(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 30/08/2008 – 05/09/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

ĐẦU TƯ

* (SMS: 505926) - Ngày 05/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 240/TB-VPCP về ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kết quả rà soát các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội mở rộng.

* (SMS: 505941) - Ngày 03/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1453/TTg-KTN về việc chỉ định thầu một số dự án cấp bách phục vụ tái định cư tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

* (SMS: 505930) - Ngày 20/08/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1372/TTg-KTN về việc bổ sung dây chuyền 1 dự án xi măng Minh Tâm, tỉnh Bình Phước vào Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 505919) - Ngày 04/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 239/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo.

* (SMS: 505896) - Ngày 29/08/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 122/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020.

* (SMS: 505865) - Ngày 29/08/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 20/2008/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững trong những tháng cuối năm 2008 theo Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X).

* (SMS: 505876) - Ngày 26/08/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 225/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về cơ chế hỗ trợ sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm.

* (SMS: 505874) - Ngày 08/08/2008, Uỷ ban Dân tộc ban hành Quyết định 04/2008/QĐ-UBDT về việc ban hành Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010.

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG

* (SMS: 505932) - Ngày 04/09/2008, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1810/BXD-KHTC về việc đẩy mạnh thanh toán công nợ, giải quyết hàng tồn kho. 

* (SMS: 505907) - Ngày 03/09/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 76/2008/TT-BTC về việc bổ sung Thông tư số 57/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế thanh toán hàng hoá và dịch vụ trả nợ Liên bang Nga. 

* (SMS: 505871) - Ngày 27/08/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 118/2008/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm hoạ. 

GIAO THÔNG 

* (SMS: 505928) - Ngày 03/09/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 378/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn tại các vùng kinh tế trọng điểm. 

* (SMS: 505927) - Ngày 29/08/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 377/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải. 

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

* (SMS: 505935) - Ngày 03/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1201/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận. 

* (SMS: 505936) - Ngày 03/09/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4790/QĐ-BCT về việc thành lập Tổ thẩm định “Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025”. 

* (SMS: 505897) - Ngày 29/08/2008, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 1825/2008/QĐ-TTCP về việc ban hành Quy chế về hoạt động đối ngoại của Thanh tra Chính phủ. 

* (SMS: 505913) - Ngày 28/08/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 77/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn. 

* (SMS: 505875) - Ngày 21/08/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 14/2008/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông. 

* (SMS: 505895) - Ngày 14/08/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1107/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo phối hợp liên ngành. 

* (SMS: 505922) - Ngày 08/08/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1293/TTg-TH về việc điều chỉnh phân công công việc của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng. 

HÀNH CHÍNH 

* (SMS: 505917) - Ngày 03/09/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1118/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá. 

* (SMS: 505918) - Ngày 03/09/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1121/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp. 

VĂN HÓA - THÔNG TIN 

* (SMS: 505909) - Ngày 03/09/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4812/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin Thị trường nước ngoài. 

* (SMS: 505929) - Ngày 03/09/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 379/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp triển khai Quyết đính số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch Ứng ụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008. 

* (SMS: 505898) - Ngày 29/08/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 48/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành 04 (bốn) số đầu của Mã Bưu chính Quốc gia. 

* (SMS: 505866) - Ngày 28/08/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 505887) - Ngày 01/09/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 26/2008/CT-TTg về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

CÔNG NGHIỆP 

* (SMS: 505948) - Ngày 01/09/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4777/QĐ-BCT về việc giao nhiệm vụ năm 2008 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020. 

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - DẠY NGHỀ 

* (SMS: 505873) - Ngày 01/09/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7984/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn dạy học Ngoại ngữ. 

* (SMS: 505879) - Ngày 19/08/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7558/BGDĐT-GDMN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2008 – 2009. 

* (SMS: 505933) - Ngày 19/08/2008, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1049/QĐ-KTNN về việc ban hành Đề án Tăng cường năng lực đối với đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước. 

THUÊ - PHÍ - LỆ PHÍ - KINH PHÍ 

* (SMS: 505899) - Ngày 01/09/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 70/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải thuỷ. 

* (SMS: 505889) - Ngày 01/09/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 71/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

* (SMS: 505925) - Ngày 01/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 236/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân. 

* (SMS: 505888) - Ngày 29/08/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 119/2008/QĐ-TTg về việc ban hành mức thuế tuyệt đối đối với mặt hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng.

XÂY DỰNG

* (SMS: 505891) - Ngày 29/08/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 121/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020.

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 

* (SMS: 505934) - Ngày 29/08/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 11/2008/QĐ-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Y TẾ

* (SMS: 505890) - Ngày 29/08/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 120/2008/QĐ-TTg về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

* (SMS: 505870) - Ngày 27/08/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 117/2008/QĐ-TTg về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội.

THƯƠNG MẠI – QUẢNG CÁO 

* (SMS: 505872) - Ngày 29/08/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 78/2008/TT-BVHTTDL về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14/8/2000 của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá. 

ĐẤT ĐAI – NHÀ Ở 

* (SMS: 505880) - Ngày 11/08/2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết 18/2008/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Bắc Ninh. 

THI ĐUA – KHEN THƯỞNG 

* (SMS: 505878) - Ngày 20/08/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 64/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

NÔNG NGHIỆP 

* (SMS: 505881) - Ngày 06/08/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 2373/CT-BNN-TCCB về việc phát động Phong trào Thi đua vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. 

LĨNH VỰC KHÁC 

* (SMS: 505931) - Ngày 29/08/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 231/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu.

 * (SMS: 505868) - Ngày 27/08/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 115/2008/QĐ-TTg ban hành Quy đinh về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.