Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hàng hoá kinh doanh gửi qua đường Bưu điện trong cả nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH CỦA TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 05/TTLT NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN VIỆC KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ
KINH DOANH GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN TRONG NƯỚC

 

Để tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hoá trong nước qua đường Bưu điện thuận lợi, đúng pháp luật, đồng thời ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, Tổng cục Bưu điện, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại ra Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra và xử lý đối với hàng hoá gửi qua đường Bưu điện trong nước như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

 

1. Hàng hoá để kinh doanh (sau đây gọi là hàng hoá) gửi qua đường Bưu điện trong nước dưới hình thức bưu phẩm, bưu kiện phải kèm theo chứng từ hợp pháp theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính để chứng minh nguồn gốc hàng hoá là hợp pháp.

Vật phẩm, hàng hoá là quà biếu, quà tặng gửi trong bưu phẩm, bưu kiện trong nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Tổ chức, cá nhận lợi dụng đường bưu điện để gửi hàng hoá cấm kinh doanh, trốn lậu thuế dưới danh nghĩa quà biếu, quà tặng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về hàng hoá của mình gửi trong bưu phẩm, bưu kiện và chứng từ kèm hàng hoá.

Nghiêm cấm gửi qua đường Bưu điện hàng hoá Nhà nước cấm kinh doanh, cấm nhập khẩu, trốn lậu thuế theo quy định hiện hành (sau đây gọi là hàng hoá vi phạm pháp luật).

3. Thẩm quyền và thủ tục xử lý đối với những vi phạm hành chính trong việc gửi hàng hoá qua đường Bưu điện trong nước dưới hình thức bưu phẩm, bưu kiện theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạn hành chính. Nếu qua kiểm tra, phát hiện có dấu hiện tội phạm thì phải chuyển cho cơ quan điều tra có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Tố tụng hình sự.

4. Đối với bưu phẩm, bưu kiện có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi từ Việt Nam đi nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam được thực hiện theo Thông tư liên Tổng cục Hải quan và Tổng cục Bưu điện số 06/TTHQ-BĐ ngày 20/06/1995.

 

II. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GỬI, PHÁT BƯU PHẨM,
BƯU KIỆN LÀ HÀNG HOÁ:

 

1. Tổ chức, cá nhân gửi hàng hoá qua đường bưu điện phải thực hiện các quy định sau:

- Ghi trên phiếu gửi và vỏ bọc bưu phẩm, bưu kiện chữ "Hàng hoá". - Kê khai hàng hoá trên phiếu gửi đúng, đủ với hàng hoá gửi trong bưu phẩm, bưu kiện.

- Có chứng từ hợp pháp gửi kèm theo.

- Phải chịu sự kiểm tra khi có yêu cầu của nhân viên bưu điện và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Bưu cục nhận gửi (bưu cục gốc) có trách nhiệm sau:

- Hướng dẫn người gửi thực hiện đúng pháp luật khi gửi hàng hoá dưới hình thức bưu phẩm hay bưu kiện và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan có thẩm quyền có liên quan đến kiểm tra.

- Không nhận gửi hàng hoá vi phạm pháp luật.

- Ghi chú vào chứng từ ngày gửi, ký tên và đóng dấu nhật ấn.

- Chứng từ được cho vào phong bì và gửi kèm theo bưu phẩm, bưu kiện. Ngoài phong bì ghi chú "Chứng từ hàng hoá".

- Trường hợp chứng từ dùng để gửi nhiều bưu phẩm, bưu kiện cần ghi chú trên phong bì "Chứng từ của bưu phẩm hay bưu kiện từ số.... đến số....." Ghi chữ "Hàng hoá" vào ấn phẩm, sổ sách liên quan.

3. Bưu cục phát trả chứng từ cho người nhận khi phát bưu phẩm, bưu kiện.

4. Nếu cơ sở Bưu điện phát hiện bưu phẩm, bưu kiện có hàng hoá vi phạm phát luât, phải giữ bưu phẩm, bưu kiện lại và báo cáo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biết để xử lý.

 

III. KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM:

 

1. Thủ tục kiểm tra, xử lý bưu phẩm, bưu kiện có hàng hoá vi phạm pháp luật:

1.1. Tại bưu cục gốc:

Bưu cục gốc phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mời người gửi đến giải quyết.

1.2. Tại bưu cục phát:

- Bưu cục phát phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ấn định thời hạn mời người nhận đến để giải quyết.

Thời hạn tối đa là 7 ngày, kể từ ngày mời đầu tiên, nếu người nhận ở thành phố, thị xã, thị trấn và 15 ngày nếu người nhận ở nông thôn.

- Nếu người nhận không đến đúng thời hạn quy định trong giấy mời, bưu cục phát báo cho bưu cục gốc để thông báo người gửi đến giải quyết bưu phẩm, bưu kiện đó tại bưu cục phát.

1.3. Trên đường vận chuyển:

a. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chỉ được tiến hành kiểm tra, xử lý hàng hoá để kinh doanh gửi qua đường bưu điện dưới hình thức bưu phẩm, bưu kiện vi phạm pháp luật tại bưu cục gốc hoặc bưu cục phát; trừ trường hợp khẩn cấp có liên quan đến an ninh quốc gia thì đưa về bưu cục gần nhất để giải quyết.

b. Trường hợp trên phương tiện vận chuyển vừa có túi, gói bưu phẩm, bưu kiện, vừa có hàng hoá vi phạm phát luật không phải là bưu phẩm, bưu kiện thì việc kiểm tra, xử lý tiến hành như sau:

- Đối với hàng hoá vi phạm pháp luật không phải là bưu phẩm, bưu kiện, cơ quan có thẩm quyền được kiểm tra, xử lý trên đường vận chuyển theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

- Túi gói bưu phẩm, bưu kiện không vi phạm pháp luật trên phương tiện vận chuyển đó được chuyển phát bình thường.

- Đối với bưu phẩm, bưu kiện chứa đựng hàng hoá vi phạm pháp luật thì xử lý như điểm (a) nói trên.

2. Thẩm quyền, thời hạn, thủ tục xử lý:

2.1. Thẩm quyền, thời hạn, thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với hàng hoá gửi qua đường bưu điện trong nước có vi phạm hành chính phải tuân theo các quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

2.2. Trường hợp tổ chức, cá nhân có hàng hoá gửi qua đường bưu điện không đến để giải quyết với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại điểm 1.2 phần III thì cơ quan có thẩm quyền báo lại cho họ lần thứ hai hoặc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo lần thứ hai, nếu tổ chức, cá nhân gửi vẫn không đến giải quyết thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu giữ và giải quyết theo quy định của pháp luật.

2.3. Khi tiến hành kiểm tra, xử lý hành chính, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải lập biên bản theo quy định tại Điều 47 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

3. Thủ tục giao nhận bưu phẩm, bưu kiện bị thu giữ:

3.1. Khi có quyết định thu giữ để xử lý. Bưu điện bàn giao bưu phẩm, bưu kiện đó cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3.2. Khi cơ sở bưu điện giao bưu phẩm, bưu kiện có quyết định thu giữ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cơ quan thu giữ lập biên bản kèm theo bản kê chi tiết từng bưu phẩm, bưu kiện (ghi đầy đủ số hiệu, khối lượng, số lượng, chủng loại hàng hoá, bưu cục gốc, bưu cục phát, họ tên, địa chỉ người gửi, người nhận của từng bưu phẩm, bưu kiện). Biên bản giao nhận và bản kê phải ghi rõ họ tên bên giao, bên nhận, khách hàng, người làm chứng (nếu có) và ký tên. Biên bản và bản kê được lập thành ít nhất ba bản để lưu tại bên giao, bên nhận, khách hàng (nếu có).

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính:

1.1. Chấp hành đúng pháp luật và quy định tại Thông tư này về kiểm tra và xử lý hàng hoá gửi qua đường bưu điện trong nước. Niêm yết tại nơi giao dịch Quy định về việc nhận gửi hàng hoá và Danh mục các loại vật phẩm, hàng hoá không nhận gửi.

1.2. Phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc phát hiện, kiểm tra xử lý những bưu phẩm, bưu kiện có hàng hoá vi phạm phát luật.

1.3. Tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực thi nhiệm vụ.

1.4. Cán bộ, nhân viên bưu điện có hành vi thông đồng với chủ hàng buôn bán vi phạm pháp luật qua việc gửi hàng hoá để kinh doanh dưới hình thức bưu phẩm, bưu kiện thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra, xử lý hàng hoá vi phạm pháp luật gửi qua đường bưu điện trong nước dưới hình thức bưu phẩm, bưu kiện:

2.1. Thực hiện đúng pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư này trong việc kiểm tra, xử lý bưu phẩm, bưu kiện có hàng hoá phạm pháp, phối hợp chặt chẽ với Bưu điện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

2.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Nếu gây thiệt hại hoặc làm hư hỏng mất mát thì phải bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật.

3. Tổng cục Bưu điện, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong ngành và địa phương thực hiện đúng phát luật và quy định của Thông tư này; thông báo và gửi cho các ngành hữu quan những văn bản pháp quy và những thông tin liên quan đến việc quản lý, lưu thông hàng hoá; phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý những hành vi vi phạm pháp luật đối với việc gửi hàng hoá qua đường Bưu điện trong nước.

 

V. HIỆU LỰC THI HÀNH:

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, yêu cầu báo cáo kịp thời về cơ quan quản lý cấp trên để giải quyết.

thuộc tính Thông tư liên tịch 05/TTLT

Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hàng hoá kinh doanh gửi qua đường Bưu điện trong cả nước
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Bộ Thương mại; Tổng cục Bưu điệnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:05/TTLTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Đỗ Như Đính; Nguyễn Quế Hương; Võ Thái Hoà; Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành:26/07/1997Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 05/TTLT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GENERAL DEPARTMENT OF POST AND TELECOMMUNICATIONS
THE MINISTRY OF THE INTERIOR
THE MINISTRY OF FINANCE
THE MINISTRY OF TRADE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No. 5/TTLT
Hanoi, July 26, 1997
 
JOINT CIRCULAR
GUIDING THE INSPECTION AND HANDLING OF VIOLATIONS RELATED TO MERCHANDISE MAILED WITHIN THE COUNTRY
In order to create conditions for lawful and convenient domestic circulation of goods by mail and at the same time to prevent and handle promptly violations in this field, the General Department of Post and Telecommunications, the Ministry of the Interior, the Ministry of Finance and the Ministry of Trade hereby jointly issue this Circular guiding the inspection and handling of violations related to goods mailed within the country as follows:
I. GENERAL PROVISIONS:
1. Goods for trading (hereafter referred to as merchandise) mailed within the country in the forms of parcels and packages must be accompanied by lawful vouchers according to current regulations of the Ministry of Finance to prove the lawfulness of the origin of the goods.
Articles and goods which are presents and gifts packed in parcels and packages mailed within the country shall not be regulated by this Circular. Any organization or individual that mails merchandise banned from trading or merchandise disguised as presents or gifts to evade tax shall be handled according to the provisions of law.
2. Organizations and individuals shall take responsibility under the law for their merchandise mailed in parcels or packages and accompanied vouchers.
Mailing of merchandise which the State bans from trading or import or for evading taxes under current regulations (hereafter referred to as illegal merchandise) is strictly forbidden.
3. The competence and procedures for handling administrative violations in the domestic mailing of merchandise in the form of parcels and packages shall comply with the provisions of the Ordinance on Handling of Administrative Violations. If signs of criminal offense are detected through inspection, the case shall be transferred to the competent investigation agency in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code.
4. Mail parcels and packages which contain merchandise imported into Vietnam from abroad or exported abroad from Vietnam shall comply with joint Circular No. 06/TTHQ-BD of June 20, 1995 of the General Department of Customs and the General Department of Post and Telecommunications.
II. REGULATIONS ON THE SENDING AND DELIVERY OF PARCELS AND PACKAGES CONTAINING MERCHANDISE:
1. An organization or individual that mails merchandise shall have to abide by the following regulations:
- To write the words "Hang hoa" (merchandise) on the sending ticket and the parcel or package wrapper.
- To fully and correctly declare in the sending ticket the type of merchandise in the parcel or package.
- To attach lawful vouchers to the goods.
- To submit to inspection upon request by the post personnel or competent State agencies.
2. The post office that accepts the to-be delivered parcel or package (the sending post office) shall have the following duties:
- To guide senders to strictly observe law when sending merchandise in the form of parcels or packages and create favorable conditions for competent agencies concerned to inspect.
- Not to accept illegal merchandise.
- To write in the accompanied voucher the sending date, signature and affix the postmark.
- To put the vouchers in envelopes and send them together with the parcels or packages. To write "Chung tu hang hoa" (merchandise voucher) on the envelopes.
- If the vouchers are used for sending more than one parcel or package, writing on the envelope "vouchers of the parcels or packages from No. .... to No.....". To write the word "hang hoa" (merchandise) on the related vouchers and/or books.
3. The post office shall give the vouchers to the recipient upon delivery of the parcels or packages.
4. If the post office discovers a parcel or package that containe illegal merchandise, it shall have to retain it and notify the competent State agency thereof for handling.
III. INSPECTION AND HANDLING OF VIOLATIONS:
1. The procedure for inspecting and handling parcels and packages containing illegal merchandise:
1.1. At the sending post office:
- It shall coordinate with the competent State agency in inviting the sender to come over for settlement.
1.2. At the distributing post office:
- It shall coordinate with the competent State agency in determining the time limit for inviting the recipient to come over for settlement.
- The maximum time limit is 7 days from the date of the first invitation if the recipient lives in a city, town or township or 15 days if he/she lives in the countryside.
- If the recipient fails to come over within the time limit prescribed in the invitation, the distributing post office shall notify the sending post office so that the latter shall invite the sender to come for settlement at the distributing post office.
1.3. En route transportation:
a/ The competent State agency shall only be allowed to inspect and handle illegal merchandise mailed in the form of parcels and packages at the sending or distributing post office, except in emergency cases related to national defense and security, where the goods may be brought to the nearest post office for settlement.
b/ In cases where there are on transport means both mail bags, parcels and packages and illegal merchandise which are not mail parcels and packages, the inspection and handling thereof shall be carried out as follows:
- For illegal merchandise which are not mail parcels or packages, the competent agency is entitled to inspect and handle en route transportation according to the Ordinance on Handling of Administrative Violations.
- The lawful mail bags, parcels and packages shall be delivered as normal.
- Parcels and packages containing illegal merchandise shall be handled as in Point (a) above.
2. Handling competence, time limit and procedures:
2.1. The competence, time limit and procedures for handling administrative violations related to merchandise mailed within the country shall comply with the provisions of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.
2.2. If an organization or individual that has merchandise mailed does not come over to the competent agency for settlement as prescribed in Point 1.2 of Part III, the competent agency shall issue the second notice or announce on the mass media and post it publicly. Within 30 days from the date of the second notice, if the sending organization or individual still fails to come, the competent agency shall issue a decision to seize and handle the merchandise in accordance with the provisions of law.
2.3. When inspecting and handling an administrative violation, the competent State agency shall make a record thereon according to Article 47 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.
3. Procedure for transfer of detained parcels and packages:
3.1. When there is a decision to detain a parcel or package, the post office shall transfer such parcel or package to the competent State agency.
3.2. When the post office transfers the parcel or package to the competent State agency, the detaining agency shall make a record thereon containing the specific description of each parcel or package, including the code number, weight, quantity, type of merchandise, the sending post office, the distributing post office and the full names and addresses of the sender and recipient of each parcel or package. The transfer record and the description must record clearly the full names of the handing and receiving persons, the customer and the witness (if any) and their signatures. The transfer record shall be made in at least 3 copies, kept by the handing and receiving parties and the customer (if any).
IV. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION:
1. Responsibilities of the post service providing enterprises:
1.1. To abide by the law and this Circular regarding the inspection and handling of merchandise mailed within the country. To post at their transaction offices the Regulation on the receipt and delivery of goods and the list of articles and goods which are not allowed to be delivered.
1.2. To coordinate with the competent State agency in discovering, inspecting and handling parcels and packages containing illegal goods.
1.3. To create favorable conditions for the competent State agencies to perform their duties.
1.4. Any post official or employee who acts in collusion with the merchandise owner to illegally trade goods in the form of mail parcels and packages shall be handled in accordance with the provisions of law.
2. Responsibilities of the agency that inspects and handles illegal merchandise mailed within the country in the form of parcels and packages are:
2.1. To strictly observe law and the guidance in this Circular while inspecting and handling parcels and packages containing illegal goods, to closely coordinate with the post service in the course of performing its duties.
2.2. To take responsibility before the law for their decisions. To pay material compensation for any damage or loss it causes, as prescribed by law.
3. The General Department of Post and Telecommunications, the Ministry of the Interior, the Ministry of Finance and the Ministry of Trade shall guide and inspect their respective units and localities in observing the law and this Circular, to notify and send to the concerned branches regulatory vouchers and information related to the management and circulation of merchandise, to ensure close coordination with one another in handling violations related to the mailing of goods within the country.
V. EFFECT OF IMPLEMENTATION:
This Circular takes effect 15 days after its signing. The earlier provisions which are contrary to this Circular are hereby annulled. In the course of implementation if any problem arises, it should be reported promptly to the superior agency for settlement.
 

FOR THE MINISTER OF THE INTERIOR
VICE MINISTER
Vo That Hoa
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Vu Mong Giao
 
FOR THE GENERAL DIRECTOR OF THE GENERAL
DEPARTMENT OF POST AND TELECOMMUNICATIONS
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Nguyen Que Huong
 
FOR THE MINISTER OF TRADE
VICE MINISTERDo Nhu Dinh
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Joint Circular 05/TTLT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi