Quyết định 2194/QĐ-BVHTTDL về thù lao tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------
Số: 2194/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI THÙ LAO CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA CUỘC THI, LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP DO CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN THỰC HIỆN
---------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 4148/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biu diễn;
Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2020;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện”.
Điều 2. Cục Nghệ thuật biểu diễn có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng Quy định.
Điều 3. Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp theo Quyết định số 285/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2020.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);
- Lưu: VT, NTBD, TH (60).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGVương Duy Biên

 
QUY ĐỊNH
VỀ ĐỊNH MỨC CHI THÙ LAO CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA CUỘC THI, LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP DO CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN THC HIỆN
(Ban hành theo Quyết định số 2194/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Ththao và Du lịch)
MỤC I: QUY ĐỊNH CHUNG
a. Quy định này áp dụng cho Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2020 (sau đây gọi Đề án).
b. Tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo Đề án được hưởng thù lao theo quy định này.
2. Đối tượng hưởng thù lao
a. Ban Chỉ đạo tham gia chỉ đạo tại cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp.
b. Ban Tổ chức tham gia lập kế hoạch và tổ chức tại cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp.
c. Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Nghệ thuật tham gia đánh giá tại cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp.
d. Thành viên các tiểu ban, tổ, nhóm tham gia công tác phục vụ tại cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp.
a. Việc chi thù lao do người đứng đầu cơ quan chủ trì tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật quyết định.
b. Mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp căn cứ vào biên bản nghiệm thu, bảng chấm công, chất lượng, hiệu quả công việc, mức độ tham gia quản lý, điều hành, phục vụ cuộc thi, liên hoan nghệ thuật.
c. Thù lao được thanh toán cho tổ chức, cá nhân ngay sau khi cuộc thi, liên hoan nghệ thuật kết thúc.
a. Tổ chức, cá nhân tham gia trên 50% số thời gian diễn ra cuộc thi, liên hoan nghệ thuật.
b. Tổ chức, cá nhân tham gia một buổi hoặc một chương trình, tiết mục có thời gian quy định tối thiểu bằng 240 phút (4giờ).
MỤC II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ THÙ LAO
a. Cách tính thù lao đối với thành viên Ban Chỉ đạo:
Thù lao = Mức hệ số thù lao x Giá trị một đơn vị hệ số thù lao.
Trong đó:
Giá trị một đơn vị hệ số bằng 35% đến 55% mức tiền lương tối thiểu (tùy thuộc vào mức độ tham gia công việc).
Hệ số thù lao bằng số buổi hoặc số chương trình, tiết mục trực tiếp tham gia.
Ví dụ đối với thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc thi nghệ thuật Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Thành viên tham gia trực tiếp chỉ đạo 20 chương trình (buổi, tiết mục), thù lao được tính : 20 chương trình x 632.500đồng (55%).
b. Cách tính thù lao đối với thành viên Ban Tổ chức:
Thù lao = Mức hệ số thù lao x Giá trị một đơn vị hệ số thù lao
Trong đó:
Giá trị một đơn vị hệ số bằng 20% đến 30% mức tiền lương tối thiểu (tùy thuộc vào mức độ tham gia công việc)
Hệ số thù lao bằng số buổi hoặc số chương trình, tiết mục trực tiếp tham gia.
Ví dụ đi với thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi nghệ thuật Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Thành viên tham gia trực tiếp tổ chức 20 chương trình (buổi, tiết mục), thù lao được tính là: 20 chương trình x 345.000đồng (30%).
c. Cách tính thù lao đối với thành viên Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Nghệ thuật:
Thù lao = Mức hệ số thù lao x Giá trị một đơn vị hệ số thù lao.
Trong đó:
Giá trị một đơn vị hệ số bằng 65% đến 85% mức tiền lương tối thiểu (tùy thuộc vào mức độ tham gia công việc).
Hệ số thù lao bằng số buổi hoặc số chương trình, tiết mục trực tiếp tham gia.
Ví dụ thù lao của thành viên tham gia Hội đồng Giám khảo tại Cuộc thi nghệ thuật Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Thành viên tham gia trực tiếp đánh giá 20 chương trình (buổi, tiết mục), thù lao được tính là: 20 chương trình x 977.500đồng (85%).
d. Cách tính thù lao thành viên các tiểu ban, tổ, nhóm tham gia phục vụ:
Thù lao = Mức hệ số thù lao x Giá trị một đơn vị hệ số thù lao.
Trong đó:
Giá trị một đơn vị hệ số bằng 15% đến 20% mức tiền lương tối thiểu (tùy thuộc vào mức độ tham gia công việc).
Hệ số thù lao bằng số buổi hoặc số chương trình, tiết mục trực tiếp tham gia.
Ví dụ thù lao của một thành viên tham gia tại Tiu ban Tài chính, Hậu cần trong Cuộc thi nghệ thuật Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Thành viên tham gia phục vụ trực tiếp 20 chương trình (buổi, tiết mục), thù lao được tính là: 20 chương trình x 172.500đồng (15%).
a. Thẩm định và duyệt nội dung chương trình các cuộc thi, liên hoan tại Đề án: từ 150.000đồng đến 300.000đồng/1 buổi.
b. Xây dựng Quy chế tổ chức, Quy chế chấm giải, Kế hoạch tổ chức các cuộc thi, liên hoan tại Đề án: từ 500.000đồng đến 2.000.000đồng/1 quy chế.
c. Xây dựng kịch bản và dẫn chương trình các cuộc thi, liên hoan tại Đề án: từ 300.000đồng đến 500.000đồng/1 buổi.
d. Xây dựng và công bố tổng kết, đánh giá của Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật các cuộc thi, liên hoan tại Đề án: từ 2.000.000đồng đến 3.000.000đồng/bài.
đ. Viết tin, bài về cuộc thi, liên hoan của Đề án đăng lên trang thông tin điện tử: 10% mức tiền lương tối thiểu/1tin, bài.
e. Bồi dưỡng họp triển khai thực hiện nhiệm vụ cuộc thi, liên hoan tại Đề án: từ 100.000đồng đến 300.000đồng/người/cuộc họp.
7. Kinh phí thực hiện chi thù lao
a. Mức thù lao cuộc thi, liên hoan tại Đề án chi từ ngân sách nhà nước cấp không vượt quá dự toán giao được bố trí hàng năm của đơn vị.
b. Việc thanh toán thù lao cuộc thi, liên hoan tại Đề án phải đảm bảo đầy đủ chứng từ hợp lệ theo đúng quy định hiện hành.
c. Hàng năm, đơn vị xây dựng kinh phí thù lao cuộc thi, liên hoan tại Đề án vào dự toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
MỤC III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
8. Người đứng đầu cơ quan chủ trì tổ chức cuộc thi, liên hoan tại Đề án chịu trách nhiệm thực hiện việc thanh toán thù lao cho tổ chức, cá nhân được hưởng, đảm bảo đầy đủ thủ tục và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.
9. Các nội dung khác liên quan đến chế độ chi thù lao cuộc thi, liên hoan tại Đề án không quy định tại Quy định này được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
10. Quá trình thực hiện, cơ quan, đơn vị liên quan thấy có vướng mắc phát sinh, cần sửa đổi để phù hợp với thực tiễn ở từng giai đoạn cụ thể, báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định./.

thuộc tính Quyết định 2194/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2194/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2194/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Duy Biên
Ngày ban hành:22/06/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi