Thông tư quy định chế độ cấp phát tài chính, quản lý vốn và quyết toán đối với công tác thăm dò địa chất

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT SỐ 501-LB NGÀY 31-12-1983 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẤP PHÁT TÀI CHÍNH, QUẢN LÝ VỐN VÀ QUYẾT TOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

 

Căn cứ Quyết định số 71-CT ngày 11-3-1983 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc đổi mới phương thức kế hoạch hoá và hạch toán kinh tế đối với công tác thăm dò địa chất thuộc Tổng cục Địa chất, trong đó quy định lấy nhiệm vụ địa chất thể hiện trong các phương án địa chất (bao gồm cả dự toán) làm cơ sở kế hoạch hoá, cấp phát tài chính, quyết toán và quản lý vốn công tác thăm dò địa chất.

Liên Bộ Tài chính - Tổng cục Địa chất quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ cấp phát, thanh toán, quyết toán và quản lý vốn, quy định này là một bộ phận gắn liền với các quy định về chế độ kế hoạch hoá, lập duyệt phương án địa chất và nghiệm thu công tác địa chất hoàn thành được ban hành trong các thông tư liên Bộ liên quan.

 

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

1- Mọi nhiệm vụ địa chất, bao gồm công tác điều tra địa chất khu vực, tìm kiếm, thăm dò tài nguyên (gọi tắt là thăm dò địa chất) thuộc kế hoạch hàng năm đều phải được xác định từ các phương án địa chất (gồm 3 phần: nhiệm vụ địa chất, khối lượng thi công và dự toán) đã được lập duyệt theo nguyên tắc quy định.

Các phương án địa chất được xác định là một bước hoặc chia thành nhiều bước thực hiện trong nhiều năm theo quy chế lập phương án của Tổng cục Địa chất quy định.

Kế hoạch thăm dò địa chất năm được xây dựng theo các bước phương án đã được duyệt. Dự toán của các bước được xây dựng trên cơ sở khối lượng, định mức và giá cả quy định.

2- Việc cấp vốn thanh toán cho công tác thăm dò địa chất được thực hiện khi nhiệm vụ địa chất của bước phương án hoàn thành hoặc toàn bộ phương án hoàn thành đã được nghiệm thu theo quy định hiện hành của Tổng cục Địa chất.

Các đơn vị địa chất thực hiện các phương án địa chất được tính lợi nhuận định mức là 10% trên giá thành dự toán phương án và được tính vào giá trị dự toán của phương án đó.

3- Công tác khảo sát và các chi phí để lập phương án phải được duyệt và ghi trong kế hoạch Nhà nước. Các chi phí cho công tác này theo giá dự toán được duyệt và được thanh toán khi phương án địa chất lập xong. Trường hợp phương án được duyệt cho thi công, giá trị thanh toán được coi là một bước phương án địa chất hoàn thành và được tính chung vào giá trị dự toán của phương án; trường hợp phương án không được duyệt cho thi công thì coi như chi phí được duyệt bỏ.

4- Các công trình tạm thời loại lớn quy định phải tính khấu hao thuộc vốn sự nghiệp kinh tế được coi như một bước riêng của toàn phương án địa chất. Trường hợp công trình phục vụ cho một phương án thì chi phí của công trình được tính trực tiếp cho phương án đó. Nếu phục vụ cho nhiều phương án thì ghi vốn vào phương án chính.

5- Vốn cấp phát để thanh toán các bước phương án (hay phương án) hoàn thành thuộc nguồn vốn sự nghiệp kinh tế được kế hoạch hoá theo thể thức quy định trong mục II thông tư này.

6- Các đơn vị địa chất thực hiện hạch toán kinh tế, được cấp vốn lưu động theo Quyết định 71-CP ngày 11-3-1983 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Trong lúc chờ quy định về chế độ cấp vốn lưu động, để kịp thời triển khai việc cấp phát và quản lý vốn theo phương án, trước mắt thực hiện việc cấp tạm ứng. Mức tạm ứng năm, quy cho từng đơn vị địa chất sẽ được Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chất xét duyệt cụ thể.

Việc cấp vốn tạm ứng cho các đơn vị sẽ được tiến hành thông qua Ngân hàng đầu tư xây dựng địa phương theo số vốn Bộ Tài chính chuyển. Hàng năm mức tạm ứng xác định lại nếu vốn thừa thì thu hồi, thiếu thì cấp thêm.

7- Những nhiệm vụ địa chất do các đơn vị địa chất nhận thầu của các địa phương, của các đơn vị kinh tế thuộc các ngành khác thì bên giao thầu bảo đảm vốn và thanh toán theo hợp đồng kinh tế.

Khối lượng giá trị công việc nhận thầu này phải được ghi trong kế hoạch, sản xuất kỹ thuật, tài chính năm của đơn vị Địa chất thành một phần riêng.

8- Trong năm, tuỳ theo tình hình thực hiện kế hoạch thăm dò địa chất, Tổng cục Địa chất được quyền điều hoà vốn giữa các phương án, trong phạm vi vốn được duyệt cho năm đó, nhưng không được vượt tổng số dự toán cho các phương án đã được duyệt. Để bảo đảm việc cấp phát thanh toán, Tổng cục Địa chất phải chi tiết rõ số tiền điều hoà giữa các phương án, và thông báo việc này cho cơ quan tài chính và ngân hàng biết.

9- Các trường hợp thay đổi tổng mức dự toán của mỗi phương án địa chất vượt quá 10% mà làm thay đổi tổng mức ngân sách hàng năm. Tổng cục Địa chất phải làm các thủ tục thuyết trình lên các cơ quan Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước để xem xét, giải quyết. Các trường hợp điều chỉnh dự toán được quy định cụ thể mục II thông tư này.

 

II- KẾ HOẠCH HOÁ VỐN CẤP PHÁT

 

10- Hàng năm, căn cứ vào các phương án địa chất được duyệt và đang thi công dở dang, các dự án kế hoạch thăm dò địa chất và số kiểm tra kế hoạch của Nhà nước do Tổng cục Địa chất thông báo xuống, các đơn vị địa chất hạch toán kinh tế lập dự án kế hoạch sản xuất - kỹ thuật - tài chính trình lên Tổng cục Địa chất theo thời gian quy định.

11- Tổng cục địa chất xem xét điều chỉnh và chính xác hoá các dự án kế hoạch của các đơn vị địa chất, tổng hợp chung thành nhiệm vụ của toàn ngành và trình lên Nhà nước.

Đồng thời gửi đến Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Tài chính theo thời hạn quy định.

Trong dự án kế hoạch toàn ngành của Tổng cục Địa chất phải có kế hoạch thu chi tài chính và được cụ thể hoá nhu cầu vốn cho từng bước phương án cần hoàn thành trong năm kế hoạch, lập trên cơ sở khối lượng kế hoạch của từng công việc thuộc các bước phương án đó và giá thành dự toán quy định cho từng công việc.

12- Trên cơ sở dự án kế hoạch của Tổng cục Địa chất, Bộ Tài chính phối hợp với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước xây dựng các dự thảo về kế hoạch vốn cấp phát thanh toán cho Tổng cục Địa chất để trình Nhà nước duyệt.

13- Khi kế hoạch thăm dò địa chất và kế hoạch vốn cấp phát địa chất được Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt, Bộ Tài chính sẽ ra thông báo cụ thể về kế hoạch cấp vốn, chuyển vốn thanh toán qua Ngân hàng đầu tư và xây dựng. Mức vốn cấp phát hàng quý thực hiện trên cơ sở các tài liệu và kế hoạch của Tổng cục Địa chất gửi đến và được kiểm tra đối chiếu.

14- Trên cơ sở kế hoạch thăm dò địa chất và kế hoạch ngân hàng đã được Nhà nước duyệt, Tổng cục Địa chất lập kế hoạch phân phối vốn cho các đơn vị địa chất hạch toán kinh tế phù hợp với các nhiệm vụ địa chất hoàn thành trong năm, chia ra quý.

Tổng số vốn cấp phát thanh toán các bước phương án hoàn thành phân cho các đơn vị địa chất không được vượt quá tổng số vốn đã ghi trong kế hoạch ngân sách Nhà nước cho Tổng cục Địa chất.

15- Các văn bản và kế hoạch Tổng cục Địa chất gửi đến Bộ Tài chính và Ngân hàng đầu tư - xây dựng bao gồm:

- Bản sao quyết định phê duyệt P.A địa chất có chia bước.

- Kế hoạch năm, quý theo các bước phương án.

- Kế hoạch cấp vốn cho bước phương án hoàn thành và kế hoạch tạm ứng vốn trong năm

- Kế hoạch tổng hợp thu chi tài chính năm (chia quý) của toàn ngành.

- Báo cáo quyết toán quý, 6 tháng, 9 tháng và năm.

16- Theo các nguyên tắc đã thực hiện từ trước đến nay, sau khi nhận được thông báo cấp vốn của Bộ Tài chính và các văn bản kế hoạch của Tổng cục Địa chất, Ngân hàng đầu tư và xây dựng Trung ương sẽ thông báo vốn thanh toán xuống cho các chi nhánh Ngân hàng địa phương phục vụ các đơn vị địa chất.

17- Các đơn vị địa chất phải gửi đến các chi nhánh Ngân hàng địa phương và Sở tài chính địa phương các tài liệu đã được Tổng cục Địa chất phê duyệt sau đây:

Gửi đến các chi hàng:

- Bản sao quyết định phê duyệt phương án địa chất có chia bước;

- Kế hoạch năm chia theo bước phương án;

- Kế hoạch cấp vốn theo phương án hoàn thành;

- Kế hoạch tạm ứng vốn trong năm;

- Kế hoạch thu chi tài chính năm (chia quý);

- Dự toán các bước phương án được duyệt.

Gửi đến Chi cục thu quốc doanh hoặc phòng thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương kế hoạch thu - chi tài chính năm chia quý và các báo cáo quyết toán quý năm.

18- Thời hạn gửi các tài liệu trên của Tổng cục Địa chất đến Bộ Tài chính và Ngân hàng đầu tư và xây dựng trung ương.

- Kế hoạch sản xuất kỹ thuật, tài chính năm sau 30 ngày kể từ ngày ký quyết định giao kế hoạch của Hội đồng Bộ trưởng;

- Kế hoạch quý gửi trước quý 15 ngày;

- Bản sao quyết định phê duyệt phương án sau 30 ngày kể từ ngày ký duyệt.

Các đơn vị địa chất gửi đến các cơ quan Ngân hàng địa phương theo thứ tự trên cộng thêm 10 ngày cho mỗi trường hợp.

19- Trong năm, kế hoạch cấp phát vốn có thể được điều chỉnh để những thay đổi về giá dự toán các công việc của bước phương án. Chỉ được điều chỉnh giá dự toán trong các trường hợp sau:

- Nhà nước có quyết định thay đổi mức tiền lương, phục cấp lương và các phụ cấp khác, thay đổi giá vật tư, thiết bị, tỷ lệ khấu hao...;

- Thay đổi định mức tổng hợp về thăm dò địa chất;

- Biến động về điều kiện địa chất so với dự toán khi lập phương án.

20- Mọi trường hợp điều chỉnh phương án có liên qua đến một trong 2 điều kiện sau đây đều phải được cấp có thẩm quyền phê chuẩn phương án của nhiệm vụ địa chất đã được duyệt:

- Làm thay đổi mục tiêu của phương án địa chất;

- Làm tăng vượt mức dự phòng được duyệt các phương án đó.

 

III- CẤP VỐN THANH TOÁN CHO BƯỚC PHƯƠNG ÁN VÀ PHƯƠNG ÁN ĐỊA CHẤT HOÀN THÀNH

 

21- Các bước phương án chỉ được thanh toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Đã kết thúc các công việc của bước đúng các yêu cầu về chất lượng và mục tiêu địa chất của bước được quy định trong phương án địa chất theo kế hoạch hàng năm;

- Đạt được kết quả nghiệm thu theo quy định về thể thức nghiệm thu của Tổng cục Địa chất ban hành.

Giá thanh toán cho bước phương án hoàn thành là giá dự toán đã được cấp có thẩm quyền duyệt. Trong quá trình thi công nếu có tăng giảm khối lượng và chi phí, phần tăng giảm khối lượng được Hội đồng nghiệm thu xác nhận và được cấp có thẩm quyền duyệt theo chế độ hiện hành thì được tính để thanh toán.

22- Căn cứ để cấp vốn thanh toán cho bước phương án hoàn thành bao gồm:

- Biên bản nghiệm thu bước địa chất hoàn thành;

- Quyết định xử lý thuộc thẩm quyền của trên nếu có;

- Bản kết toán giá trị khối lượng hoàn thành của bước theo giá dự toán và lợi nhuận định mức 10%;

- Các văn bản duyệt các giá trị khối lượng tiết kiệm của cấp trên (nếu có);

- Các bản tính toán thuyết minh việc hiệu chỉnh giá thành dự toán.

23- Bước cuối cùng của nhiệm vụ địa chất chỉ được thanh toán khi có:

- Các tài liệu quy định tại điều 22 nói trên;

- Biên bản giao nộp báo cáo vào lưu trữ;

- Văn bản phê duyệt báo cáo của cấp có thẩm quyền.

24- Trường hợp các nhiệm vụ địa chất, kể cả nhiệm vụ khảo sát thiết kế để lập phương án bị đình chỉ thi công theo quyết định của cấp có thẩm quyền và các thiệt hại do nguyên nhân khách quan được cấp vốn thanh toán cho khối lượng công việc đã thực hiện.

Tài liệu làm căn cứ thanh toán là:

- Quyết định đình chỉ thi công nhiệm vụ địa chất;

- Báo cáo quyết toán chi phí các khối lượng công việc đã thực hiện;

- Biên bản kiểm tra xác nhận của Hội đồng nghiệm thu.

 

IV- NGHIỆM THU VÀ QUYẾT TOÁN ĐỐI VỚI PHƯƠNG ÁN
ĐỊA CHẤT HOÀN THÀNH

 

25- Công tác nghiệm thu đối với bước phương án địa chất hoàn thành được Hội đồng nghiệm thu do Tổng cục trưởng quyết định. Tiến hành và hoạt động theo đúng quy định về thể thức nghiệm thu của Tổng cục ban hành. Các cơ quan Tài chính, Ngân hàng đồng cấp tham gia Hội đồng nghiệm thu với tư cách là uỷ viên chính thức. Trên cơ sở nghiệm thu chất lượng và kết quả của bước phương án địa chất, Hội đồng nghiệm thu có nhiệm vụ tính toán, kiểm tra, xác nhận việc hiệu chỉnh giá thành dự toán, kiến nghị việc cấp vốn thanh toán cho phương án địa chất nghiệm thu.

26- Các phương án địa chất phải được quyết toán khi có báo cáo tổng kết phương án địa chất được duyệt và nộp vào lưu trữ (hoặc bàn giao cho cơ quan đặt hàng). Tối đa không quá 30 ngày đơn vị phải gửi báo cáo quyết toán cho các cơ quan:

- Tổng cục địa chất

- Bộ Tài chính

- Ngân hàng đầu tư và xây dựng Trung ương.

Tổng cục Địa chất xét duyệt báo cáo quyết toán nhiệm vụ địa chất cho các đơn vị với sự phối hợp của cơ quan Tài chính và Ngân hàng cùng cấp, sau 30 ngày kể từ khi nhận được báo cáo quyết toán phải thông báo kết quả xét duyệt cho đơn vị.

 

V- THƯỞNG, PHẠT ĐỐI VỚI CÁC NHIỆM VỤ ĐỊA CHẤT

 

27- Nhằm thúc đẩy các đơn vị địa chất hoàn thành có chất lượng các phương án địa chất theo các mục tiêu kinh tế kỹ thuật đã đề ra (tăng trữ lượng khoáng sản, rút ngắn thời gian hoàn thành và tiết kiệm chi phí) các phương án địa chất đạt được những yêu cầu sau đây thì được xét thưởng:

Thực hiện tốt các chỉ tiêu chất lượng (theo các quy định của Tổng cục Địa chất về thể thức nghiệm thu các dạng công việc) cụ thể là: - Điểm nghiệm thu bình quân các bước đạt yêu cầu nghiệm thu;

- Báo cáo tổng kết phương án địa chất đạt loại khá trở lên;

- Hoàn thành các mục tiêu đã đề ra cho phương án địa chất;

- Chi phí sản xuất của phương án địa chất không vượt tổng dự toán được duyệt.

- Thời gian hoàn thành đúng quy định kế hoạch giao;

Mức thưởng, nội dung sử dụng và tỷ lệ phân phối tiền thưởng sẽ có quy định cụ thể sau.

Nguồn tiền thưởng được tính vào dự toán của phương án địa chất thành một mục riêng.

28- Nếu nhiệm vụ địa chất không đạt yêu cầu cần nghiệm thu thì đơn vị phải bị phạt, khoản tiền phạt sẽ trừ vào quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi.

Hội đồng nghiệm thu là cơ quan kiến nghị việc thưởng phạt đối với phương án địa chất. Sau khi được sự thoả thuận của Bộ Tài chính - Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất ra quyết định việc thưởng cho đơn vị địa chất thực hiện phương án đó.

 

VI- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

29- Thông tư này áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 1984 cho các đơn vị nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò địa chất thuộc Tổng cục Địa chất.

Đề nghị Ngân hàng đầu tư và xây dựng Trung ương hướng dẫn thủ tục thanh toán và quản lý vốn đối với các đơn vị địa chất theo điểm e Quyết định 71-CT ngày 11 tháng 3 năm 1983 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và các quyết định tại thông tư này.

Theo quy định hiện hành, cuối năm Ngân hàng đầu tư và xây dựng Trung ương quyết toán với ngân sách số vốn đã thanh toán cho các bước phương án (hoặc phương án) hoàn thành và số vốn đã cấp tạm ứng.

Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi