Quyết định 1186/QĐ-BTP 2020 triển khai Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1186/QĐ-BTP

Quyết định 1186/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch của Bộ, ngành Tư pháp triển khai thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1186/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:21/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện KH 5 năm 2016-2020 trước 20/7/2020

Ngày 21/5/2020, Bộ Tư pháp ra Quyết định 1186/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch của Bộ, ngành Tư pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025,

Theo đó, Bộ Tư pháp dự định tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chương trình hành động của Bộ, ngành trước ngày 20/7/2020. Kế hoạch tổ chức Hội nghị sẽ được tiến hành xây dựng trước ngày 15/6/2020.

Ngoài ra, Bộ cũng tiến hành một số hoạt động khác nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ như: Hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tập thể lãnh đạo Bộ về Dự thảo trên…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1186/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
_________

Số: 1186/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch của Bộ, ngành Tư pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ, ngành Tư pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- P.TTgTTCP Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để biết và chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để biết và chỉ đạo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/h);
- Cổng TTĐT của Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHTC(KH-TH).

BỘ TRƯỞNG


 Lê Thành Long

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Của Bộ, ngành Tư pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1186/QĐ-BTP ngày 21/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ đã được xác định tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

2. Yêu cầu

- Xác định đầy đủ, cụ thể các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp cần triển khai thực hiện theo Chỉ thị sổ 18/CT-TTg.

- Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả thi.

- Phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

1. Hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; đề xuất xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Bộ, ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Sản phẩm: Công văn hướng dẫn của Bộ Tư pháp gửi các đơn vị thuộc Bộ (kèm Đề cương, Phụ lục báo cáo); Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/5/2020.

2. Xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; đề xuất Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành Tư pháp theo lĩnh vực phụ trách/quản lý của các đơn vị thuộc Bộ

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Sản phẩm: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; đề xuất Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Bộ, ngành Tư pháp theo lĩnh vực phụ trách/quản lý của các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian hoàn thành: Báo cáo của các đơn vị gửi về Cục Kế hoạch - Tài chính chậm nhất là ngày 10/6/2020.

3. Tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; đề xuất Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Bộ, ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Tổ công tác.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Sản phẩm: Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/6/2020.

4. Xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Bộ, ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Tổ công tác.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Sản phẩm: Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/6/2020.

5. Lấy ý kiến góp ý đối với (1) Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành Tư pháp; (2) Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Bộ, ngành Tư pháp

5.1. Gửi xin ý kiến rộng rãi các cơ quan, đơn vị, địa phương, chuyên gia về Dự thảo Báo cáo, Kế hoạch và Dự thảo Chương trình

- Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Sản phẩm: Các Dự thảo được chỉnh lý theo ý kiến góp ý; Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý.

- Thời gian hoàn thành: Gửi lấy ý kiến trước ngày 25/6/2020; hoàn thành việc lấy ý kiến trước ngày 30/6/2020.

5.2. Tổ chức Tọa đàm về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành Tư pháp; Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Bộ, ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; Tổ chức pháp chế một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả tổ chức Tọa đàm, Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tại Tọa đàm.

- Thời gian hoàn thành:

+ Xây dựng Kế hoạch tổ chức Tọa đàm: Trước ngày 15/6/2020;

+ Tổ chức Tọa đàm: Trước ngày 05/7/2020.

6. Báo cáo tập thể Lãnh đạo Bộ về Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Bộ, ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Tổ công tác.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/7/2020.

7. Tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Bộ, ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; Tổ chức pháp chế một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị, Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tại Hội nghị.

- Thời gian hoàn thành:

+ Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị: Trước ngày 15/6/2020;

+ Tổ chức Hội nghị: Trước ngày 20/7/2020.

8. Hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Chương trình hành động triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Bộ, ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Tổ công tác.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Sản phẩm: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025; Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: Gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước 31/7/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Tổ công tác của Bộ và Nhóm giúp việc xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Bộ, ngành Tư pháp (Có Quyết định thành lập Tổ công tác và Nhóm giúp việc kèm theo).

Tổ công tác có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch này và các công việc khác theo chỉ đạo của Bộ trưởng. Thường xuyên, kịp thời báo cáo Bộ trưởng về tiến độ thực hiện Kế hoạch và các công việc khác có liên quan.

2. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thường xuyên, kịp thời báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác, Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch và các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời phản ánh về Cục Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo, giải quyết.

4. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg, các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch này và các Chương trình, Kế hoạch khác có liên quan chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức việc đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; xây dựng Chương trình trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 của cơ quan, đơn vị.

5. Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung của Chỉ thị số 18/CT-TTg; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn của Bộ, ngành, địa phương; văn bản hướng dẫn và Kế hoạch này của Bộ Tư pháp, chủ động tham mưu với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, bảo đảm sự gắn kết giữa các nhiệm vụ công tác tư pháp, pháp chế của cơ quan, đơn vị với các nhiệm vụ phát triển kinh tế chung của Bộ, ngành, địa phương.

6. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước giao cho Bộ Tư pháp năm 2020 và nguồn hợp pháp khác (nếu có)./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 628/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 628/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi