Thông tư hướng dẫn việc báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI - BAN TỔ CHỨC
- CÁN BỘ CHÍNH PHỦ - TÀI CHÍNH SỐ 05/LB-TT NGÀY 27 THÁNG 1 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NHẬP
THÊM NGOÀI TIỀN LƯƠNG CỦA CÁC CƠ QUAN,
ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

 

Thi hành Điều 5, Nghị định số số 06/CP ngày 21 tháng 1 năm 1997 của Chính phủ về việc giao cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương theo chế độ quy định của Nhà nước ở các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp hoạt động độc lập, có con dấu riêng, Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Tài chính hướng dẫn việc báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài lương như sau:

 

1. Yêu cầu:

Tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng quy định tại điểm 2 dưới đây dù có hoặc không có thu nhập thêm đều phải báo cáo tình hình các khoản thu nhập thêm ngoài tiền lương (theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương) do Nhà nước quy định theo quy định của Thông tư này.

Số liệu báo cáo thu nhập thêm hoặc không có thu nhập thêm ngoài lương là của năm 1996 và đến tháng báo cáo của năm 1997.

 

2. Đối tượng phải báo cáo gồm:

Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp dự toán độc lập, có con dấu riêng, được Nhà nước giao biên chế và hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước.

 

3. Các khoản thu nhập thêm ngoài lương phải báo cáo, gồm:

- Trích từ nguồn thu mà Nhà nước quy định cho phép như: trích từ học phí; viện phí; thu thuế; chống thất thu; chương trình, dự án; đề án nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng...

- Trích từ nguồn thu mà thủ trưởng cơ quan, đơn vị cho phép trích do kết quả các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh, cho thuê địa điểm, làm đại lý hưởng hoa hồng của cơ quan, đơn vị tổ chức hoặc do điều tiết của các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và các hình thức tạo nguồn thu nhập khác của cơ quan đơn vị.

Các khoản thu nhập thêm thường xuyên hằng tháng trích từ các nguồn nói trên được tính bằng tiền và tính bình quân hằng tháng của năm 1996 và của các tháng năm 1997 đến thời điểm báo cáo.

 

4. Trình tự và thủ tục lập báo cáo:

- Các cơ quan, đơn vị độc lập, có con dấu riêng lập báo cáo theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này gửi cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của mình.

- Các cơ quan quản lý cấp trên kiểm tra số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, lập báo cáo tổng hợp theo mẫu số 2 gửi Bộ, ngành hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Các Bộ, Ban, Ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra số liệu báo cáo của các đơn vị thuộc quyền lập báo cáo tổng hợp theo Mẫu số 2 gửi về Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Tài chính (gửi 1 bản thông qua Tổ công tác Liên Bộ được thành lập theo Quyết định của Ban chỉ đạo tiền lương Nhà nước) và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý.

 

5. Tổ chức thực hiện:

Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan tổ chức cán bộ, tổ chức chính quyền phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện việc báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương theo quy định tại Thông tư này.

Việc làm báo cáo phải thực hiện khẩn trương gửi Liên bộ chậm nhất vào tháng 4 năm 1997.

Liên bộ sẽ tổ chức kiểm tra số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực kể từ tháng 1 năm 1997.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Liên Bộ xem xét, giải quyết.

 

MẪU SỐ 1

 

BÁO CÁO THU NHẬP THÊM NGOÀI LƯƠNG NĂM 1996

(Kèm theo Thông tư số 05/LB -TT ngày 27/1/1997 của Liên bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội - Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Tài chính)

 

I. Tên cơ quan, đơn vị:

Thuộc ngành:

Đơn vị cấp trên quản lý:

 

II. Năm 1996

1. Tổng số biên chế được duyệt: người

2. Tổng số biên chế thực hiện bình quân năm: người

Trong đó: Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế: người

3. Quỹ tiền lương và phụ cấp năm 1996 (kể cả quỹ lương và phụ cấp lương của lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế): triệu đồng

4. Lương bình quân (kể cả phụ cấp): đồng/người/tháng

5. Thu nhập ngoài lương bình quân 1 người 1 tháng: đồng/người/tháng

Trong đó: - Từ cơ chế của Nhà nước đồng/người/tháng

- Do đơn vị tự lo đồng/người/tháng

 

III. Năm 1997

1. Tổng số biên chế được duyệt: người

2. Tổng số biên chế thực hiện bình quân đến thời điểm báo cáo: người

Trong đó: Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế: người

3. Quỹ tiền lương và phụ cấp đến thời điểm báo cáo (kể cả quỹ lương và quỹ phụ cấp lương của lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế): triệu đồng

4. Lương bình quân (kể cả phụ cấp): đồng/người/tháng

5. Thu nhập ngoài lương bình quân 1 người 1 tháng: đồng/người/tháng

Trong đó: - Từ cơ chế của Nhà nước: đồng/người/tháng

- Do đơn vị tự lo: đồng/người/tháng

 

..., ngày... tháng... năm 199

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

A. Mẫu này do cơ quan, đơn vị có con dấu riêng lập và gửi cơ quan cấp trên và được tổng hợp theo từng cấp.

B. Các đơn vị hưởng lương theo ngành dọc gửi báo cáo cho ngành dọc để tổng hợp.

C. Một số nội dung của các tiêu thức trên:

Mục I: Ghi rõ thuộc ngành QLNN, Giáo dục, Y tế, NCKH, Văn hoá NT, sự nghiệp khác.

Đơn vị cấp trên quản lý: Ghi theo đơn vị giao biên chế, quỹ lương.

Điểm 2 mục II, III: Không tính số lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế.

Điểm 3 mục II, III: Quỹ tiền lương và phụ cấp tính theo các Nghị định, Quyết định hiện hành.

Điểm 5 mục II, III: Thu nhập thêm ngoài lương theo hướng dẫn mục I của Thông tư.

MẪU SỐ 2

 

CƠ QUAN, BỘ, BAN, NGÀNH HOẶC

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ:

 

BÁO CÁO THU NHẬP THÊM NGOÀI LƯƠNG CỦA CÁC CƠ QUAN,
ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP HƯỞNG LƯƠNG TỪ
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Thông tư số 05/LB - TT ngày 27/01/1997 của Liên bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội - Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Tài chính)

 Tên các cơ quan, đơn vị trực

CNV chức được

CNVC thực hiện đến 31/12/1996

Lương bình quân kể

Thu nhập ngoài lương bình quân 1 tháng
năm 1996

 

thuộc Bộ, Ban, ngành, hoặc địa phương

duyệt 1996

Tổng số

Trong đó: hợp

cả phụ cấp

Tổng cộng

Chia ra

Ghi chú

 

theo KH

 

đồng

 

 

Từ cơ chế NN

Tự tạo nguồn

 

A

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Các cơ quan, đơn vị hành chính quản lý nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Các đơn vị sự nghiệp:

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Văn hóa nghệ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Sự nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Các cơ quan, đơn vị của Đảng

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Các đơn vị của Đoàn thể

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Các cơ quan, đơn vị của các Hội

 

 

 

 

 

 

 

 

A

1

2

3

4

5

6

7

8

1/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Ngày... tháng...năm 1997

Thủ trưởng cơ quan hoặc

UBND tỉnh, thành phố

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Các đơn vị hưởng lương theo ngành dọc do ngành dọc tổng hợp. Sau đó Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc tổng hợp và gửi về Liên bộ theo hướng dẫn của Thông tư này.

 

thuộc tính Thông tư liên tịch 05/LB-TT

Thông tư hướng dẫn việc báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp
Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:05/LB-TTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Đỗ Quang Trung; Nguyễn Sinh Hùng; Trần Đình Hoan
Ngày ban hành:27/01/1997Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 05/LB-TT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi