Quyết định 05/QĐ-BCĐXDĐHXS của Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 05/QĐ-BCĐXDĐHXS

Quyết định 05/QĐ-BCĐXDĐHXS của Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:05/QĐ-BCĐXDĐHXSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành:10/01/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC
--------
Số: 05/QĐ-BCĐXDĐHXS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC
-------
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hp liên ngành;
Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
Văn phòng Trung ương Đảng;
Văn phòng Tổng Bí thư;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Văn phòng Quốc hội;
Các thành viên BCĐ XDĐHXS;
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT;
Lưu: Văn thư, BCĐXDĐHXS(3b).
TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn 
Thiện Nhân
 
QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 
05/QĐ-BCĐXDĐHXS ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc)
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Bản Quy chế này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo); nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo; phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo.
Điều 2. Chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đo
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo theo quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc.
Chương 2.
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hn của Trưởng Ban Chỉ đạo
1. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo.
2. Lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo.
3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.
4. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo.
5. Chỉ đạo việc xử lý các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các thành viên Ban Chỉ đạo.
6. Kiến nghị Thủ tưng Chính phủ về việc thay đi, bổ sung, kiện toàn các thành viên Ban Chỉ đạo theo đề nghị củThủ trưởng các cơ quan liên quan.
Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
1. Giúp Trưởng ban điều hành công tác chung của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về các nhiệm vụ được phân công phụ trách.
2. Thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc của Ban Chỉ đạo khi được ủy quyền.
3. Tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo đã được thông qua.
4. Thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo.
Điều 5. Nhim vụ và quyền hạn của các ủy viên Ban Chỉ đạo
1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
2. Chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cơ quan nơi công tác trong việc thực hiện chức năng là y viên Ban Chỉ đạo.
3. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, chuẩn bị ý kiến bằng văn bản về các nội dung của phiên họp theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo.
4. Báo cáo kịp thời công việc và ý kiến giải quyết của Ban Chỉ đạo cho thủ trưởng cơ quan nơi công tác về các công việc có liên quan đến cơ quan; đề xut, kiến nghị với Ban Chỉ đạo các chủ trương, giải pháp đ trin khai xây dựng các trường đại học xuất sắc.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.
Điều 6. Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo
1. Ban Chỉ đạo có Tổ Thư ký giúp việc, gồm một số cán bộ, công chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Tổ trưởng Tổ Thư ký có trách nhiệm điều phối, tổ chức các hoạt động của Tổ thư ký và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về kết quả công tác của Tổ Thư ký.
3. Tổ Thư ký có nhiệm vụ sau:
a) Giúp Trưởng ban xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và từng giai đoạn cho Ban Chỉ đạo;
b) Tng hp các báo cáo, tài liệu phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo; chun bị nội dung các phiên họp, văn bản chỉ đạo, điều hành của Trưởng ban;
c) Giúp Trưởng ban đôn đốc việc thực hiện những quyết định, kết luận tại các kỳ họp của Ban Chỉ đạo;
d) Kiến nghị lãnh đạo Ban Chỉ đạo yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo;
đ) Lưu giữ hồ sơ tài liệu liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo;
e) Quản lý kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định.
PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO
Điều 7. Nguyên tắc hoạt động
1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các thành viên thảo luận, đóng góp ý kiến, Trưởng ban kết luận.
2. Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, trường hp không tham dự cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo ủy quyền cho một công chức cp vụ có trách nhiệm dự họp thay và phải chịu trách nhiệm v ý kiến của người được ủy quyn.
3. Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng ban khi được ủy quyền) ký các văn bản, báo cáo của Ban Chỉ đạo gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có liên quan.
Điều 8. Chế độ họp
1. Ban Chỉ đạo họp phiên toàn thể sáu tháng một lần và họp bất thường khi cần thiết theo quyết định của Trưởng ban.
2. Ban Chỉ đạo có thể mở rộng thành phần tham dự phiên họp Ban Chỉ đạo theo quyết định của Trưởng ban. Ban Chỉ đạo được mời các chuyên gia trong và ngoài nước để tham khảo ý kiến khi cần thiết.
Điều 9. Kinh phí hoạt động
1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm bảo đảm các điu kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký.
Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. thành viên Ban Chỉ đạo trong phạm vi trách nhiệm, quyn hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.
2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo, đề xuất kịp thời với Trưởng Ban Chỉ đạo để nghiên cứu, xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi