Quyết định 4184/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------
Số: 4184/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 
 
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BVHTTDL ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Các cơ quan thuộc Bộ VHTTDL;
- Sở VHTTDL; Sở VH&TT; Sở DL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Tư pháp (Cục TDTHPL và XLVPHC);
- Lưu: VT, PC, NO (150).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 
 
THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2016
(Ban hành theo Quyết định số 4184/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 
1. Mc đích
Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, chưa đầy đủ trong thi hành pháp luật, những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, góp phần bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất và khả thi trong các quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.
2. Yêu cầu
a) Khách quan, công khai, minh bạch;
b) Thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm;
c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật; không trùng lắp, chồng chéo.
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý. Trong năm 2016, tập trung theo dõi lĩnh vực trọng tâm về di sản văn hóa.
1. Nội dung theo dõi thi hành pháp luật
a) Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành (tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết với văn bản được quy định chi tiết; tính khả thi của văn bản);
b) Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật);
c) Tình hình tuân thủ pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân);
d) Tình hình xử lý vi phạm pháp luật.
2. Cách thức theo dõi thi hành pháp luật
a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật
Việc thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được thực hiện từ các nguồn sau:
- Báo cáo của các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý;
- Thông tin, phản ánh dư luận trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
b) Thành lập các Đoàn kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật
- Thành lập các Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo kế hoạch, khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi có vấn đề bức xúc cần chấn chỉnh trong thi hành pháp luật;
- Phạm vi, nội dung, đối tượng kiểm tra và thành phần đoàn kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo quyết định của người có thẩm quyền (Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
c) Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào yêu cầu công tác và chức năng, nhiệm vụ thực hiện việc điều tra, khảo sát nhằm thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật;
- Việc điều tra, khảo sát được tiến hành thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp hoặc các hình thức phù hợp khác.
3. Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật
Căn cứ kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi báo cáo Lãnh đạo Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo các nội dung sau:
- Ban hành kịp thời, đầy đủ văn bản quy định chi tiết;
- Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật;
- Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực;
- Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật;
- Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.
1. Phân công trách nhiệm
a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện, bố trí cán bộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết và tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật ở lĩnh vực được phân công quản lý.
Tổ chức pháp chế của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch chủ động tham mưu, giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trình thủ trưởng cơ quan, đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 05/10/2016 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.
b) Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Văn hóa có trách nhiệm mở chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật và phối hợp với Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xử lý các thông tin theo quy định.
c) Vụ Pháp chế là đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp tình hình chung về công tác theo dõi thi hành pháp luật; tổ chức triển khai các công việc cụ thể để theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở các lĩnh vực trọng tâm trong năm 2016; xây dựng báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ trình Lãnh đạo Bộ và Bộ Tư pháp theo quy định.
2. Kinh phí thực hiện
Việc lập dự toán, bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và các văn bản: Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra, thống kê; Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập./.

thuộc tính Quyết định 4184/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 4184/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4184/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành:03/12/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi