Thông tư hướng dẫn về quản lý nguồn vốn vay NHTMCPHH đầu tư cho 3 dự án Quốc lộ 14, 51 và đường Láng - Hoà Lạc

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 42 LB-TT NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGUỒN VỐN VAY NHTMCPHH ĐẦU TƯ CHO 3 DỰ ÁN QUỐC LỘ 14, 51
VÀ ĐƯỜNG LÁNG - HOÀ LẠC

 

Căn cứ Điều lệ quản lý đầu tư và Xây dựng ban hành theo Nghị định 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 441/TTg ngày 2/7/1996 của Thủ tướng Chính phủ về phương án tài chính cho các dự án Quốc lộ 14; 51 và đường Láng - Hoà Lạc và căn cứ văn bản 1877-KTN ngày 18/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tiểu dự án Chơn Thành - Đồng Xoài cơ chế tài chính như các kiểu dự án Đồng Xoài - Buôn Ma Thuột;

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 16/TB ngày 26/2/1997 của Văn phòng Chính phủ về cơ cấu vốn đầu tư cho các dự án Quốc lộ 14; 51 và đường Láng - Hoà Lạc;

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp phát quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải (viết tắt là NHTMCPHH) cho các dự án khôi phục, nâng cấp Quốc lộ 14 đoạn Chơn Thành - Buôn Ma Thuột; cải tạo nâng cấp Quốc lộ 51 đoạn Km 5 - Km 73 + 600; xây dựng mới đường Láng - Hoà Lạc; liên bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và hoàn trả nguồn vốn vay của NHTMCPHH cho các dự án trên như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

 

1. Các dự án khôi phục, nâng cấp Quốc lộ 14 đoạn Chơn Thành - Buôn Ma Thuột; cải tạo nâng cấp Quốc lộ 51 đoạn Km 5 - Km 73 + 600; xây dựng mới đường Láng - Hoà Lạc, đầu tư bằng nguồn vốn hỗn hợp bao gồm vốn cấp phát của NSNN (40%) và nguồn vốn vay của NHTMCPHH (60% bao gồm cả lãi vay của Ngân hàng).

2. Khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác được thu phí giao thông để hoàn trả vốn vay cho NHTMCPHH theo chế độ quy định của Bộ Tài chính về thu phí và quản lý phí áp dụng cho 3 dự án sau khi đã có sự thống nhất của Bộ Giao thông vận tải. Phí giao thông ưu tiên hoàn trả vốn vay NHTMCPHH sau khi trừ chi phí cho bộ phận thực hiện thu phí.

3. Cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình từ đầu tư xây dựng đến thu phí và hoàn vốn; đồng thời chỉ đạo các ban QLDA thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo, quyết toán đối với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, cơ quan cấp phát, cho vay theo đúng chế độ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.

4. NHTMCPHH có trách nhiêm cho vay đủ vốn đúng tiến độ đối với 3 dự án Quốc lộ 14; 51 và đường Láng - Hoà Lạc theo hợp đồng tín dụng đã ký với Cục đường bộ Việt Nam.

5. Tổng cục Đầu tư phát triển chịu trách nhiệm kiểm tra và có ý kiến về khối lượng xây dựng cơ bản thực hiện làm căn cứ rút vốn vay thanh toán cho nhà thầu.

 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

 

1. Căn cứ kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho các dự án, Bộ Giao thông vận tải giao kế hoạch các dự án cho Cục Đường bộ Việt Nam phù hợp với kế hoạch đầu tư và cơ cấu vốn mà Thủ tướng Chính phủ đã quy định. Sau khi nhận được thông báo của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam giao kế hoạch vốn đầu tư từng dự án cho Ban QLDA.

2. Cục Đường bộ Việt Nam là chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng tín dụng vay vốn với NHTMCPHH, miễn thế chấp tài sản để khôi phục, nâng cấp Quốc lộ 14 đoạn Chơn Thành - Buôn Ma Thuột; cải tạo nâng cấp Quốc lộ 51 đoạn Km 5 - Km 73 + 600; xây dựng mới đường Láng - Hoà Lạc. - Mức vốn vay tối đa bằng 60% tổng mức đầu tư đã được duyệt của từng dự án.

- Lãi suất cho vay cố định (gồm cả phí) là 5,5%/năm tính theo đôla Mỹ (USD), khi giải ngân và trả nợ (gốc và lãi) được tính theo Việt Nam đồng (VNĐ), tỷ giá giữa Việt Nam đồng và USD được tính theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm giải ngân và thanh toán.

- Thời hạn vay: 10 năm, trong đó có hai năm ân hạn.

3. Nội dung hợp đồng tín dụng bao gồm:

+ Tổng mức vốn đầu tư của 3 dự án được duyệt theo quyết định đầu tư.

+ Kế hoạch tín dụng đầu tư hàng năm bằng nguồn vốn vay.

+ Nội dung đầu tư.

+ Mức vốn vay.

+ Lãi suất tiền vay.

+ Thời hạn vay, thời hạn trả nợ (gốc và lãi), thời điểm bắt đầu trả nợ (gốc và lãi), kỳ hạn trả nợ và mức trả nợ từng kỳ.

+ Tiền vay và trả nợ được tính bằng VNĐ (Việt Nam đồng) và được quy đổi ra USD theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.

+ Trách nhiệm và cam kết thực hiện hợp đồng của đơn vị vay vốn và cơ quan cho vay vốn.

Hợp đồng tín dụng được lập thành 6 bản, và gửi:

- NHTMCPHH.

- Cục Đường bộ Việt Nam.

- Cục Đầu tư phát triển nơi dự án mở tài khoản.

4. Rút vốn và thanh toán:

- Cục đường bộ Việt Nam có văn bản uỷ nhiệm cho các ban quản lý dự án được trực tiếp làm thủ tục rút vốn vay của NHTMCPHH trong phạm vi kế hoạch vốn vay hàng năm để thanh toán kịp thời cho nhà thầu.

- Ban quản lý dự án được vay vốn NHTMCPHH để tạm ứng, thanh toán vốn cho các nhà thầu theo mục 2 phần VII của Thông tư số 60-TC/TĐPT ngày 23/10/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý cho vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

- Khi có khối lượng thực hiện Ban quản lý dự án khẩn trương gửi:

Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình, bảng tính toán chi tiết vật liệu, nhân công, máy thi công kèm theo bản tổng hợp chi phí và phiếu giá thanh toán đến Cục Đầu tư phát triển nơi ban quản lý dự án mở tài khoản.

- Nhận được hồ sơ trên trong thời gian 5 đến 7 ngày làm việc Cục Đầu tư phát triển kiểm tra, có ý kiến xác nhận khối lượng đủ điều kiện rút vốn vay (bằng văn bản) gửi lại ban quản lý dự án làm thủ tục rút vốn vay với NHTMCPHH.

- Căn cứ Hợp đồng tín dụng đã ký với Cục Đường bộ Việt Nam và ý kiến của Cục ĐTPT về khối lượng đủ điều kiện thanh toán, NHTMCPHH làm thủ tục cấp vốn vay và thanh toán cho các nhà thầu theo yêu cầu của Ban QLDA.

NHTMCPHH thông báo cho Cục ĐTPT, Cục Đường bộ Việt Nam biết số vốn đã cấp cho từng dự án để theo dõi và quản lý.

- Việc vay vốn, trả nợ, hạch toán bằng Việt Nam đồng (VNĐ), được quy đổi thành USD theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại từng thời điểm thanh toán và trả nợ.

5. Nguồn vốn để trả nợ vay:

Cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thu phí giao thông của 3 dự án theo quy định của Nhà nước. Phí giao thông thu được hàng ngày nộp vào Tài khoản tiền gửi của Cục Đường bộ Việt Nam mở tại Kho bạc Nhà nước địa phương.

Đến hạn trả nợ hàng tháng Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Kho bạc Nhà nước trích từ tài khoản tiền gửi để trả nợ cho NHTMCPHH, khi nhận được vốn trả nợ NHTMCPHH có trách nhiệm thông báo cho Cục Đường bộ Việt Nam biết để theo dõi quản lý.

Toàn bộ số phí giao thông thu được sau khi đã hoàn trả đủ vốn và lãi cho NHTMCPHH, phần còn lại phải nộp vào Ngân sách Nhà nước theo đúng chế độ hiện hành.

Trường hợp đến hết thời hạn trả nợ vay nếu nguồn thu phí giao thông của 3 dự án không đủ để trả nợ (gốc+lãi) cho NHTMCPHH thì Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính xem xét trình Chính phủ quyết định nguồn vốn để trả nợ.

 

III. CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN:

 

- Khi hồ sơ thanh toán đã hoàn tất, hàng tháng Ban QLDA tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện và sử dụng vốn vay cho Cục Đường bộ Việt Nam để theo dõi chung về nguồn vốn vay.

- Hàng tháng, quí chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện tiến dộ dự án, tính hình sử dụng và nguồn vốn vay của NHTMCPHH theo từng dự án gửi cho Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải.

- Định kỳ hoặc đột xuất Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải sẽ kiểm tra việc sử dụng vốn của chủ đầu tư và của Ban QLDA.

- Hàng năm và khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư quyết toán vốn đầu tư cho dự án theo Thông tư số 66-TC/ĐTPT ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư XDCB.

 

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị gửi ngay ý kiến về Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải để kịp thời xem xét sửa đổi và bổ sung.

Thuộc tính văn bản
Thông tư hướng dẫn về quản lý nguồn vốn vay NHTMCPHH đầu tư cho 3 dự án Quốc lộ 14, 51 và đường Láng - Hoà Lạc
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 42-LB/TT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Lê Thị Băng Tâm; Phạm Quang Tuyến
Ngày ban hành: 05/07/1997 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!