Quyết định 2063/QÐ-BVHTTDL Hội nghị tổng kết Chương trình đẩy mạnh hoạt động văn hóa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

________

Số: 2063/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Văn hóa cơ sở;

Căn cứ Chương trình phối hợp số 04/CTPH-HND-BVHTTDL ngày 28 tháng 7 năm 2015 giữa Trung ương Hội nông dân Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020.

Điều 2. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ; các đơn vị liên quan thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị theo kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Hội nghị trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp Văn hóa thông tin cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;

- Lưu: VT, VHCS (2), NDK.30

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2063/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

__________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Đánh giá tình hình, kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hôi Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020; làm rõ những đạt được, những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm về công tác chỉ đạo và phối hợp thực hiện; từ đó đưa ra mục tiêu, giải pháp thực hiện trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.

2. Yêu cầu:

- Hội nghị tổng kết có sự chủ trì của Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo một số tổng cục, cục, vụ, ban trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các cơ quan báo chí tuyên truyền.

- Tổ chức Hội nghị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị. Xây dựng nội dung Hội nghị khoa học, đánh giá đúng tình hình thực tế và đề ra các giải pháp thực hiện trong Chương trình phối hợp giai đoạn tới.

II. QUY MÔ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1. Tên Hội nghị: “Tổng kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020”.

2. Makét Hội nghị:

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

 

 

 

HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỀ ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2015-2020

 

 

Hà Nội, ngày .... tháng ... năm 2020

 

 

3. Hình thức: Hội nghị tổ chức tập trung.

4. Thời gian, địa điểm dự kiến:

- Thời gian: Tháng 10 năm 2020.

- Địa điểm: Hôi trường tầng 2, trụ sở Cơ quan Trung ương Hôi Nông dân Việt Nam; Số 9 phố Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nôi.

5. Nội dung Hội nghị

- Đánh giá kết quả Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hôi Nông dân Việt Nam với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020.

- Thống nhất nội dung Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021 - 2025.

- Phát biểu của Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.

6. Thành phần tham dự

a) Chủ trì Hội nghị

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

b) Thành phần tham dự:

- Đại diện Lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, các tổng cục, cục, vụ thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (khoảng 40 đại biểu).

- Mời phóng viên các báo, đài phát thanh, truyền hình ở trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và thành phố Hà Nội dự và đưa tin (10 người).

Tổng số đại biểu: dự kiến khoảng 50 đại biểu.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Cục Văn hóa cơ sở

Phối hợp với đơn vị có liên quan thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết, dự thảo Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức đoàn đi khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp ở một số tỉnh, thành; chuẩn bị đầy đủ các nội dung, cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Tổng hợp, thẩm định dự toán và bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động cho đơn vị được giao nhiệm vụ.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức Hội nghị trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp Văn hóa thông tin cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2020.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nôi dung, nhiệm vụ và phân công tại Kế hoạch này, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đông tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến đô.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bô để kịp thời xem xét, giải quyết.

3. Giao Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và thường xuyên báo cáo tiến độ với Thứ trưởng phụ trách để kịp thời chỉ đạo thực hiện./.

thuộc tính Quyết định 2063/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2063/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2063/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:21/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tổng kết Chương trình giữa Hội Nông dân VN và Bộ VHTTDL

Ngày 21/7/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 2063/QÐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 – 2020.

Theo đó, địa điểm dự kiến tổ chức Hội nghị tại hội trường tầng 2, trụ sở cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam số 9 phố Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thời gian dự kiến là tháng 10/2020 với hình thức hội nghị tổ chức tập trung.

Bên cạnh đó, nội dung Hội nghị tổng kết bao gồm: Đánh giá kết quả Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 – 2020; Thống nhất nội dung Chương trình; Phát biểu của Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;…

Ngoài ra, thành phần tham dự gồm: Đại diện Lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, các tổng cục, cục, vụ thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (khoảng 40 đại biểu); Mời phóng viên các báo, đài phát thanh, truyền hình ở trung ương (10 người);...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2063/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi