bao gm cả lãnh đạo đơn vị) đi công tác nước ngoài theo phân cấp quản lý ở những đơn vị và lĩnh vực phụ trách (riêng đối với người đứng đu đơn vị trước khi đi công tác nước ngoài phải có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng).

4. Đối với những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực, Bộ trưởng sẽ phân công một Thứ trưởng chịu trách nhiệm chính để chỉ đạo các đơn vị giải quyết vấn đề. Trước khi quyết định phương án giải quyết, Thứ trưởng chịu trách nhiệm chính cần tham khảo ý kiến của các Thứ trưởng khác có liên quan và báo cáo Bộ trưởng để xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Phân công cụ thể:

1. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến:

a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành Y tế.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tchức cán bộ; kế hoạch tài chính; quy hoạch và phát triển ngành; xây dựng cơ sở hạ tầng; trang thiết bị y tế; thanh tra y tế; chỉ đạo chung công tác thi đua khen thưởng; phát triển y tế chuyên sâu và kỹ thuật cao; công tác xã hội hóa các hoạt động y tế; Chủ tịch các Hội đồng của ngành; Trưởng ban Phòng, chống tham nhũng Bộ Y tế.

c) Là đầu mối liên hệ với Trung ương Đảng, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ và các Ủy ban của Quc hội.

d) Phụ trách chung công tác dược, quản lý mỹ phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe, pháp chế, thanh tra. Một số công việc cụ thể Bộ trưởng ủy quyền cho các Thứ trưởng giải quyết.

đ) Theo dõi và chỉ đạo:

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Thanh tra Bộ

- Cục Quản lý Dược

- Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế

e) Theo dõi các đơn vị:

1. Báo Sức khỏe và Đời sống

g) Phụ trách công tác y tế chung 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên:

a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: công tác khám, chữa bệnh; bảo hiểm y tế; công tác y tế phục vụ các hội nghị lớn của Đảng và Nhà nước; y học cổ truyền; quản lý hành nghề y tư nhân; công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ trung ương; chỉ đạo và theo dõi hoạt động của các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y - dược.

b) Theo dõi và chỉ đạo:

- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

- Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

- Vụ Bảo hiểm y tế

c) Theo dõi các đơn vị:

1. Bệnh viện Hữu nghị

2. Bệnh viện C Đà Nng

3. Bệnh viện Thống Nhất

4. Bệnh viện Bạch Mai

5. Bệnh viện Chợ Ry

6. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế

7. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

8. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

9. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

10. Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông Bí

11. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

12. Bệnh viện E

13. Bệnh viện K

14. Bệnh viện Nội tiết Trung ương

15. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

16. Bệnh viện Châm cứu Trung ương

17. Bệnh viện Phổi Trung ương

18. Bệnh viện 74 Trung ương

19. Bệnh viện 71 Trung ương

20. Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương

21. Bệnh viện Da liễu Trung ương

22. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa

23. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập

24. Bệnh viện Lão khoa Trung ương

25. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

26. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

27. Bệnh viện thuộc các trường đại học y - dược

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

3. Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến:

a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: công tác bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên toàn quốc; công tác pháp y, giám định y khoa, giám định pháp y tâm thần; công tác phối hợp vi Công đoàn Y tế Việt Nam; là Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bộ Y tế; tham gia Chương trình khắc phục hậu quả chất độc màu da cam của Chính phủ. Giúp Bộ trưởng một số công tác về pháp chế y tế, thanh tra y tế.

b) Theo dõi và chỉ đạo:

- Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

- Văn phòng Bộ

- Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em

- Vụ Pháp chế

c) Theo dõi các đơn vị:

1. Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức

2. Trung tâm Hiến ghép mô tạng

3. Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương

4. Bệnh viện Mắt Trung ương

5. Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương

6. Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Hà Nội

7. Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh

8. Bệnh viện Nhi Trung ương

9. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

10. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

11. Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương

12. Viện Giám định Y khoa

13. Viện Pháp y Quốc gia

14. Tổng Công ty Dược Việt Nam

15. Tổng Công ty thiết bị y tế Việt Nam

16. Nhà xuất bản Y học

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

4. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long:

a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: công tác y tế dự phòng, kiểm dịch y tế biên giới, phòng chống dịch bệnh, quản lý môi trường y tế; công tác phòng chng HIV/AIDS; công tác vsinh an toàn thực phm; công tác cải cách hành chính; công tác y tế quốc phòng và kết hợp quân dân y; công tác phòng, chống thảm ha thiên tai, là Trưởng ban chỉ huy phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế; thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chng bão lụt Trung ương; tham gia Ủy ban quc gia phòng, chng ma túy, mi dâm và HIV/AIDS, Ban Chỉ đạo chương trình nông thôn mới. Giúp Bộ trưởng một số công tác về truyền thông và thi đua khen thưởng.

b) Theo dõi và chỉ đạo:

- Cục Y tế dự phòng

- Cục Quản lý môi trường y tế

- Cục Phòng, chống HIV/AIDS

- Cục An toàn thực phẩm

- Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

c) Theo dõi các đơn vị:

1. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

2. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

3. Viện Pasteur Nha Trang

4. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh

5. Viện Vệ sinh - Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh

6. Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường

7. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương

8. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn

9. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh

10. Viện Dinh dưỡng

11. Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

12. Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh

13. Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế

14. Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế

15. Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất vắc xin và Sinh phẩm y tế

16. Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1

17. Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2

18. Công ty Vắc xin Pasteur Đà Lạt

19. Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

5. Thứ trưởng Lê Quang Cường:

a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: công tác khoa học công nghệ và đào tạo, công tác hợp tác quốc tế và công nghệ thông tin y tế. Chỉ đạo các hoạt động liên quan đến công tác dược điển, dược thư quốc gia.

b) Theo dõi và chỉ đạo:

- Cục Khoa học công nghệ và đào tạo

- Cục Công nghệ thông tin

- Vụ Hợp tác quốc tế.

c) Theo dõi các đơn vị:

1. Viện Chiến lược và Chính sách Y tế

2. Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế

3. Viện Y học biển

4. Viện Dược liệu

5. Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh

6. Trường Đại học Y Hà Nội

7. Trường Đại học Y Thái Bình

8. Trường Đại học Y Hải Phòng

9. Trường Đại học Y tế công cộng

10. Trường Đại học Y - Dược Cn Thơ

11. Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

12. Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

13. Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

14. Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nng

15. Trường Đại học Dược Hà Nội

16. Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

17. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị y tế

18. Tạp chí Dược học

19. Tạp chí Y học thực hành

20. Trung tâm Hợp tác chuyên gia và nhân lực y tế với nước ngoài.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định s691/QĐ-BYT ngày 07/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Y tế và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ; Lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đng;
- Các bộ, ban, ngành TW;
- Công đoàn Y tế VN; Tổng hội YHVN, Hội Dược học VN;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB, VPB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn
Thị Kim Tiến

 

thuộc tính Quyết định 1518/QĐ-BYT

Quyết định 1518/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1518/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành:06/05/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi