Chỉ thị về việc sắp xếp lại quỹ nhà do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đang quản lý sử dụng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỉ THị

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 683-TTG NGàY 16-11-1994

Về VIệC SắP XếP LạI QUỹ NHà DO CáC Bộ, Cơ QUAN NGANG Bộ,

Cơ QUAN THUộC CHíNH PHủ đANG QUảN Lý Sử DụNG

 

Hiện nay, quỹ nhà do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đang quản lý sử dụng để làm trụ sở, cơ quan, hội trường, nhà khách, nhà nghỉ, v.v... là rất lớn, song việc sử dụng còn nhiều bất hợp lý, gây ra lãng phí kém hiệu quả.

Để khắc phục tình trạng trên, đưa quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước đó vào sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả; được sự nhất trí của các thành viên Chính phủ tại phiên họp ngày 10 tháng 11 năm 1994, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiến hành ngay các việc sau đây:

1- Đối với các nhà khách, nhà nghỉ, khách sạn.

Đối với các nhà khách, nhà nghỉ, khách sản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (dưới đây gọi tắt là các Bộ) hiện đang quản lý đã được xây dựng bằng nhiều nguồn khác nhau, nay các Bộ nếu thấy cần thì vẫn tiếp tục quản lý, sử dụng, nhưng phải thực hiện ngay các biện pháp nâng cấp cơ sở vật chất, chấn chỉnh công tác quản lý, để nhà cửa được tu bổ, không xuống cấp và cơ sở thực sự chuyển hẳn sang kinh doanh, đạt hiệu quả cao hơn và phục vụ cho cán bộ nghỉ tốt hơn.

Các Bộ phải có kế hoạch cụ thể để nâng cấp mỗi cơ sở do mình phụ trách: đầu tư cải tạo, mở rộng cơ sở vật chất (bằng nhiều nguồn vốn, kể cả vay ngân hàng, cổ phần hoá, liên doanh v.v...) bảo đảm các tiêu chuẩn kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của khách. Từ nay, các nhà khách, nhà nghỉ, khách sạn thuộc tài sản Nhà nước không được sang nhượng cho bất cứ tổ chức nào khác nếu không được phép của Thủ tướng Chính phủ. Những trường hợp tự ý sang nhượng trước ngày ra Chỉ thị này là không có giá trị và phải được thu hồi vào tài sản Nhà nước.

Mỗi nhà khách, nhà nghỉ, khách sạn phải chấn chỉnh quản lý nội bộ, thật sự đi vào kinh doanh hạch toán theo đúng các chế độ kế toán, thống kê, kiểm toán hiện hành, chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý kinh doanh theo luật pháp và theo sự quản lý Nhà nước của Uỷ ban nhân dân địa phương như đối với các khách sạn khác trên địa bàn.

Tổng cục Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn hoạt động của các cơ sở này để thực hiện các yêu cầu về kinh doanh khách sạn, như thực hiện các quy chế kinh doanh, tiêu chuẩn hoá cán bộ quản lý, nhân viên, giúp đỡ bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nghiệp vụ khách sạn v.v...

Các Bộ quản lý cấp trên của nhà khách, nhà nghỉ, khách sạn nếu có yêu cầu, vẫn sử dụng cơ sở bình thường như đưa cán bộ ngành mình đến nghỉ ngơi, an dưỡng, v.v... Các Bộ không có cơ sở riêng vẫn được sử dụng như Bộ trực tiếp quản lý. Các khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ này vẫn có trách nhiệm ưu tiên bảo đảm phục vụ với chất lượng tốt cán bộ do các Bộ đưa xuống. Để bảo đảm hạch toán đúng đắn, việc thanh toán với cán bộ đến ăn nghỉ cần thực hiện theo bảng giá chung.

2- Đối với các trụ sở cơ quan

- Tại Thủ đô Hà Nội, những Bộ do 2 - 3 Bộ trước đây sáp nhập làm một thì Bộ mới được tự chọn giữ lại trụ sở của một Bộ cũ. Những nhà và đất dôi ra phải giao lại Chính phủ, vì đây là tài sản Nhà nước. Các Bộ không được tuỳ tiện cho thuê, chuyển cho đơn vị khác trong ngành làm trụ sở, kinh doanh dịch vụ hoặc phân cho cán bộ ở, làm nhà, v.v...

- thành phố Hồ Chí Minh, do tình hình khi tiếp quản, có nhiều nhà được giao cho các Bộ làm trụ sở cơ quan (cơ sở 2), nhưng việc sử dụng có nhiều lãng phí, có nhà dùng không đúng chức năng, lâu nay đã đặt vấn đề sắp xếp lại, nhưng chưa thực hiện nghiêm túc, nay đến lúc phải thực hiện triệt để. Các cuộc họp của các Bộ và nơi ăn, ở của cán bộ các Bộ vào công tác tại thành phố Hồ Chí Minh được sử dụng chung tại các cơ sở thuộc Chính phủ theo như điểm 3 dưới đây.

3- Đối với hệ thống các cơ sở thuộc Chính phủ

Xác định rõ các hội trường, nhà khách hiện do Văn phòng Chính phủ quản lý như phòng họp Chính phủ, nhà khách 37 Hùng Vương, nhà khách 12 Ngô Quyền và 2 Lê Thạch (hiện do Bộ Ngoại giao quản lý) ở Hà Nội, hội trường 7 Lê Duẩn, hội trường Thống Nhất, nhà khách Tao Đàn ở thành phố Hồ Chí Minh, biệt thự Lý Thái Tổ (hiện do Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh quản lý) và một nhà khách lớn ở khuôn viên số 7 Lê Duẩn đang được Chính phủ chuẩn bị xây dựng là các cơ sở thuộc Chính phủ, dùng chung cho các Bộ. Hệ thống các cơ sở này cần được thường xuyên củng cố, nâng cấp và tổ chức quản lý thống nhất để bảo đảm các nhu cầu của các Bộ về chỗ hội họp, kể cả chỗ ăn nghỉ của cán bộ các Bộ, ngành vào công tác phía Nam.

Các Bộ, khi có yêu cầu, được đăng ký để hội họp ở các cơ sở nói trên, không phải trả tiền thuê địa điểm họp. Khi có nhu cầu ăn, nghỉ ở các nhà khách của Chính phủ, cán bộ các Bộ không phải trả tiền thuê phòng, chỉ phải trả tiền ăn.

Các cơ sở nói trên có nhiệm vụ phục vụ chu đáo các cuộc họp của Chính phủ, của các Bộ, phải bảo vệ mỹ quan của cơ sở, không được kinh doanh dịch vụ ăn uống. Hội trường Thống Nhất vẫn có thể tiếp tục cho dân vào tham quan bình thường như hiện nay, nhưng khi có yêu cầu của Chính phủ hoặc của Bộ, ngành thuộc Chính phủ, thì phải bảo đảm trước hết các yêu cầu đó.

Bộ Ngoại giao làm các thủ tục giao lại Văn phòng Chính phủ các cơ sở nhà khách 12 Ngô Quyền, số 2 Lê Thạch và biệt thự Lý Thái Tổ trong tháng 12 năm 1994.

Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm soạn thảo quy chế quản lý và sử dụng các cơ sở thuộc Chính phủ để sử dụng chung cho các Bộ theo hướng nói trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, chậm nhất là trong tháng 12 năm 1994 để có thể thực hiện từ tháng 1 năm 1995.

4- Về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

a) Mỗi Bộ cần có một bộ phận cán bộ phụ trách các việc nói trong Chỉ thị này do một đồng chí Thủ trưởng cơ quan chủ trì, để cùng các tổ công tác của Chính phủ và Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) giải quyết nhanh, gọn các vấn đề đặt ra trong phạm vi cơ quan mình; trước hết là đối chiếu với các chủ trương, chính sách hiện hành của Nhà nước, chủ động sắp xếp lại để sử dụng thật sự có hiệu quả quỹ nhà do Bộ quản lý; Chính phủ sẽ quyết định thu hồi những nhà, cơ sở mà Bộ, ngành không được quản lý nữa.

Những cơ sở do các Bộ giao lại cho Chính phủ phải bảo đảm theo đúng nguyên trạng kể cả diện tích mặt bằng đất đai và các trang bị, thiết bị hiện đang được sử dụng tại cơ sở đó. Các đồng chí Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các vụ mất mát đất đai, tài sản Nhà nước ở các cơ sở này trước khi bàn giao.

b) Chính phủ sẽ tổ chức 2 Tổ công tác đặc trách để chỉ đạo thực hiện những việc có tính chất liên ngành; mỗi Tổ do một đồng chí phái viên của Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo:

- Một Tổ để xử lý các trụ sở cơ quan (kể cả nhà đất) dôi ra do việc sắp xếp lại các Bộ;

- Một Tổ để xử lý các trụ sở cơ quan (cơ sở 2) của các Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh nay giao lại cho Chính phủ.

c) Giao Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) tham gia vào 2 Tổ công tác nói trên và tổ chức việc tiếp nhận thật chu đáo, không để xảy ra mất mát các trụ sở và cơ sở của các Bộ do sắp xếp lại và các cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi Tổ công tác đã xử lý dứt điểm từng cơ sở.

Bộ Tài chính cùng Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn các Bộ và cơ sở về việc đánh giá lại giá trị tài sản các cơ sở này (kể cả nhà cửa, đất đai, trang thiết bị v.v...).

Bộ Tài chính cùng Tổ công tác và các cơ quan liên quan đề xuất phương án sử dụng có hiệu quả các cơ sở này để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, chậm nhất là cuối tháng 3 năm 1995.

Việc sắp xếp lại quỹ nhà theo các nội dung trên là một việc làm cấp bách để sử dụng thật sự có hiệu quả tài sản Nhà nước, chống lãng phí, đồng thời bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho công tác của các Bộ, các ngành. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan thực hiện đầy đủ, khẩn trương và nghiêm túc Chỉ thị này.

thuộc tính Chỉ thị 683-TTg

Chỉ thị về việc sắp xếp lại quỹ nhà do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đang quản lý sử dụng
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:683-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:16/11/1994Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 683-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 683-TTg
Hanoi, November 16, 1994
 
INSTRUCTION
ON THE REARRANGEMENT OF THE HOUSING FUND CURRENTLY MANAGED AND USED BY THE MINISTRIES, MINISTERIAL-LEVEL AGENCIES AND AGENCIES ATTACHED TO THE GOVERNMENT
At present, a very big housing fund is being managed and used by the various ministries, ministerial-level agencies and agencies attached to the Government as headquarters, offices, conference halls, guest-houses, rest-houses, etc., but their use still involves many irrationalities, causing wastefulness and lack of efficiency.
To overcome this situation and bring this housing fund of the State under right and efficient use, and with the consent of the Government members at the meeting on the 10th of November 1994, the Prime Minister gives instructions on the following immediate tasks:
1. With regard to the guest-houses, rest-houses and hotels:
With regard to the guest-houses, rest-houses and hotels which are currently under the management of the Ministries, ministerial-level Agencies and Agencies attached to the Government (hereunder called Ministries), and which were built with different sources of funding, the Ministries shall, if they deem necessary, continue to manage and use them, but they have to take immediate measures to upgrade the materials bases and improve the management of these establishments, so that they can be refurbished, stop deteriorating and really change to business in order to achieve higher efficiency and better serve the vacationing State employees.
The Ministries must work out concrete plans to upgrade each of the establishments under their charge: invest in transformation and expansion of the material bases (by different sources of funding, including bank loans, equitisation, joint venture...) in order to ensure the business standard and meet the requirement of the clientele. From now on, no guest-house, rest-house or hotel which is State property can be assigned to other organizations without permission from the Prime Minister. All the assignments or transfers done prior to this Instruction are invalid, and these buildings must be returned to the State ownership.
Each guest-house, rest-house or hotel must readjust its internal management and really embark on business accounting, in conformity with the regime of accountancy, statistics and audit in force, must fully observe the regulations on business management according to law and under the State management of the local People's Committees as any other hotel in the locality.
The General Department of Tourism shall have to guide the activities of these establishments in order to meet the requirements in hotel business, such as: enforcement of the business statute, standardization of the managerial staff and the personnel, assisting in the fostering and training of professional managers of hotels, etc.
The controlling Ministries of these guest-houses, rest-houses and hotels can, if they so need, continue to use these establishments as usual, such as accommodating State employees of their branches at these establishments for rest or convalescence. Such establishments are also put to the use by those Ministries having no rest-houses or hotels of their own. These establishments still have the responsibility of giving preferential good services to the State employees sent by the Ministries. To ensure correct accounting, the payment for the accommodation and meals of the vacationers should be done according to a common price table.
2. With regard to the offices of the State agencies:
- In Hanoi capital city, the Ministries which have been newly created as the result of the merger of two or three Ministries, are allowed to choose the headquarters of one former Ministry as their new headquarters. The houses and land which become redundant as a result of the merger, shall have to be returned to the Government, because this is the common property of the State. No Ministry is allowed to rent or assign these houses and land to other units in their branches for use as offices or service businesses, or to allocate to their employees...
- In Ho Chi Minh City, at the time of the take-over from the Saigon administration, many houses were assigned to different Ministries to be used as second office of the Ministries. However, many of these houses have been used very wastefully, while others are used not for the right purposes. The question of their rearrangement has been raised many times, but no serious attempt has been made in this direction. It is now high time to bring a thorough solution to the question. The houses as defined at Pont 3 below are Government houses to be made available for the Ministries to hold their conferences or to accommodate their employees during the latter's missions to Ho Chi Minh City.
3. With regard to the systems of houses of the Government:
The following conference halls and guest-houses currently under the management of the Office of the Government, namely the Government Meeting Hall, the guest-house at 37 Hung Vuong Street, the guest-houses at 12 Ngo Quyen Street and No.2 Le Thach Street (currently managed by the Ministry for Foreign Affairs) in Hanoi, the Conference Hall at 7 Le Duan Street, the Thong Nhat Conference Hall, the Tao Dan guest-house in Ho Chi Minh City, the Ly Thai To villa (currently under the management of the Foreign Relations Office of Ho Chi Minh City, the Ly Thai To villa (currently under the management of the Foreign Relations Office of Ho Chi Minh City), and a major guest-house to be constructed soon by the Government in the compound of Number 7 Le Duan Street, are Government houses for common use by all Ministries. This system of buildings must be constantly strengthened, upgraded and placed under unified management, in order to ensure the needs of the Ministries in meeting places and also accommodation for their personnel on mission to Southern Vietnam.
The Ministries may, when necessary, register to hold conferences at the above buildings without having to pay for the rent. When the need arises for board and lodging at the guest-houses of the Government, the personnel of the Ministries shall not have to pay the room charge but shall pay only for the meals.
The above buildings have the duty to provide caring service for the conferences of the Government and the Ministries, to safeguard the beauty of the places, and shall not conduct eating and drinking business there. The Thong Nhat Conference Hall shall continue to open to visitors, but when there is the need of the Government or a Ministry or a branch under the Government, the touristic function must be made subordinate to this need.
The Ministry for Foreign Affairs shall proceed to hand over to the Office of the Government the guest-houses at 12 Ngo Quyen Street and 2 Le Thach Street, and the Ly Thai To villa within December 1994.
The Office of the Government shall work out the statute for the management and utilization of the houses directly under the Government for common use by each Ministry along the above direction, and submit it to the Prime Minister for consideration and decision, not later than the end of December 1994, so that it can be applied as from January 1995.
4. On the organization of the implementation of this Instruction:
a/ Each Ministry shall detail a working group to look after the tasks laid down in this Instruction. This group is to be led by an agency Chief. These groups shall, together with the working teams of the Government and the Department for the Management of Public Property (Ministry of Finance) settle expeditiously and neatly the questions within the jurisdiction of each Ministry. First of all, they shall have to compare the situation in their Ministries with the current undertakings and policies of the Government, and take the initiative in making the rearrangements, in order to make really efficient use of the housing fund under their management. The Government shall make decision on the recovery of the houses and buildings which no longer come under the management of the Ministries and branches.
The buildings handed over by the Ministries to the Government must ensure strict status quo in terms of land area, facilities and equipment currently in use. The Ministers shall have to take full responsibility for any losses of land and other property of the State at these establishments before they are handed over to the Government.
b/ The Government shall organize two special Working Teams to direct the works of an inter-ministerial character, each team is to be headed by an envoy of the Prime Minister:
- One Team is to handle the office buildings (including houses and land) which have become redundant as a result of the streamlining of the Ministries;
- One Team is to handle the office buildings (Second Buildings) of the Ministries in Ho Chi Minh City which are now handed over to the Government.
c/ The Ministry of Finance (Department for the Management of Public Property) shall take part in these two teams and organize the take-over in a most satisfactory manner, in order to prevent the loss of offices and houses of the Ministries as a result of the streamlining, as well as of Government buildings in Ho Chi Minh City after the Working Teams have definitively settled the hand-over of each building or house.
The Ministry of Finance together with the Ministry of Construction shall guide the ministries and the establishments in the re-valuation of their properties (including houses, land, facilities and equipment...)
The Ministry of Finance shall together with the Working Teams and concerned agencies propose a plan for the effective use of these establishments to the Prime Minister for decision, by the end of March 1995 at the latest.
The rearrangement of the housing fund as presented above is an urgent task aimed at making really effective use of State property, combating wastefulness and at the same time ensuring favorable conditions for the work of all Ministries and branches. The Prime Minister requests the Heads of all Ministries, ministerial-level Agencies and the Agencies attached to the Government and the Presidents of the People's Committees in the provinces and cities concerned to carry out this Instruction fully, expeditiously and seriously.
 

 
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Directive 683-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi