Nghị quyết 66/NQ-CP ký Hiệp định khung hợp tác giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ

_______

Số: 66/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Hiệp định khung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bờ Biển Ngà

__________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại các văn bản số: 1092/BNG-TĐCP ngày 04 tháng 5 năm 2020 và 3234/TTr-BNG-TĐCP ngày 26 tháng 8 năm 2019,

 

QUYẾT NGHỊ :

 

Điều 1. Thông qua nội dung Hiệp định khung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bờ Biển Ngà.

Điều 2. Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Ngoại giao ký Hiệp định trên với Đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Bờ Biển Ngà.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

- Các Bộ: NG, TP, TC; NHNN Việt Nam;

- VPCP: Trợ lý TTg, Vụ PL;

- Lưu: VT, QHQT (2).NL

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 66/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định khung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bờ Biển Ngà
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 66/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 12/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Ngoại giao
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực