Quyết định 1725/QĐ-BVHTTDL xây dựng Nghị định đào tạo chuyên sâu lĩnh vực nghệ thuật

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

________

Số: 1725/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

 
 

 

                                                                                

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xây dựng Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch;

Căn cứ Công văn số 2663/VPCP-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch đối với đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Kinh phí xây dựng Nghị định được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2021 tại Văn phòng Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, ĐT, KT (10).

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH
Xây dựng Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật

(Kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_____________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn về đặc thù đào tạo các ngành lĩnh vực nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị định.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo để đảm bảo tiến độ.

II. NỘI DUNG

1. Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định

- Ban Soạn thảo do Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo cấp vụ thuộc các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Đào tạo thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; một số chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực nghệ thuật và cơ sở giáo dục đại học lĩnh vực nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tổ Biên tập do Lãnh đạo Vụ Đào tạo là Tổ trưởng, thành viên là chuyên viên của các đơn vị thuộc các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số cơ sở giáo dục đại học lĩnh vực nghệ thuật trực thuộc Bộ.

2. Dự kiến nội dung và thời gian thực hiện

TT

NỘI DUNG THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

- Trình lãnh đạo Bộ Quyết định giao nhiệm vụ và ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định;

- Trình Lãnh đạo Bộ Quyết định thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập.

Vụ Đào tạo

Tháng 6/2021

2

- Sơ kết, đánh giá tình hình đào tạo các ngành nghệ thuật chuyên sâu đặc thù trong các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học.

- Xây dựng hồ sơ Nghị định, gồm:

+ Tờ trình

+ Báo cáo tổng kết tình hình đào tạo các ngành nghệ thuật chuyên sâu

+ Báo cáo rà soát hệ thống pháp luật có liên quan

+ Báo cáo thủ tục hành chính

+ Dự thảo Nghị định

- Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập;

- Vụ Đào tạo và các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật

Tháng 6-8/2021

- Dự thảo Nghị định lần 1, lần 2

- Họp góp ý, hoàn thiện dự thảo lần 1, lần 2

Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập; các chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

- Xây dựng dự thảo Nghị định lần 3

Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập

3

- Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định lần 3

- Tổ chức Hội thảo xin ý kiến dự thảo Nghị định lần 3 (2 miền Bắc, Nam)

- Đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Các Bộ, ngành và các đối tượng có liên quan.

- Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đào tạo các ngành/nghề trong lĩnh vực nghệ thuật chuyên sâu đặc thù ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học;

- Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và tương đương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các nhà hát, đơn vị nghệ thuật và hiệp hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

Tháng 9-10/2021

 

- Hoàn thiện dự thảo Nghị định lần 3, xây dựng dự thảo Nghị định lần 4

- Xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình

Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập

 

4

Gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định

Bộ Tư pháp

Tháng 11/2021

5

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định và trình Chính phủ

Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập; Vụ Đào tạo

Tháng 11/2021

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ của cơ quan chủ trì và phối hợp xây dựng dự thảo Nghị định

- Vụ Đào tạo: Là cơ quan chủ trì, thường trực chịu trách nhiệm chung về các công việc trong suốt quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

+ Sơ kết, đánh giá tình hình tình hình đào tạo các ngành nghệ thuật chuyên sâu đặc thù trong các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học.

+ Phối hợp với các Bộ, ngành, Cục, Vụ và các đơn vị liên quan (trong và ngoài Bộ) xây dựng dự thảo Nghị định.

+ Tổ chức các cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xin ý kiến dự thảo Nghị định; tổ chức hội thảo, xin ý kiến các Bộ, ngành và cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình các ý kiến và hoàn thiện dự thảo Nghị định sau các lần xin ý kiến, hội thảo.

+ Chuẩn bị hồ sơ dự thảo Nghị định, các tài liệu liên quan như: tờ trình, bản thuyết minh, các loại báo cáo và bảo đảm về điều kiện vật chất phục vụ cho công tác xây dựng dự thảo Nghị định của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập.

- Vụ Pháp chế: Phối hợp với Vụ Đào tạo trong việc xây dựng dự thảo Nghị định, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Các cơ sở giáo dục đại học lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ: Phối hợp với Vụ Đào tạo tổng hợp những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong công tác đào tạo các ngành nghệ thuật chuyên sâu đặc thù để đề xuất nội dung đưa vào Nghị định; tổ chức Hội thảo xin ý kiến về dự thảo Nghị định.

2. Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Kinh phí thực hiện: Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí xây dựng Nghị định theo quy định hiện hành./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1725/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1725/QĐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 26/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!