Chỉ thị về sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHỉ THị

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 701-TTG NGàY 23-11-1994

Về Sơ KếT CôNG TáC THựC HàNH TIếT KIệM, CHốNG LãNG PHí,

CHốNG THAM NHũNG, CHốNG BUôN LậU

 

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 20-11-1992 của Bộ Chính trị, Quyết định số 114-TTg ngày 21-11-1992 của Thủ tướng Chính phủ và sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Quốc hội khoá 9 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu, công tác chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu đã có một số tiến bộ nhất định. Song việc thực hành tiết kiệm chưa có chuyển biến đáng kể, tình trạng lãng phí, tham nhũng, buôn lậu vẫn còn xảy ra nghiêm trọng.

Để năm 1995 tạo được sự chuyển biến một bước quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Quốc hội về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức chỉ đạo sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương mình quản lý.

2- Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên phạm vi toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thanh tra Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ngoài việc sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu trong nội bộ ngành, còn có trách nhiệm phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao để sơ kết công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu theo phạm vi chức năng của từng ngành.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp sơ kết công tác rà soát văn bản phục vụ công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu.

3- Ban Thường trực công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu của Chính phủ chịu trách nhiệm:

a) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc sơ kết của các ngành, các cấp.

b) Giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng báo cáo sơ kết công tác và đề xuất những biện pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác trong những năm tiếp theo.

4- Yêu cầu nội dung các báo cáo sơ kết phải đảm bảo đánh giá đúng thực trạng tình hình, có số liệu và địa chỉ cụ thể.

Việc sơ kết phải thiết thực, đánh giá đúng mức những việc đã làm được và những việc chưa làm được, những mặt tích cực và những khuyến, nhược điểm, chỉ ra những nguyên nhân sát thực của tồn tại, yếu kém và đề ra biện pháp cụ thể, quyết liệt nhằm tạo được chuyển biến một bước về công tác này trong những năm sau. Các bộ, ngành, địa phương không tổ chức hội nghị sơ kết công tác riêng mà gắn với hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1995.

5- Thời điểm lấy số liệu sơ kết là từ ngày 1 tháng 1 năm 1993 đến hết tháng 10 năm 1994.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhận được Chỉ thị này cần triển khai sơ kết ngay và có báo cáo gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 1994.

6- Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu vào cuối tháng 12 năm 1994 hoặc đầu tháng 1 năm 1995.

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị về sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 701-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 23/11/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 701-TTg
Hanoi, November 23, 1994

 
INSTRUCTION
ON REVIEWING THE CAMPAIGN FOR PRACTICING THRIFT AND COMBATING WASTEFULNESS, CORRUPTION AND ILLICIT TRADE
After two years of implementing Instruction No. 15/CT-TW of the Political Bureau and Decision No. 114-TTg of the Prime Minister and after one year of carrying out the Resolution of the 9th National Assembly on practicing thrift and combating against wastefulness, corruption and illicit trade have recorded certain progress. However, the practice of thrift has not resulted in any noticeable changes; and wastefulness, corruption and illicit trade are still serious.
In order to create an important step of change in 1995 in the implementation of the National Assembly resolution on the practice of thrift and the combat against wastefulness, corruption and illicit trade, the Prime Minister gives the following instructions:
1. The Ministers, the Heads of agencies at ministerial level, the Heads of agencies attached to the Government and the Presidents of the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government shall conduct reviews of the campaign for thrift and against wastefulness, corruption and illicit trade within the ministries, branches and localities under their jurisdiction.
2. The Minister of Finance is responsible for reviewing the campaign for thrift and against wastefulness on a national scale.
The Minister of the Interior, the General State Inspector, the Minister of Trade and the General Director of the General Department of Customs, shall, apart from reviewing the campaign for thrift and against wastefulness, corruption and illicit trade within their own branches, be responsible for coordinating with the Supreme People's Procuracy and the Supreme People's Court to review the combat against corruption and illicit trade, as prescribed by their own functions.
The Minister of Justice shall review the work of checking documents used in the combat against corruption and illicit trade.
3. The Government Steering Committee for the campaign for thrift and against wastefulness, corruption and illicit trade is responsible for:
a) Assisting the Prime Minister in monitoring, directing, prompting and controlling the review work by the branches and levels;
b) Assisting the Prime Minister in the reviewing work and recommending measures to further the work in the following years.
4. The review reports must give assessment of the actual situation backed up with concrete data and addresses.
The review must be realistic, make the right assessment of what has been achieved and what to be done, bring out the positive aspects and the errors and weaknesses, point out the root causes of the problems and weaknesses, and propose concrete and resolute measures in order to create a new step of change in the work in the coming years. The ministries, branches and localities shall not organize separate reviewing conferences but shall incorporate the reviewing in the agendas of their conferences to deploy socio-economic activities for 1995.
5. The time frame for collecting review date is from the 1st of January 1993 to the end of October 1994.
The ministries, the agencies at ministerial level, the agencies attached to the Government and the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government shall, upon receiving this Instruction, deploy the reviewing work immediately and send reports on it to the Office of the Government before the 15th of December, 1994.
6. The Government shall organize a conference to review the campaign for thrift and against wastefulness, corruption and illicit trade in late December 1994 or in early January 1995.
 

 
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!