Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 1996

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI VỀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 1996

 

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào các Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Tháng 10 năm 1995;

Sau khi xem xét Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện nhiệm vụ và ngân sách Nhà nước năm 1995, triển khai thực hiện nhiệm vụ và Ngân sách Nhà nước năm 1996 và ý kiến của các đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

1- Tán thành đánh giá bổ sung về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 1995 và những chủ trương, giải pháp lớn trong báo cáo của Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và ngân sách Nhà nước năm 1996.

2- Khẳng định những thành tựu quan trọng mà nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng hợp tác quốc tế trong năm 1995; ghi nhận những cố gắng trong việc chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, nhất là vào những tháng cuối năm 1995 và đầu năm 1996 đối với việc phát triển kinh tế và kiềm chế lạm phát. Mặt khác, Quốc hội lưu ý Chính phủ về những thiết sót trong điều hành ngân sách, cụ thể là: thu ngân sách Nhà nước đạt thấp so với kế hoạch; bội chi ngân sách tiếp tục tăng; chi cho đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp; nợ xây dựng cơ bản còn lớn; tiêu cực và lãng phí trong thu, chi ngân sách còn nghiêm trọng, Chính phủ cần tiếp tục làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có biện pháp giải quyết tốt vấn đề này.

3- Huy động mọi nguồn lực và sức mạnh toàn dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ năm 1996 và Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1996 đã đề ra.

Với tinh thần đó, Quốc hội nhấn mạnh một số nội dung dưới đây nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và ngân sách Nhà nước năm 1996:

1- Huy động mọi nguồn lực, duy trì tốc độ phát triểm và tăng trưởng kinh tế.

Từng bước khắc phục tình trạng căng thẳng về vốn; mở rộng việc huy động các nguồn vốn trong nước, phát triển thị trường vốn. Hình thành và đưa vào sử dụng quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển. Phát triển các hình thức đầu tư "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Bảo đảm lãi suất vốn huy động hợp lý; giảm lãi suất cho vay trên cơ sở bỏ thuế doanh thu, giảm chi phí dịch vụ và lợi tức của hoạt động ngân hàng như Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

Quản lý chặt chẽ vốn, tài sản, chế độ tài chính trong các doanh nghiệp Nhà nước. Xác định rõ doanh nghiệp Nhà nước có nhiệm vụ kinh doanh thu lợi nhuận để áp dụng quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự tìm nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vưỡng mắc để triển khai sâu rộng việc thực hiện Luật khuyến khích đầu tư trong nước. Dành tỷ lệ thích đáng lợi nhuận sau thuế để đầu tư phát triển. Phát triển các hình thức kinh tế hợp tác theo Luật hợp tác xã.

Cải thiện môi trường đầu tư để thu hút vốn và công nghệ nước ngoài; khắc phục các trở ngại về thủ tục, về sử dụng đất đai và giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai nhanh các dự án đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy phép.

Mở rộng thị trường trong nước; tăng cường việc tiếp thị và tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Tích cực thu mua, chế biến, xuất khẩu lương thực hàng hoá, các nông sản phẩm. Hạn chế nhập khẩu các mặt hàng trong nước sản xuất được, các mặt hàng tiêu dung cao cấp, ổn định chính sách xuất nhập khẩu, giảm nhập siêu.

2- Thực hiện tốt kế hoạch thu chi ngân sách Nhà nước.

a) Về thu:

Triệt để khai thác các khả năng và các nguồn thu ngân sách. Đối với những khoản thu chưa vững chắc phải có các biện pháp chỉ đạo, điều hành sát sao để đạt được chỉ tiêu đã đề ra, áp dụng các biện pháp kiên quyết để khắc phục tình trạng nợ thuế, trốn lậu thuế, kinh doanh trái pháp luật. Bảo đảm sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Pháp lệnh về kế toán, thống kê trong các loại hình doanh nghiệp. Đẩy nhanh việc cải cách hệ thống thuế. Điều chỉnh kịp thời một số thuế suất trong các khung thuế hiện hành. Có biện pháp bảo đảm nguồn thu từ việc giao đất, chuyển nhượng quyền sự dụng đất, nhất là ở các thành phố, khu công nghiệp; ngăn chặn thị trường ngầm về đất ở hiện đang diễn ra rất phổ biến. Thực hiện tốt việc bán nhà ở do các tổ chức Nhà nước quản lý dưới những hình thức thích hợp, đồng thời quan tâm hỗ trợ các đối tượng thuộc diện chính sách, có thu nhập thấp. Tịch thu tất cả hàng buôn lậu đưa vào nguồn thu của ngân sách Nhà nước.

b) Về chi:

Chi phải trên cơ sở thu, thu không đủ phải giảm chi tương ứng; cần có phương án cụ thể để giảm chi trong trường hợp thu không đủ. Kiên quyết xử lý việc chi tiêu không đúng chế độ. Bảo đảm các khoản chi cho các chương trình văn hoá, giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế, quốc phòng - an ninh và các chương trình mục tiêu quốc gia trong kế hoạch.

Bảo đảm đủ vốn cho các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của Nhà nước. Giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng vốn xây dựng cơ bản năm 1995, tiến tới chấm dứt việc chuyển nợ xây dựng cơ bản sang các năm sau.

Triệt để tiết kiệm chi; quản lý chặt chẽ và hạn chế việc chi cho nghi lễ, hội họp, mua sắm trang thiết bị đắt tiền.

Sửa đổi cơ chế trích lợi nhuận, trích thưởng trong một số loại hình doanh nghiệp Nhà nước để vừa khuyến khích sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm công bằng xã hội. Kiểm tra và sửa ngay những chỗ bất hợp lý trong việc trả lương và các khoản thu nhập khác tại một số ngành và doanh nghiệp Nhà nước. Kiểm tra, kiểm toán chặt chẽ việc chấp hành các chế độ, chính sách tài chính Nhà nước.

Khống chế tỷ lệ bội chi theo mức Quốc hội cho phép. Phấn đấu kiềm chế lạm phát dưới mức đạt được của năm 1995.

Tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ hoạt động của các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể nhân dân trong việc đấu tranh chống tham nhũng, chống buôn lậu, coi đó là một trong những biện pháp quan trọng nhất bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước.

3- Đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tiếp tục sửa đổi các thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực nhà đất đô thị, thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh, xây dựng cơ bản, công chứng Nhà nước, giải quyết đơn thư khiếu tố của công dân. Sớm ban hành Pháp lệnh về công chức và Quy chế làm việc của công chức.

Khẩn trương xúc tiến công việc chuẩn bị để việc giải quyết các vụ án hành chính được tiến hành từ ngày 1 tháng 7 năm 1996.

Gắn cải cách hành chính với cải cách kinh tế trong mọi cơ chế, chính sách của Nhà nước.

Tiếp tục chấn chính tổ chức, bộ máy của ngành tài chính.

4- Triển khai chương trình xây dựng pháp luật và bảo đảm thi hành pháp luật.

Bảo đảm đúng tiến độ việc xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật đã được đưa vào chương trình, trước hết là các văn bản liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách, trong đó có Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Pháp lệnh phí và lệ phí. Giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi).

Thiết lập trật tự kỷ cương trong việc ban hành văn bản. Ban hành kịp thời các văn bản dưới luật. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật đất đai. Khẩn trương triển khai thực hiện các đạo luật đã được Quốc hội thông qua, đặc biệt là Bộ luật dân sự, Luật ngân sách Nhà nước, Luật khoáng sản, Luật hợp tác xã. Tích cực chỉ đạo để sớm ban hành các Điều lệ mẫu hợp tác xã.

5- Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Giao cho Chính phủ, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan Nhà nước hữu quan bổ sung kế hoạch hoạt động năm 1996, tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ năm 1996 và Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1996.

Mặt trận Tổ chức Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận hợp tác chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Quốc hội.

Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, cần kiệm xây dựng đất nước, phát huy tài năng và sức sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 1996, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức VIII của Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28-10-1995.

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 1996
Cơ quan ban hành: Quốc hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: Không số Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 28/10/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!