Văn bản Hợp nhât về Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Xác thực: 16/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

02

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

Xác thực: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

03

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

Xác thực: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

04

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y

Xác thực: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

05

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Xác thực: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2019

06

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thủy lợi

Xác thực: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

07

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đê điều

Xác thực: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

08

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Xác thực: 26/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

09

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Xác thực: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2018

10

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Xác thực: 10/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

11

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản

Xác thực: 10/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

12

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt, bão

Xác thực: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

13

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

Xác thực: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

14

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Xác thực: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

15

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2011 và Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2011

Xác thực: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

16

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp

Xác thực: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

17

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xác thực: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

18

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Xác thực: 23/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2018

19

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn

Xác thực: 18/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2018

20

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Xác thực: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018