Quyết định 116/QĐ-UBDT Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Hợp tác Quốc tế

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC

______

Số: 116/QĐ-UBDT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc tập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

                                                                                  

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Hợp tác Quốc tế

______________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác Quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBDT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho Văn phòng Ủy ban;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 22/1/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc năm 2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Hợp tác Quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);

- Các Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT;

- Cổng thông tin điện tử UBDT;

- Lưu: VT, HTQT (02 bản)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Y Thông

 

 

 

 

 

ỦY BAN DÂN TỘC

________

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

(Kèm theo Quyết định số 116/QĐ-UBDT ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

________________

 

TT

Nội dung công việc

Lãnh đạo phụ trách

Người trực tiếp thực hiện

Người phối hợp thực hiện

Thời gian hoàn thành

Sản

phẩm

1

Tổ chức đoàn ra, đoàn vào thực hiện Thỏa thuận hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm về quản lý công tác dân tộc

 

 

1.1

Tổ chức đoàn ra/Thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký với Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người Thái Lan

PVT. Hoàng Văn Bình

Trần Ngọc Lan Phương

Các chuyên viên khác

Thường

xuyên

BC KQ thực hiện

1.2

Tổ chức đoàn ra/ Thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký với Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia

PVT. Trần Thu Hà

Nguyễn Thu Hằng

Ngàn Phương Loan

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

BC KQ thực hiện

1.3

Tổ chức đoàn ra/ Thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký với Bộ Nội vụ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Quang Tiến

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

BC KQ thực hiện

1.4

Đón đoàn vào/ Thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký với Bộ Các vấn đề Biên giới Myanmar

PVT. Trần Chi Mai

Nguyễn Kiên Trung

Các chuyên viên khác

Thường

xuyên

BC KQ thực hiện

1.5

Đón đoàn vào/ Thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký với Bộ Nội vụ Lào

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Quang Tiến

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

BC KQ thực hiện

1.6

Đón đoàn vào/ Thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Quang Tiến

Các chuyên viên khác

Thường

xuyên

BC KQ thực hiện

1.7

Đón đoàn vào/ Thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký với Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc

PVT. Hoàng Văn Bình

Nguyễn Quang Khải

Các chuyên viên khác

Thường

xuyên

BC KQ thực hiện

1.8

Đón đoàn đột xuất:

Đoàn Bộ Dân tộc Myanmar (nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát)

PVT. Trần Chi Mai

Nguyễn Kiên Trung

Các chuyên viên khác

Thường

xuyên

BC KQ thực hiện

2

Thực hiện Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của TTCP về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng hào DTTS” đến năm 2025

PVT. Hoàng Văn Bình

Trần Ngọc Lan Phương

Các chuyên viên khác

Quý IV/2021

BC KQ thực hiện

3

Thực hiện công tác Nhân quyền và thực hiện Công ước, Điều ước, Pháp luật quốc tế

3.1

Nhiệm vụ bán chuyên trách theo dõi Công tác Nhân quyền của Ủy ban Dân tộc

PVT. Trần Chi Mai

Nguyễn Thu Hằng

Ngàn Phương Loan

Nguyễn Quang Tiến

Thường xuyên

Báo cáo, công văn góp ý

3.2

Hỗ trợ đoàn liên ngành bảo vệ báo cáo quốc gia CERD tại Geneva Thụy Sỹ

PVT. Trần Chi Mai

Nguyễn Thu Hằng

Ngàn Phương Loan

Nguyễn Quang Tiến

Quý III/2021

Đề án Trình TTCP

3.3

Thực hiện công tác nhân quyền và thực hiện Công ước, Điều ước, Pháp luật quốc tế

PVT. Trần Chi Mai

Nguyễn Thu Hằng

Ngàn Phương Loan

Nguyễn Kiên Trung

Nguyễn Quang Tiến

Thường xuyên

Báo cáo

4

Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận từ Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ: Tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín trong đồng bào DTTS sinh sống dọc tuyến biên giới

PVT. Trần Thu Hà

Nguyễn Thu Hằng

Ngàn Phương Loan

Các chuyên viên khác

Quý IV/2021

BC KQ thực hiện

5

Thực hiện chức năng quản lý công tác đối ngoại Ủy ban Dân tộc

PVT. Hoàng Văn Bình

Trần Ngọc Lan Phương

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

Báo cáo

6

Thực hiện chức năng theo dõi, quản lý và triển khai các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài

VT. Hà Việt Quân

PVT. Hoàng Văn Bình

Trần Ngọc Lan Phương Nguyễn Kiên Trung

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

Báo cáo

7

Triển khai hoạt động hội nhập quốc tế về lĩnh vực công tác dân tộc

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Kiên Trung

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

Báo cáo

8

Thực hiện nhiệm vụ Đa dạng hóa nguồn lực triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN theo Nghị quyết 120/2020/QH14

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Kiên Trung

Trần Ngọc Lan Phương

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

Báo cáo

 

Triển khai thực hiện Dự án “Tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo đa chiều trong dân tộc thiểu số tại Việt Nam" do UNDP và GREAT/DFAT viện trợ không hoàn lại

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Kiên Trung

Trần Ngọc Lan Phương

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

Báo cáo

9

Tổ chức thực hiện các nội dung liên quan chương trình chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN theo Nghị quyết 120/2020/QH14

 

 

 

 

 

 

Triển khai thực hiện tiểu Dự án “Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Quang Khải

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

Báo cáo

 

Triển khai thực hiện tiểu Dự án “Đầu tư vùng trồng dược liệu quý"

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Kiên Trung

Các chuyên viên khác

Thường

xuyên

Báo cáo

10

Ký và triển khai tổ chức thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác với Đại học Newcastle, nước Úc

PVT. Hoàng Văn Bình

Nguyễn Quang Khải

Các chuyên viên khác

Thường

xuyên

Báo cáo

11

Thực hiện cải cách hành chính/Thủ tục hành chính

 

 

 

 

 

1 1.1

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Kiên Trung

Các chuyên viên khác

Hàng quý

Kế hoạch, báo cáo

12.2

Thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

PVT. Trần Thu Hà

Trần Ngọc Lan Phương

Các chuyên viên khác

Hàng quý

Báo cáo

13.3

Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Vụ

PVT. Hoàng Văn Bình

Nguyễn Quang Khải

Các chuyên viên khác

Hàng quý

Kế hoạch, báo cáo

12

Thực hiện quy chế dân chủ và phòng chống tham nhũng

 

 

 

 

 

12.1

Xây dựng kế hoạch và thực hiện quy chế dân chủ

PVT. Trần Chi Mai

Nguyễn Thu Hằng

Các chuyên viên khác

Hàng quý

Kế hoạch, báo cáo

12.2

Công tác phòng, chống tham nhũng

PVT. Hoàng Văn Bình

Nguyễn Quang Tiến

Các chuyên viên khác

Hàng quý

Báo cáo

13

Nghiên cứu khoa học về hợp tác quốc tế; thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc

VT. Hà Việt Quân

Hoàng Văn Bình

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

Công trình khoa học, nghiên cứu

14

Công tác kế hoạch, tổng hợp và báo cáo định kỳ

PVT. Trần Thu Hà

Nguyễn Quang Khải

Các chuyên viên khác

Hàng tuần, tháng, quý

Báo cáo. kế hoạch

15

Công tác thi đua, khen thưởng, nâng lương của Vụ

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Quang Tiến

Các chuyên viên khác

Hàng tháng, quý

Báo cáo

16

Công tác biên, phiên dịch

VT. Hà Việt Quân

Nguyễn Quang Khải

Các chuyên viên khác

Thường xuyên

Bản dịch

17

Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Lãnh đạo Ủy ban giao

VT. Hà Việt Quân

Các LĐ và CV Vụ

Các Vụ, đơn vị liên quan

Hàng tuần, tháng, quý

Báo cáo

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 116/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Hợp tác Quốc tế
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộc Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 116/QĐ-UBDT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Y Thông
Ngày ban hành: 03/03/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Ngoại giao
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!