Thông tư hướng dẫn bổ sung và sửa đổi về chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120/HĐBT ngày 11/04/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA LIÊN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI , TÀI CHÍNH, KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 03/TT-LB NGÀY 3 THÁNG 2 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN NHỎ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM THEO
NGHỊ QUYẾT 120/HĐBT NGÀY 11/4/1992 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
(NAY LÀ CHÍNH PHỦ)

 

Thực hiện Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về chủ trương, phương hướng và biện pháp giải quyết việc làm trong các năm tới; Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội , Tài chính, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã ban hành các Thông tư Liên Bộ số 10/TT-LB ngày 1/4/1994; số 03/TT-LB ngày 10/2/1995 và Thông tư số 30/LĐTBXH-TT ngày 11/11/1995 hướng dẫn về chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm.

Đến nay, có những điểm quy định của các Thông tư trên không còn phù hợp, và thực hiện Nghị định 72/CP ngày 31 tháng 10 năm 1995 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng đãn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động, Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bổ sung và thay đổi một số điểm quy định như sau:

1. Đối tượng vay

- Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn phát triển sản xuất tự tạo việc làm kể cả hộ gia đình CNVC nghỉ mất việc dài ngày, hộ gia đình lực lượng vũ trang ở ổn định tại các làng quân nhân;

- Thành viên của các tổ chức đoàn thể quần chúng;

- Các cơ sở sản xuất, các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải thu hút thêm lao động, đặc biệt là nhận người lao động bị mất việc làm;

- Các cơ sở sản xuất của thương bệnh binh, người tàn tật; thanh niên xung phong; cơ sở sản xuất có kết hợp chữa trị, giáo dục cho các đối tượng tệ nạn xã hội.

Trong các đối tượng vay, cần thực hiện ưu tiên đối với hộ gia đình, chủ cơ sở sản xuất thuộc diện chính sách, cơ sở sản xuất thu hút nhiều người lao động là diện chính sách. Khi có nhu cầu vay vốn các đối tượng trên phải xây dựng dự án theo hướng dẫn tại Văn bản số 1979/LĐTBXH ngày 11 tháng 7 năm 1992 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Lãi suất cho vay.

Kể từ ngày 01/3/1996, lãi suất cho vay từ Quỹ Quốc gia về giải quyết việc làm theo các dự án nhỏ được quy định:

a. Các dự án được duyệt vay vốn với thời hạn khác nhau đều áp dụng chung một tỷ lệ lãi suất là 0,9% /tháng. Tiền lãi trả một lần theo mức tiền gốc được vay và thời gian vay thực tế; Không nhập lãi vào vốn gốc vay; Trả gốc và lãi khi hết hạn vay.

Các khoản đã cho vay trước ngày 1 tháng 3 năm 1996 áp dụng theo lãi suất quy định tại Quyết định số 364 TC/CĐTC ngày 18 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

b. Lãi suất nợ quá hạn quy định bằng 200% mức lãi suất cơ bản nói trên.

Chủ dự án, người vay ngoài lãi suất, tiền nợ gốc không phải trả thêm một khoản chi phí nào khác.

3. Kinh phí quản lý, điều hành.

Một phần kinh phí quản lý, điều hành, bù đắp chi phí phục vụ cho vay của hệ thống Kho bạc, Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố, huyện, quận, chủ dự án vùng, đoàn thể, Trung ương tổ chức các đoàn thể, quần chúng và các cơ quan chỉ đạo ở Trung ương được trích từ lãi thu được.

Bộ Tài chính có văn bản quy định chi tiết, sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Thời hạn vay:

Quy định 3 thời hạn vay: 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng. Thời hạn vay phụ thuộc vào mục đích sử dụng vốn, đặc điểm ngành nghề sản xuất và chu kỳ sinh trưởng của từng loại cây, con. ( có phụ lục kèm theo).

Các dự án thực hiện tốt, nếu có nhu cầu vay lại, được xét cho vay lại vòng hai, hoặc kéo dài thời hạn vay đối với các dự án chu kỳ sản xuất dài hơn thời hạn đã được vay. Thủ tục và điều kiện cho vay lại vòng 2 hoặc kéo dài thời hạn thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên Bộ (Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước) số 12/TT-LB ngày 01/4/1994.

5. Tố chức thực hiện:

- Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố thực hiện cho vay, thu hồi vốn theo quyết định cho vay của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố hay Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đoàn thể, không tự ý gia hạn thời hạn vay.

- Hàng tháng, hàng quý Kho bạc tỉnh (thành phố) báo cáo kịp tình hình cho vay (theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước Trung ương) với Ban chỉ đạo tỉnh và Kho bạc Nhà nước Trung ương. Trên cơ sở đó Kho bạc Trung ương tổng hợp báo cáo với Liên Bộ (theo phụ lục số 2,3).

- Hàng quý và cuối năm, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và thủ trưởng các cơ quan Trung ương đoàn thể, tổ chức quần chúng báo cáo chi tiết tình hình cho vay giải quyết việc làm với Liên Bộ (theo phụ lục số 4 kèm Thông tư này).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế những điểm tương ứng không còn phù hợp trong các Thông tư Liên Bộ trước đây. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương, các nghành, các tổ chức quần chúng phản ánh về Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, giải quyết.

(Xem các phụ lục trong các trang dưới)


PHỤ LỤC 1

QUY ĐỊNH THỜI HẠN VAY TỐI ĐA LẦN 1 ĐỐI VỚI TỪNG NHÓM CÂY, CON, LOẠI HÌNH SẢN XUẤT

(Kèm theo Thông tư Liên Bộ số 03/TT-LB ngày 3 tháng 2 năm 1996)

 

STT

Nhóm cây, con, loại hình sản xuất

Thời hạn được vay tối đa

Ghi chú

1

Cây công nghiệp ngắn ngày: Lạc, đỗ, thuốc lá...

12 tháng

 

2

Mía, dứa quả (thơm), dâu, cây cảnh...

24 tháng

 

3

Cây ăn quả, cây công nghiệp dài cảnh

36 tháng

 

4

Chăn nuôi gia cầm, lợn thịt, tôm cua, cá, lươn, ốc, ếch...

24 tháng

 

5

Ba ba, rùa, rắn, hươu, nai, dê, bò, trâu, lợn nái...

24 tháng

 

6

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp

12 tháng

 

 

PHỤ LỤC 2

Bộ Tài chính

Kho bạc Nhà nước TW

CHI TIẾT NGUỒN VỐN CHO VAY TỪ QUỸ QUỐC GIA GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Tháng.... năm 199...

Đơn vị: Triệu đồng

 

 

Số TT

 

Tỉnh, Thành phố

 

Kế hoạch

 

Thực hiện

UBND Tỉnh, thành phố

 

Tổng LĐLĐ VN

 

Đoàn TNCS HCM

 

Hội LHPN

 

Hội Nông dân

 

Hội người mù

Hội cựu chiến binh

Hội đồng TW

các HTX

UBTW MTTQ Việt Nam

 

Bộ Quốc phòng

I

Kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHỤ LỤC 3

Bộ Tài chính

Kho bạc Nhà nước TW

BÁO CÁO CHUYỂN VỐN CHO VAY TỪ QUỸ QUỐC GIA GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Tháng.... năm 199...

Đơn vị: Triệu đồng

 

 

 

Số

 

Địa phương

 

Hạn mức

 

Dự kiến

 

Số tiền cho vay

Thu nợ trong năm

Luỹ kế thu nợ các năm

 

Dư nợ

 

Hạn mức

 

 

Số lao

TT

Đoàn thể

vốn vay

cho vay

Trong tháng

L.kế trong năm

L. kế các năm

 

Gốc

 

Lãi

 

Gốc

 

Lãi

 

Tổng số

 

12 tháng

 

24 tháng

 

36 tháng

 

Quá hạn

còn lại

động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 4

UBND TỈNH...............

(Hoặc cơ quan TW của các đoàn thể, tổ chức quần chúng)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY THEO DỰ ÁN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

QUỸ........... NĂM 199...

 

Các tiêu thức

Số vốn

Dự án đã được quyết định cho vay

Dự án đã nhận tiền

Dự án đã đến hạn trả (Cộng dồn đến khi báo cáo)

 

 

 

TW đã

Tổng số

Trong đó vay vốn mới

Số

Số vốn

Số LĐ

Số

Số vốn

Dự án đã trả

Dự án quá hạn

 

 

 

 

Số T T

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại dự án

chuyển về địa phương trong năm (Cộng dồn đến khi báo cáo) (1000đ)

 

 

 

Số dự án

 

 

 

Số vốn vay (1000đ)

 

 

Số LĐ thu hũt thêm (người)

 

 

 

Số lượng dự án

 

 

 

Số vốn vay (1000đ)

 

 

Số LĐ thu hũt thêm (người)

 

 

 

lượng dự án

 

 

 

vay (1000đ)

 

 

 

thu hút thêm (người)

 

 

 

lượng dự án

 

 

 

vay (1000đ)

 

 

 

Số lượng dự án

 

 

 

Số

tiền

 

 

 

Số lượng dự án

 

 

 

Số tiền

 

 

 

Ghi chũ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

I

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án vùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án các tổ chức đoàn thể thể (theo địa phương)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Đoàn Tniên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phụ nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Hội N. dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Công đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Người kdoanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu Ngày..... tháng.... năm 199...

TM. Uỷ ban nhân dân tỉnh

(hoặc cơ quan đoàn thể, tổ chức quần chúng)

 

thuộc tính Thông tư liên tịch 03/TT-LB

Thông tư hướng dẫn bổ sung và sửa đổi về chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120/HĐBT ngày 11/04/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:03/TT-LBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Lê Thị Băng Tâm; Nguyễn Lương Trào; Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành:03/02/1996Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 03/TT-LB

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi