Quyết định 41/QÐ-BVHTTDL 2023 Kế hoạch quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 41/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 41/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:41/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:10/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Ngày 10/1/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 41/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2023.

Theo đó, nội dung kế hoạch sẽ bao gồm: tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện mong ước, quy ước. Cụ thể, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo Kế hoạch chung về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023;…

Đồng thời, triển khai công tác chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Cục Văn hóa cơ sở lồng ghép nội dung đánh giá về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong chỉ đạo, hướng dẫn địa phương xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;…

Ngoài ra, Kế hoạch đưa ra vấn đề xây dựng Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; kiểm tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 41/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

______

Số: 41/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước năm 2023

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC, Việt Nam(100).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 41/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2023;

b) Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

c) Nâng cao nhận thức đối với công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

2. Yêu cầu

a) Có trọng tâm, trọng điểm, nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị;

b) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai;

c) Bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo Kế hoạch chung về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; tập huấn kỹ năng kiểm tra, rà soát, hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại 03 địa phương là thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Bắc Kạn, Vĩnh Long.

Thời gian thực hiện: Quý II đến Quý IV - 2023.

b) Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào các hoạt động nghiệp vụ của đơn vị.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Báo Văn hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan báo chí của ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước thông qua các bài viết chuyên đề, phóng sự, bản tin pháp luật phù hợp; phản ánh kịp thời các gương điển hình, các khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trực tiếp tổ chức và chỉ đạo cơ quan cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Triển khai công tác chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

a) Cục Văn hóa cơ sở lồng ghép nội dung đánh giá về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong chỉ đạo, hướng dẫn địa phương xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Cục Di sản văn hóa hướng dẫn kiểm kê, rà soát các loại hình di sản văn hóa phi vật thể là tập quán xã hội tiêu biểu được ghi nhận trong hương ước, quy ước ở địa phương đưa vào danh mục theo quy định để tổ chức bảo vệ và phát huy giá trị.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức rà soát, đánh giá về nội dung, quy trình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương; tổ chức lồng ghép nội dung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương để triển khai thực hiện; tổ chức rà soát, kiểm kê, đưa tập quán xã hội vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể để bảo tồn và phát huy giá trị theo thẩm quyền.

Thời gian thực hiện: Cả năm

3. Xây dựng Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản Văn hóa, Vụ Văn hóa dân tộc và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

Thời gian thực hiện: Quý I đến Quý II - 2023.

b) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Thời gian thực hiện: Quý I đến Quý II - 2023.

4. Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại 03 địa phương.

Thời gian thực hiện: Quý II đến Quý IV - 2023.

b) Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Văn hóa dân tộc lồng ghép nội dung kiểm tra về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong các đoàn kiểm tra công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức kiểm tra công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên theo dõi, đánh giá và báo cáo việc thực hiện Kế hoạch về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 05/11/2023.

2. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch có trách nhiệm lập dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình và báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 30/12/2023./.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi