Quyết định 320/QĐ-TANDTC-TĐKT 2021 về Phong trào thi đua phòng, chống đại dịch Covid-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 320/QĐ-TANDTC-TĐKT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT “TÒA ÁN NHÂN DÂN CÙNG CẢ NƯỚC ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THI ĐUA PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19”

____________

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24/11/2014;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Tòa án nhân dân cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp; các tập thể, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Hội đồng TĐKTTW (để b/c);
- Các đ/c PCA TANDTC (để chỉ đạo);
- Các thành viên HĐTĐKT TAND;
- Đăng Cổng TT của TANDTC;
- Lưu: VP, Vụ TĐKT.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Tiến

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT “TÒA ÁN NHÂN DÂN CÙNG CẢ NƯỚC ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THI ĐUA PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19”
(Kèm theo Quyết định số 320/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

 

Căn cứ Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Tòa án nhân dân cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: “vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân”.

b) Đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến, huy động mọi nguồn lực, đề xuất các biện pháp để đẩy lùi dịch bệnh.

c) Tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, thiết thực, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, động viên, lôi cuốn sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống Tòa án tích cực tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19.

2. Yêu cầu

a) Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ từ cấp ủy, lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị, Tòa án nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

b) Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay trong phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: “vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân”.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

Các đơn vị, Tòa án nhân dân tổ chức hưởng ứng, triển khai phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, thúc đẩy, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thi đua đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh; tập trung thi đua thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Thi đua thực hiện tốt, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp để kiểm soát tốt đại dịch. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch.

2. Thi đua phát huy các sáng kiến, giải pháp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án, tạo môi trường xã hội ổn định, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

3. Thi đua thực hiện công tác xã hội từ thiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế,...; có các giải pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ người dân, nhất là ở vùng có dịch vượt qua khó khăn trong đại dịch.

4. Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước lợi dụng tình hình dịch bệnh để gây rối, chống phá.

5. Thi đua hưởng ứng, triển khai thực hiện nghiêm Chiến lược vắc xin phòng Covid-19 nhằm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng. Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất vắc xin trong nước.

6. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; tuyên truyền sâu rộng để toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân các cấp hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp triển khai.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Các đơn vị, Tòa án nhân dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng, chống đại dịch để nâng cao nhận thức, ý thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân; đồng thời, cổ vũ thi đua chấp hành tốt các quy định của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn.

2. Các đơn vị, Tòa án nhân dân căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng cụ thể để phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực và khả năng cho công tác phòng, chống dịch. Phát động, tổ chức triển khai phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và quyết tâm cao hơn nữa trong hành động của cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng thuận cao và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống Tòa án trong triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; mở các chuyên trang, chuyên mục để biểu dương, nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình, người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo sức lan tỏa trong Tòa án nhân dân và trong xã hội. Đồng thời, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

4. Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, những cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống đại dịch. Tập trung phát hiện khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại tuyến đầu; các tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch và các tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia tuyên truyền, cổ vũ, động viên, trợ giúp có hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch.

5. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp phân công rõ ràng, cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua đối với từng nội dung, lĩnh vực, địa bàn cụ thể.

IV. TIÊU CHÍ THI ĐUA, HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chí thi đua

Các đơn vị, Tòa án nhân dân thi đua thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống đại dịch Covid-19, thực hiện tốt biện pháp 5K và các tiêu chí thi đua cụ thể sau:

a) Thi đua thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chủ động, sáng tạo, theo dõi sát, nắm chắc diễn biến tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo, đề xuất các phương án, kịch bản ứng phó, các giải pháp tổng thể, đồng bộ để tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; chủ động phối hợp và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương phòng, chống dịch hiệu quả.

b) Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, Tòa án nhân dân có trách nhiệm nêu gương, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, huy động sư vào cuộc và tạo sự đồng thuận cao, thống nhất trong cơ quan, đơn vị; linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng, chống đại dịch phù hợp, thi đua thực hiện mục tiêu kép: “vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân”.

c) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân thi đua chấp hành tốt các quy định của cấp ủy, chính quyền các cấp về phòng, chống đại dịch, nhất là những nơi bị phong tỏa, cách ly; hành động có trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch.

d) Các cơ quan báo chí, tạp chí, cổng thông tin của Tòa án nhân dân thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông tin tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kịp thời, chính xác, hiệu quả về tình hình và các biện pháp phòng, chống đại dịch, góp phần tạo niềm tin, sự đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức và sự chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phòng, chống đại dịch.

2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng

a) Hình thức khen thưởng

- Huân chương Lao động.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị, Tòa án nhân dân (theo thẩm quyền).

- Biểu dương tại cơ quan, đơn vị.

b) Tiêu chuẩn khen thưởng

Căn cứ thành tích đạt được trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao về thi đua, khen thưởng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị, Tòa án nhân dân căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân.

2. Các cơ quan báo chí, tạp chí, cổng thông tin của Tòa án nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong hệ thống Tòa án nhân dân và trong xã hội.

3. Vụ Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc việc thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn tổ chức tổng kết, đánh giá, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua, báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn; các đơn vị, Tòa án nhân dân phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Thi đua- Khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi