Quyết định 1359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 1359/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ” TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2015
--------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015 (sau đây viết tắt là Hội đồng), để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015.
Điều 3. Thành phần Hội đồng gồm:
1. Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch;
2. Bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Chủ tịch thường trực;
3. Bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương - Phó Chủ tịch;
4. Ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên;
5. Ông Chu Văn Yêm - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - Ủy viên;
6. Ông Cao Văn Sâm - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên;
7. Ông Phan Anh Tuấn - Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an - Ủy viên;
8. Ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Thế Hùng - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
10. Ông Lưu Trần Tiêu - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam - Ủy viên;
11. Ông Tô Ngọc Thanh - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam - Ủy viên;
12. Ông Lê Văn Toàn - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
13. Bà Từ Thị Loan - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Quyền Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Ủy viên;
14. Ông Lê Hồng Lý - Giáo sư, Tiến sĩ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Ủy viên;
15. Ông Nguyễn Chí Bền - Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia - Ủy viên;
16. Ông Vũ Nhật Thăng - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà nghiên cứu âm nhạc - Ủy viên;
17. Ông Phan Thanh Hải - Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ủy viên;
18. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liêm - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên;
19. Ông Trần Lâm Biền - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Tạp chí Di sản văn hóa - Ủy viên.
Điều 4. Hội đồng hoạt động theo các nguyên tắc sau đây:
1. Các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 75% số thành viên của Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.
2. Căn cứ kết luận, kiến nghị của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ, Hội đồng tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng cá nhân được đề nghị; lập danh sách cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và thông tin công khai Danh sách này trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả xét tặng danh hiệu của Hội đồng.
3. Các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu phải đạt ít nhất 90% số phiếu đồng ý của tổng số các thành viên Hội đồng quy định tại Điều 3 Quyết định này. Trường hợp thành viên Hội đồng vắng mặt. Ban Thư ký có trách nhiệm lấy phiếu bầu theo quy định.
4. Sau khi tổng hợp kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và tiếp thu ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có), Hội đồng trình hồ sơ đến Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương).
5. Thành viên Hội đồng không là người được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015.
6. Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả.
7. Thành viên Hội đồng và Ban Thư ký hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
Điều 5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập và được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kinh phí hoạt động và tổ chức xét tặng của Hội đồng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao.
Điều 6. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Hội đồng có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Các thành viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, TH;
- Lưu: VT, TCCV (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1359/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/08/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!