Văn bản Hợp nhất về Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 124 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
41

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

Xác thực: 06/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
42

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

Xác thực: 06/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
43

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Xác thực: 06/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
44

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xác thực: 25/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
45

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Xác thực: 11/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
46

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Xác thực: 24/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
47

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón

Xác thực: 17/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
48

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường

Xác thực: 12/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
49

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn

Xác thực: 09/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
50

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng

Xác thực: 09/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
51

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Xác thực: 09/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
52

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2016 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Nghị quyết về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Xác thực: 05/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
53

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Xác thực: 21/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
54

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư

Xác thực: 20/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
55

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

Xác thực: 20/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
56

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón

Xác thực: 21/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
57

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản

Xác thực: 27/05/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
58

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý rừng

Xác thực: 26/04/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
59

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên

Xác thực: 26/04/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
60

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

Xác thực: 25/04/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
Vui lòng đợi